Криптоспоридиоза и бластоцистоза

Криптоспоридиоза

Определение

Криптоспоридиозата е протозойно заболяване, което протича асимптомно или като остър гастроентерит. Спада към опортюнистичните паразитози – индикаторна за СПИН.

Етиология

 • Тип  Sporozoa
  • Клас Coccidiomorpha
   • Cryptosporium parvum (най-честия)

Биологичен цикъл

Интрацелуларен паразит, който съществува във две форми- трофозоит и ооциста. Има само един гостоприемник. Преминава през три стадия – шизогония (безполово размножаване), гаметогония (полово размножаване)и споросония.

Спорулиралата ооциста с феклиите попада във външната среда. След като се инхалира си освобождават спорозоити.
Те  навлизат в епителните клетки на червата, размножават се полово и се образуват мерозоити в червата. Споролирането се осъществява именно там, където протичат няколко безполови цикъла. Шизогонията продължава до 7 ден след инвазията, когато се образуват шизонти, съдържащи мерозоити (от І и ІІ генерация). Едни от шизонтите продължават цикъла на безполово размножаване, а другите дават началото на половите макро и микро гаметоцити (гаметогония). При сливането на гаметоцитите се получава зигота, която се превръща ооциста, съдържаща трофозоитите. Споролиралите ооцисти за 2 типа – тънко- и дебелостенни. Тънкостенните поддържат ендогенната инвазия, а дебелостенните се изхвърлят с фецеса във външната среда.

Епидемиология

 • Зооантопоноза – боледуват птици и млекопитаещи
 • Източник на инфекцията е паразитотосителя – болен или здрав
 • Механизъм на предаване
  • основния механизъм на заразяване е фекално-орален
  • допълнителни
   • алиментален (мляко, вода)
   • контактно-битов
   • въздушно-капков (белодробна криптоспоридиоза)
   • анално-орален при хомо- и хетеросексуален контакт
 • Спорадемия в 80% от случаите
 • Рисков контингент са лицата с имунен дефицит, РДВ, хора работещи със животни
 • Сезонност – пролет, лето и есен с пик юли и октомври
 • Устойчивост – във външна среда ооцистите запазват инвазиоспособност дълго време – над 1г при Т +4 С
 • Най-висока Заболеваемост в Тропици и субтропици
 • У нас – завърнали се от рискови райони, животновъди, болни от СПИН

Патогенеза

Поразява предимно червата (чревна форма), но има и извънчревни локализации (бял дроб, конюнктива и др.). В патогенезата роля играе токсоалергичното въздействие водещо до дегенеративни изменения с профузна диария, дефицит на ферменти, малабсорбция, нарушение във водно-електролитната хомеостаза. Дали заразяването, ще доведе до клинично изявена или до асимптомна форма зависи от нивото на имунологичната защита.

Клиника

ИП   – 4- 12 дни

Асимптомна форма
Гастро-ентеритен синдром
 • субфебрилитет
 • гадене
 • коремна болка
 • диария – 5-10 изхождания /24ч

При болни от СПИН заболяването протича много тежко, трудно се повлияват от лечението и често изходът е летален.

Диагноза

 • материали за изследване- фекална проба, храчка, бронхиален аспират, крявен серум
 • методи
  • хистологичен препарат оцветен с хематоксилин еозин
  • оцветяване но Цил-Нелсън
  • имунологични – ELIZA – титър на антитела
  • биологични – заразяват се новородини мишки и след 2 дни се търсят ооцисти във фецес

ДД

С други инфекциозни и неинфекциозни заболявания протичащи с гастро-ентеритен синдром

Лечение

Трудно! – Макролидни антибиотици, Патогенетично лечение, както при амебиаза и холера

 • Spiramicin, tab 250 mg – 3g /dd за 7 дни (Azythromycin, Clarythromycin) 

Бластоцистоза

Определение

Бластоцистозата е протозойно заболяване, протичащо най-често асимптомно, но при имунен дефицит с диариен синдром, уртикария и еозинофилия Индикаторна са СПИН.

Етиология

 • Тип  Sporozoa
  • Клас Coccidiomorpha
   • Blastocystis hominis

Биологичен цикъл  

Blastocystis hominis обитава тънкото и дебелото черво на хората и др. бозайници.
Среща се в няколко биологични форми, от които значение за патологията има  амебовидната (патогенната форма), другите – авакуолна, мултивакуолна и цистна се срещат в проби от фекалии.
Заразяването става при поглъщане на цисти, които попадат във външната среда с фецеса на крайния гостоприемник. Под влияние на смилателните сокове в ГИТ обвивката им се разрушава и се получават авакуолни форми, от тях след безполово размножаване се получават вакуолни форми. От последните се образува амебовидната форма, който минава през цикъл на полово размножаване – цисти.

Епидемиология

 • Зооноза с висока честота в страните с топъл климат
 • Източник – човека – болен или здрав цистоносител
 • Резервоар – птици и млекопитаещи
 • Механизъм – алиментарен или фекално орален
 • Рискови групи – недоносени и деца до 1г, след тежко боледуване, при ИД- вроден или придобит

Патогенеза

Токсо-алергична реакция, която води до асептичновъзпаление на лигавицата на дебелото черво. Приема се че Blastocystis hominis е коменсален вид и само при предразполагащи фактори предиквиква заболяване.

Клинчна картина

 1. Асимптомно носителство – най-често
 2. Клинично проявена форма – ентеро-колитен синдром
  • умерена диария + слуз + кръв
  • коремен дискомфорт или болка
  • при добър имунен статус за 7 -10 дни настъпва самоограничаване, при болни с ИД – протрахирано и тежко протичане

Диагноза

 • откриване на вакуолната форма в фецес
 • ELIZA – при адсимтомни или неясни случаи

ДД

 • Амебиаза
 • Криптоспоридиоза
 • Ентероколити с др. произход

Лечение

Етиологично, симптоматично и патогенетично

Metronidazole, tab. 250 mg    8 табл еднократно

 

Share this


Close Print