Хеморагична треска с бъбречен синдром

Определение

 • ОВЗ
 • Хеморагичен синдром  и ОБН
 • Зооноза- мишевидни гризачи
 • Природно огнищен характер с алиментален механизъм на заразяване

Етиология

 • сем. Bunyaviridae – род Hantavirus – високо устойчивост във вн среда и ниска на дезинфектанти
 • вирусът навлиза в клетката чрез сливане с клетъчната мембрана, като репликацията се извършва в цитоплазмата и оттам в апарата на Голджи се опакова и чрез екзоцитоза напуска клектата.

Епидемиология

Природно-ендемична, зооноза.

Извор

 • диви и домашни животни – мишевидни гризачи, селскостопански животни, вкл кучета и котки
 • болния човек НЕ Е извор на заразата
 • гризачите се инфектират хронично и излъчват вируса с урината и слюнката си, предаването на вируса става при непосредствен контакт между тях и чрез ектопаразити

Механизъм

 1. Алиментарен (основен)
 2. Контактно- битов
 3. Аерогенен
 4. Ухапване от гризач

ИП – 14-23 дни

Особености на епидемичния процес

 • Заболяването се среща в Европа и Азия.
 • Природна огнищност: У нас планински терени с  над 600 м.надм.в. – Рила, Пирин, Зап. Родопи и Центр. Ст. планина
 • Спарадемично – 4-5 случая годично.  Епид. значение се определя от високия леталитет – над 20%
 • Сезонност: май- септември
 • Професионална засегнатост:  Горски работници, Селскостопански рабонтици, Планински строители, Туристи, Билкари
 • Предимно мъже в активна възраст

Възприемчивост: Всеобща!

Имунитет: Доживотен!

Борба

 • Мерки за блокиране източника на заразата
  • изучаване популацияна на гришзачите в природните огнища, численост и степен на заразеност
  • дератизация (черна отрова или кумаринови производни)
 • Мерки за прекъсване механизма: Санитарно-хигиенни
 • В огнищието
  • ДДД
  • Изгаряне на всички храни
  • Хоспитализиране на болния
  • Контактните- наблюдение 21 дни с термометриране
  • Хиперимунен ?- глобулин

Патогенеза

Входна врата – ГИТ, ГДП, кожа -> първична виремия -> ММС (клетки на моноцитно-макрофагеалната система) -> вторична виремия -> генерализиране -> настъпва полиорганно засягане и развитие на  хеморагичен синдром.
Развива се генерализиран васкулит. ОБН е неврохуморално обусловена.

Клинични форми

 1. Инапарентни
 2. Леки (у нас)
 3. Средно тежки
 4. Тежки
 5. Фулминантни

Клинична картина

 1. Прехеморагичен период
  • токсико-инфекциозен и краниофарингеалин синдром ( отока  достига до горната част на гърдите)
  • водеща е силната болка в корема и кръста
  • светобоязън и виждане като в мъгла
  • левкопения с неутрофилно олевяване
  • протеинурия и хематурия
 2. Хеморагичен период
  • температурата спада кризо-литично
  • хеморагичен синдром – по-слабо изразен – характерни са петехии с линеарен характер
  • бъбречен синдром – водеща е ОБН- диурезата намалява, болката в кръста се усилва, сопор до кома.
  • метаболитна ацидоза, с азотемия, левкоцитоза с лимфо-моноцитоза, диселектролитемия
 3. Полиуричен стадий
  • прехода може да е внезапен или постепен, като това зависи от тежестта на бъбречната увреда
  • полиурия с ниско относително тегло на урината
  • хипокалиемия
 4. Реконвалесцентен период
  • бъбречни нарушения
  • анемия, астено-адинамия

Усложнения

 • вторични бактериални
 • руптура на бъбречната кора
 • хиповолемичен шок

Диагноза

 • Серологична: ELISA

Лечение

Патогенетично

 • глюкозо-левулозни разтвори
 • калциев глюконат
 • хемодиализа
 • биопродукти
 • КС 3-6 g/kg/d

 

Share this