Токсоплазмоза

Определение

Токсоплазмозата е космополитна зооантропоноза, разпространена сред човека, дивите и домашните животни. Протича в две форми – безсимптомна и остра. Спада към опортюнистичните инфекции (индикаторна за HIV/СПИН).

Етиология 

 • Тип  Sporozoa
  • Клас Coccidiomorpha
   • Toxoplasma gondii

  Паразитни видове, които във възрастно състояние нямат органели за движение и храносмилателни органели.Хранят се осмотично. Във връзка с паразитния си начин на живот имат сложен жизнен цикъл свързан със смяна на гостоприемници. Наблюдава се редуване на полово и безполово поколение.

Биологичен цикъл

Крайният гостоприемник се инвазира при изяждане на междинния опаразитен с цисти или ооцисти. При инвазиране с цисти част от освободените брадизоити навлизат в епителните клетки на червата, размножават се полово и се образуват мерозоити в червата на котката. След няколко безполови цикъла се преминава към полов цикъл (гаметогония). Получават се гаметоцити, които при сливането си дават ооциста, която с фекалиите се изхвърля във външната среда.

Междинният гостоприемник се инвазира при поглъщане на контаминирана храна, вода, при ядене на сурово месо, галене на котки.

От ооцистите се освобождават спорозоити, които проникват през чревната стена и чрез кръвта достигат до вътрешните органи. Там те се размножават безполово и се образуват вегенативните форми – тахизоити. Чрез размножаването им се образуват мерозоити. Персистирането на тахизоитите води до стимулиране обраязуването на антитела и те се превръщат в брадизоити. Тази форма е характерна за по-слабо вирулентните щамове и се наблюдава при хроничния стадий на инвазията.

Епидемиология

 • Източник, резервоар и краен гостоприемник – сем. Котки
 • Междинен гостоприемник – гризаци, човек, свиня
 • Механизъм на заразяване
  • основен аАлиментарен път – чрез не добре термично обработено месо, съдържащо цисти, пряк контакт с котка, замърсени ръце
  • други пътища – трансплацентарен, трансплантационен, хемотрансфузионен, мляко от болно животно, трансмисивен (кръвосмучещи насекоми)
 • Възприемчивост – Всеобща!
 • рискови контингент
  • хора занимаващи се с обработка на месо
  • притежатели на котки – за добиване на инвазиоспособност ооцистите трябва да останат в околната среда 24ч (котешката тоалетна да се почиства по-често)
  • лица с имунен дефицит – СПИН – активиране на латентна токсоплазмоза
  • бременни
 • заболеваемостта в популацията е ниска защото щамовете се високо имуногенни, поради което има висок титър на антитоксоплазмозните антитела

Патогенеза

Фази
 1. формиране на първично огнище
 2. регионален лимфаденит
 3. лимфо-хематогенна разсейка
 4. токсоплазмозен сепсис

Образуването на антитела потиска паразитемията. Цистните форми се образуват при по-слабо вирулентни щамове и не предизвикват възпалителна реакция в тъканите. При придобитата Т се образуват огнищни некрози в паренхимните органи, които по-късно цикатризират и калцифицират. При вродената форма на Т заразяването става през плацентата до 3м от бременността – малформативен синдром. Рецидиви – при суперинфекция, хиперергия към металолитите на паразита.

Клинична картина

Вродена Т
 • развива се ако майката се зарази за първи път по време на бременността
 • класическа триада от симптоми
  • хидроцехали
  • калцифисати в мозъка
  • двустраннен хориоретинит
 • второстепенни симптоми
  • жълнетица
  • хепатоспленомегалия
  • изоставане в развитието
Придобита Т
 • Латентно протичане – най-често
 • Клинични форми
  • Лимфожлезна – увеличение на лимфните възли на шията- несраснали, неболезнени
  • Очна – едностранен хориоретинит
  • Церебрална – енцефалит или менингоенцефалит с формиране на калцификати
  • Опортюнистична при СПИН – миокардит, енцефалит, пневмония

ДД

 • Болест на Ходжкин
 • Инфекциозна мононуклеоза
 • Метастази в лимфни възли при неоплазии

Лечение

 • Pyrimethamine (Daraprim),
  tab

  • 25 mg/kg възрастни – 7 дни
  • 1mg/kg  новородени - 4 седмици
 • Biseptol, tab 480mg
  •     20 mg/kg възрастни – 7 дни
 • Vit B6 (горните водят до костно-моз депресия)

Профилактика

 • Лична
  • да се избягва контакт с животни
  • да се консумира само добре термично обработена храна
  • измиване на ръцете преди хранене
  • измиване на плодовете и зеленчуците
 • Обществена
  • серологично изследване при всички бременни
  • да не се допуска котки да влизат в складове с фураж и др.
 • Диспансеризация – 2г

 

Share this