Q-треска

Определение

 • Зооантропоноза, с професионална обусловеност- животни, кожа, меса, млека, рибари
 • Клинично – кускулни болки, кКраниофарингеален синдром, хепатоспленомегалия
 • Coxiella burnetti – висока устойчивост във външната среда  и в хранителни продукти

Епидемиология

 • Зооантропоноза
 • Резервоар – Диви и домашни животни
 • Природни огнища – животно- кърлеж- животно – над 60 вида кърлежи и над 60 вида животни
 • Антропрурични огнища – селскостопански животни – голямо епидемиологично значение
 • Между животните причинителят циркулира чрез екскрети и секрети, месо, плацента и др
 • БОЛНИЯ ЧОВЕК НЕ Е ИЗТОЧНИК НА ЗАРАЗА
 • Пътища за предаване
  • Въздушно – прахов – в оборите, кожите, вълната
  • Алиментарен
  • Покривен (наранена кожа)
  • Трансмисивен (кърлежи)
 • Сезонност- Пролет- зима
 • След преболедуване траен имунитет             
 • Мерки -  работи се като с ООИ
  • Установяване резервоарите, пътищата и факторите за предаване на инфекцията
  • Болните – ранно откриване и лечение във връзка със сериозната прогноза
  • Контактните – 30 дни наблюдение и двойни серумни проби
  • Огнището – ДДД и ЛПС

Патогенеза

Облигатен интрацелуларен паразит. Входна врата – ГДП, ГИТ, Кожа -> бактериемия -> размножаване в органите на РЕС (ретикулоендотелна система) и в белия дроб.
При заразяване на неимунни лица първичната инфекция може да протече асимптомно. Клинично проявената форма на инфекцията е острата форма на Ку-треска.
При някои пациенти независимо от това дали инфекцията протича асимптомно или клинично проявено, причинителят не се елиминира и продължава да се развива в органите на РЕС, тогава независимо от наличието на имунен отговор –  IgM, IgG, SIgA се развива хронична форма на инфекцията. Контролът на инфекцията зависи от напрегнатостта на клетъчно медиираният имунен отговор и затова при имуно-депресивни състояния има рецидиви след прекарана остра форма.

Първична инфекция

 • Асимптомна 60%
 • Леко самоограничаващо се грипоподобно заболяване
 • при имунодепресивни състояния – първична атипична пневмония и грануломатозен хепатит
 • Хронична форма при персистиране на причинителя

Клинична картина

ИП – 3-30 дни
Остра форма на Ку-треска
 • Започва като остро респираторно заболяване с  токсикоинфекциозен синдром, фебрилитет още от 1 ден, дотига максимум на 2-3 ден и към края на 1с пада литично
 • Краниофарингеален синдром
 • Неспецифичен обрив
 • левкоцитоза с  олевявяане
Първична атипична пневмония
 • Токсикоинфекциозен синдром – тежък                                                                    
 • Респираторен ссиндром
  • бодежи, суха мъчителна кашлица
  • ФИЗИКАЛНО – Б.О.
  • Ro gr- единични или множествени сенки, едно или двустранно + плеврален излив
 • Хепатоспленомегалия                                                                                                                 
 • Неврологични прояви – вялост, отпуснатост, сънливост или обратно – неспокойствие, възбуда, безсъние
 • Функционални прояви от страна на ССС- брадикардия, хипотония, глухи тонове
 • Левкоцитоза с  олевявяане, лимфо-моноцитоза
 • В реконвалесцентния период – Астеноадинамия, Рецидив след различно дълъг афебрилен период
Хронична форма
 • ендо / мио / перикардит
 • менингоенцефалит
 • грануломатозен хепатит
 • остеоартрит и остеомиелит                                            

Диагноза

 • Професия – Животновъд, Рибар, Кожар, Млeчна пломишленост
 • Особености на клиничната картина
  • фебрилитет
  • мускулни болки
  • кранио-фарингеален синдром
  • хепатоспленомегалия
  • Ro gr– pulmo
 • Етиологична диагноза
  • Кръв, серум, плазма, ликвор,  Кърлеж
  • работа при високо ниво на безопастност
 • Серологична диагноза – ЕLISA – IgM – остра , IgG – хронична

Лечение

 • Doxycycline 200- 300 mg/ 24ч  -2-3с
 • Biseрtol – при бременни до родоразрешение

 

Share this