Лептоспирози

Определение

 • ОИЗ
 • Зооантропоноза с природно огнищен характер
 • род Leptospira
 • токсико-инфекциозен СД, черен дроб, бъбреци, ЦНС, хеморагична диатеза, двувълнова температура

Етиология

 • сем. Spirochaetaceae – род- Leptospira (18 серотипа)
 • висока устойчивост във външната среда

Епидемиология

Природно-ендемична, зооантропоноза.

Извор на заразата

 • мишевидни гризачи, селскостопански животни, кучета
 • болния човек НЕ Е извор на заразата
 • Епизоотичния процес в природното огнище се осъществява по воден път

Механизъм на предаване на заразата

 • На външните покривки – заблатени водоеми
 • Алиментарен – вода, храна.

Особености на епидемичния процес

 • Спарадемично- 25-50 случая годично
 • Сезонност – май- септември
 • Професионална засегнатост
  • селскостопански работници
  • ВиК, рибари
  • кланници и месокомбинати
 • Къпане в открити водоеми, миене или пиене на заразена вода.

Възприемчивост – Всеобща!

ИП – средно 10 дни

Имунитет – Доживотен!

Борба

 • Мерки за блокиране източника на заразата
  • изучаване популацияна на гризачите в природните огнища, численост и степен на заразеност
  • дератизация (черна отрова или кумаринови производни)
 • Мерки за прекъсване механизма на предаване на заразата
  • санитарно-хигиенни
  • ЛПС
  • ветеринални служби – да не се допуска преминаване на епизоотичния процес върху селскостопанските животни
 • Мерки в огнището на заразата – ДДД
 • Хоспитализиране на болния и бързо известие
 • Контактните – наблюдение 14 дни с термометриране

Патогенеза

Входна врата – ГИТ, ГДП, кожа и лигавици – > РЛВ – > кръв – > генерализиране – > полиорганно засягане- ЦНС, Ч. дроб, Б. дроб, ССС, Бъбреци и развитие на  хеморагичен синдром.

Клинична картина

Тежка злокачествена форма- Б. Вайл- Василев
 • Остро начало
  • токсико-инфекциозен и краниофарингеален синдром
  • силни болки в прасците
  • бързопреходен неспецифичен обрив
 • Полиорганна симтоматика
  • към 10 ден температурата спада кризолитично, но състоянието не се подобрява
  • жълтеница
  • тежко изразен хеморагичен синдром
  • ОБН
  • депресия на ССС
  • синдром на менинго-радикурерното дразнене
 • Параклиника
  • левкоцитоза с неутрофилно олевяване
  • тромбоцитопения
  • анемичен синтром
  • азотемия
  • високи трансамитази
  • СУЕ трицифрено
Доброкачествено протичане
 • по-дълъг ИП
 • протича като грипоподобно заболяване със симптомите от 1-ви стадий, но по-слабо изразени
 • към 3-7 ден температурата спада литично и настъпва оздравяване

Диагноза

 • кръв, ликвор, урина, проби от водата
 • микроскопски – свеж препарат на тъмно зрително поле- 1с- кръв, 2с- урина
 • серологична: ELISA антитела към 2-3с
 • Изолиране на чиста култура
 • биологична проба

ДД

 • в І-ва с ОРЗ – тук лятно-есенна сезонност
 • във ІІ- ра фаза – тифо-паратифни заболявания
 • ХТБС (хеморагична треска с бъбречен синдром)
 • Остървирусен хепатит
 • Малария
 • Серозни (вирусни) менингити

Лечение

Penicillin G 200-300 хил Е/ kg/ dd – 10 дни

(Doxyciclin)

 

Share this