Лайшманиози

Обща характеристика

Определение

Лайшманиозите са протозойни трансмисивни заболявания, характеризиращи се със засягане на вътрешните органи, кожата и лигавиците. Идикаторни за HIV инфекция.

Етиология
 • Тип  Sacromastigophora
  • Клас Mastigophora – хермафродитни едноклетъчни с паразитен или свободен начин на живот. Имат едно или много камшичета.
  • род Leischmania
   • интрацелуларни паразити, които морфологично съществуват в 2 форми
    • амастиготна (в клетки от моноцитно-макрофагеалната система – ММС)
    • промастиготна (в комара)
   • видовете от рода се разделят в две групи според разпространението си
    • L. donovani, L. infantum, L. archibaldi – на Стария свят
    • L. vianna, L. mexicana – на Новия свят
Биологичен цикъл

 Женските комари се заразяват смучейки кръв от опаразитени животни и хора. Амастигонтите форми се превръщат в промастиготни. При кръвосмучене паразитите навлизат в кръвта и оттам в клетки от ММС, където се превръщат в амастиготни. Размножават се чрез просто делене и при разрушаване на инвазираните клетки, освободените паразите се фагират от други клетки на ММС.

Leischmaniosis visceralis

Syn. – Кала-азар, треска „дум-дум”, черна болест, Тропическа спленомегалия

Определение

Хронично протичащо заболяване, което се характеризира с фебрилитет, спленохепатомегалия, панцитопения и кахексия

Етиология
 • Leischmania donovani
  – подвидовете причиняват

  • spp. donovani – Индийска висцерална Л. (Кала-азар)
  • spp. infantum – Средиземноморско – Средноазиатски тип Л.
  • spp. archibaldi – Африканска кала-азар
  • spp. chagasi – и Южно Амеркански тип
Епидемиология
 • Индийска кала-азар – антропоноза с ендемични огнища – Индия, Непал, Пакистан, Бангладеш
 • Средиземноморско – Средноазиатска – у нас! – зооноза с източник и резервоар чакали и кучета. Среща се в Африка и Азия (Китай)
 • Ю. Амерканска – зооноза – кучета, лисици
 • Африканска – зооноза- кучета, диви котки

Механизъм на заразяване

 • трансмисивен път – чрез комари от род Phlebotomus, Lutzomia
 • хемотрансфузионен
 • трасплантационен

Възприемчивостта е всеобща, но по-рискови са селски жители, особено около водоеми, децата и младите хора

Разпространение

 • предимно в тропични и субтропични райони
 • има я и в страни с умерен климат, но по ограничено – у нас в Южна България спорадични случаи на заразяване с Leischmania donovani spp. infantum
 • липсва само в Австралия
Патогенеза

От клетките на ММС лайшманиите се разпространяват във вътрешните органи – черен дроб, слезка, лифни възли, ГИТ, надбъбрек (землиста кожа). Поради интоксикацията настъпват тежки обменни нарушения. Образуват се автоантитела.
Анемията е резултат от автоимунна хемолиза, хиперспленизъм, хеморагии, костно мозъчна депресия.

Инкубационен период 3- 10 м
Клиника
 • Водещи симптоми
  • фебрилитет
  • спленохепатомегалия
  • панцитопения

Периоди в клиничното протичане

 1. Начален
  • първичен афект- папула в мястото на ухапването – появява се дни след ухапването
  • фебрилитет
  • астено-адинамия
  • спленомегалия
 2. Период на пълно разгръщане на болестта
  • вълнообразен ход на температурната крива с 2-3 пика с периоди на ремисия (дни/ месеци)
  • спленохепотомегелия – най силно изразена при Африканския тип.
  • увеличение на периферните ЛВ
  • кожата добива тъмен, землист цвят ("Черна болест")
  • анемия- бързо прогресираща
 3. Терминален – кахектичен период
  • поради агранулоцитозата – тежки инфекции
  • кахексия – загуба на мускулна маса и редукция на теглото, но с голям корем
  • Лайшманоиди – дифузен обрив по тялото
 4. Exitus letalis – 100% без лечение.
Диагноза
 • Костно-мозъчна пункция, кръвен серум (биопсия от черен дроб или лимфен възел)
 • препарат оцветен по Романовски – Гимза, посявка в среда NNN – откриват се камшичести форми
 • ELIZA – имунологичен
ДД
 • Малария
 • Коремен тиф
 • Сепсис
 • Кръвни неоплазии
Лечение
 • 5- валентни антимонови препарати (Кардиотоксични!!!) – Pentostam, Glucantim – 20 mg / kg  за 21 дни  i. m.
 • Amphoteracin B – по-малка токсичност i. v.
 • При резистентност – Miltefosine  р.о. – цитостатик
Профилактика
 • Лична – репеленти, балдахини, мрежи
 • Обществена – няма специфична профилактика
 • 1г диспансеризация с лабораторен контрол на 6м.

Leischmaniosis cutanea

Кожната лайшманиоза е протозойно заболяване, характеризиращо се с образуване на язви по кожата. Бива: 1. Кожна Л. на стария свят – антропонозен и зоонозен тип и 2. Кожна Л. на Новия свят.

Кожна Л на Стария свят

Антропонозна форма

(Градски тип, Суха кожна Л, Ориенталска язва, Годишница)

 • Етиология – L. tropica
 • Епидемиология
  • източник е само болния човек
  • резервоар – кучета
  • механизъм на предаване – трансмисивен – чреза упапване от комар
  • Среща се сред градското население в Африка, Индия, Пакистан. У нас – само внесени случай
 • Патогенеза – в мястото на ухапването се развива лайшманиом- специфично (грануломатозно възпаление). След 3-6м настъпват некротични изменения, формира се язва, който цикатризира и настъпва самоизлекуване.
 • ИП 2-24 месеца
 • Клиника
  • в мястото на ухапмането се формира макула, която еволюира до папула и след 3-6м настъпва централна некроза с формиране на язва, която трудно заздравява (1-2г.) Оскъдно секретира. Може да се появят и вторични язви, особено при имунодефицитни състояния
 • Диагноза – след предварително почистване с алкохол със скалпел се взима кожна проба – нативен преперат и посявка в среда NNN
 • ДД – Лепра, Сифилис, Тубуркулоза
Зоонозна форма

(Селски тип, Влажна кожна Л)

 • Етиология – L. major
 • Епидемиология
  • източник и резервоар – Гризачи
  • заразяване – ухапване от заразени комари
  • разпространение – Африка и Азия
 • ИП 1-5 седмици
 • Клиника
  • склонност към образумане на множество язви (големи до 10 см), болезненни и ескудиращи, бърза еволюция с образуване на груби цикатрикси
  • болезнени лимфангиги и лимфаденити

Кожна Л на новия свят

 • Етиология – Leischmaniosis cutanea americana
 • Епидемиология
  • източник и резервоар – гризачи, диви и домашни животни
  • заразяване – ухапване от комар
 • ИП от 1-2 седмици до 1-2 месеца
 • Клиника
  • дълго протичане до 10г
  • първоначално се появяват  дълбоките язви по кожата, а после и по лигавиците
  • деформация на носа, ушите, носоглътката
 • Усложнения водещи до Ex. letalis
  • кахексия
  • аспирационна пневмония
  • вторична бактериална инфекция

 

Share this