Кримска-конго хеморагична треска

Определение

Оство вирусно заболяване, трансмисивна инфекция, която протича с хеморагичен синдром и полиорганно засягане.

Етиология

сем. Bunyaviridae – род Nairavirus – малка устойчивост във външната среда, но много ефективен мехатизъм на предаване на заразата.

Епидемиология

 • Природно-ендемична, трансмисивна зооноза
 • Входна врата 
  • Устата
  • ГДП
  • Конюнктива
 • Инкубационен период – 15 дни
 • Източник и резервоар на заразата
  • Домашни и Диви животни
  • Болния – около 10 дни след началото на заболяването и 14 дни след смърта му
   • при попадане на кръв върху наранена кожа
   • убождане с игла
   • кръвно- капково
 • Механизъм на предаване на заразата
  • трансмисивен – чрез около 30 вида кърлежи. Вируса се намира във вички телесни течности на кърлежа, поради което заразяване може да стане и при размачкване и инокулиране в микротравми на кожата. Кърлежа предава заразата трансфазално и трансовариално и я носи през целия си живот. Те са не само основен преносвач, но и основен резервоар на заразата.
  • при контакт с кръв на болен в стадия на виремия – през първата седмица.
  • Аерозолен – кръвно-капково през конюнктивата
 • Възприемчивост – всеобща, висок контагиозен индекс
 • Имунитет- пожизнен
 • Особености на епидемичния процес
  • Природна ендемичност -  предпланински и хълмисти райони – 300-600 м.надм.в. – пустеещи земи, пасища. Източна и Южна България – Бургаска област и Източни Родопи (Хасково и Кърджали)
  • Спорадемия
  • Професионален характер –  животновъди и селскостопански работници
  • Мъже в активна възраст
  • Сезонност- лято  и  пролет
  • ВБИ – здравните работници
Борба
 • Мерки за блокиране резервоара и източника на заразата
  • дератизация и дезакаризация (полева + обработка на животните циментови корита с ФОС или Карбамати )
  • носене на предпазно облекло
 • Мерки за недопускане на ВБИ – под особено внимание при болни с неясно кървене
 • Специфична имунопрофилактика: Убита ваксина
 • Мерки в огнището на заразата
  • работа като с ООИ (особено опасни инфекции)
  • дезинфекзия на секретите и бельото на болния с Хлорамин 2%
  • Контактните лица – наблюдение 15 дни с термометриране
  • Хиперимунен гама – глобулин

Патогенеза

След инокулиране на причинителя -> първична виремия -> размножaване в органите на РЕС -> вторична виремия -> генерализиране. Настъпва полиорганно засягане – ЦНС, бял и черен дроб, ССС, бъбреци и развитие на тежък хеморагичен синдром

Клиника

Клинични форми
 • инапарентни
 • ахеморагични
 • хеморагични
Периоди
 1. Инкубационен период – 15 дни
 2. Прехеморагичен период
  • токсико-инфекциозен и краниофарингеален синдром
  • болните са силно неспокойни, уплашени и възбудени
 3. Хеморагичен период
  • температурата спада кризо-литично
  • развива се тежък хеморагичен синдром
  • бъбречен синдром
  • сърдечно-съдов синдром
  • белодробен оток
  • хепатоспленомегалия
  • неврологична симптоматика
 4. Реконвалесцентен период
  • постепенно обратно развитие
  • неврастения, анорексия, моно / поли невритни болки
Усложнения
 • вторични бактериални инфекции
Параклиника
 • в първите дни – левкопения с неутрофилно олевяване
 • 5-6 ден  – лимфо-моноцитоза , при нормално СУЕ
 • тромбоцитоза
 • повишена трансаминазна активност

Диагноза

 • серологична
  • ELISA
  • РИФ
  • Двойни серумни проби – 1 с и 3 с

Лечение

 • хиперимунен гама- глобулин
 • патогенетично
  • глюкозо-левулозни разтвори
  • витамини – С и В гр
  • биопродукти
  • КС – 3-6 g/kg/d

 

Share this