Колиентерити

Определение

 • ОИЗ
 • Ентеритен синдром
 • РДВ

Микробиологични данни

 • сем. Enterobacteriaceae – E. Coli
 • част от нормалната микрофлора, причинител на опортюнистични инфекции при ИДС и при попадане в стерилни тъкани
 • факултативни анаероби
 • висока устойчивост във външната среда – индикатор за фекално замърсяване

Биват

 • ентеро- патогенни – най-чести у деца
 • ентеро-токсигенни- при възрастни
 • ентеро-инвазивни- шигелозоподобни заболявания
 • ентеро-хеморагични – хемоколит при кърмачето и старци
 • ентеро-агрегативни и ентероадхерентни

Фактори на патогенност и вирулентност:

 • капсули
 • Хемолизин – Сидерофаги- Желязото е растежен фактор
 • ендотоксин – повишава синтезата на проинфламаторни цитокини
  • треска и фебрилитет
  •  левкоцитоза с  олевяване
  • тромбоцитопения ( хеморагичен синдром)
  • понишава артериалното налягане
  • ДИК синдом
  • ендотоксичен шок

Епидемиология

Извор на заразата

 • Болния – в острия период
 • Болни новородени животни – телета, кучета
 • Здравия заразоносител
  • обслужващ персонал в детски и здравни заведения
  • деца над 2г
  • майки на хоспитализирани деца
 • Реконвалесцентните

Механизъм на предаване на инфекцията

 • Фекално орален по алиментарен път (храна и вода)
 • Контактно-битов чрез мръсни ръце

Пътища

 • Воден
 • Хранителен
 •  Контактно- битов

Разпространение

 • Космополитна!
 • ВБИ в детски, неонатални и педиатрични заведения

Възприемчивост – Всеобща! 

 • РДВ до 6м – поради недохранване, изкуствено хранене, прегряване/ изстудяване
 • SIgA не преминава трансплацентарно, но го има в кърмата – Децата да се кърмят основна профилактика!!!
 • SIgA – но не е достатъчно напрегнат и са възможни нови заразявания
 • целогодишно, но с пикове есен и пролет

Борба

 • спрямо източника на заразата
  • ранно откриване, изолиране и лекуване
  • бързо известие до ХЕИ
  • Изписване след 2 отрицателни проби и клинично здрав
  • заразоносителите от персонала – 15 дни изолация + 3 отрицателни проби
 • спрямо възприемчиво население
  • контактните деца до 2г- 15 дни карантина + 2 отрицателни проби
  • в огнището на заразата (ДГ, ДЯ, ДМД) – временно не се допускат нови деца
  • За прекъсване механизма на предаване назаразата
   • санитарно-хигиенни
   • Контрол на ВиК и храните
   • Миене на ръцете преди и сред обслужване на всяко кърмаче

Клинична характеристика

Ентеропатогенни и ентеротоксигенни Е. coli
 • специфична локализация тънкото черво – холериформена диария (Основна причина за Диариен синдром в целия свят)
 • висока заболеваемост и смъртност във всички възрастови групи
 • Къс ИП
 • Постепенно начало с гастритен синдром – 2-3 дни
 • влошаване на общото състояние и поява на водниста диария
 • ентерален токсичен синдром
  • тежка ексикация
  • сънливост- кома
  • цианоза
  • хипонатриемична дехидратация с отоци
Ентероинвазивни и ентерохеморагични Е. coli
 • специфична локализация дебелото черво-  Шигелозопозобна диария- Хемоколит
 • силна спастична болка по фланговене на корема
 • водниста диария в началото
 • хемоколит от 2-3 ден
 • ранни предвиснизи на ХУС
  • интензивна кървава диария
  • фебрилитет
  • левкоцитоза с неутрофилно олевявяне
 • ХУС- ОБН, Хемолитична анемия, Тромбоцитопения

Диагноза

 • кръв, фецес без кръв
 • серологична- за определяне на серогрупата
 • изолиране на чиста култура- селективна  и диференцираща хран среда

Лечение

 • патогенетично
 • етиологично- по показания- Ampicillin 1g /dd /6h– 3 дни (Biseptol)

 

Share this


Close Print