Сърдечна недостатъчност

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Определение

СН е клиничен сд, изразяващ неспособността та сърцето да осигури адекватна тъканна перфузия и да задоволи обменните нужди на организма.

От хемодинамична гл.т. СН е намаление та СИ (МОС съм 1ца телесна маса). СИ зависи от

 • преднатоварване -> венозния приток към сърцето (съдим по ЦВН – налягане в ЛП)
 • следнатоворването – RR и ПСС (диуреза и време на реколоризация)
 • контрактилитет
 • СЧ

Етиология

 • ВСМ – водещ фактор особено до 1 г.в.
  • обструктивни
   • Ао стеноза
   • коарктация на аортата
   • Р стеназа
   • Хипопластично ляво сърце
  • с ляво-десен шънт
   • м/укамерен дефект
   • персистиращ артериален проток
   • A-V септален дефект
   • аномално вливане на белодробните вени
  • МИ
  • ТИ
 • Придобити сърдечни З
  • миокардит
  • перикардит
  • ендокардит
  • КМП
  • сor pulmonale
  • Ритъмно проводни нарушения
 • Екстракардиални прични за СН
  • RDS
  • пневмония
  • тежка анемия
  • хипо-Са-емия
  • хипогликемия

Патогенеза

 1. Свръх работа (голям Л-Д шънт; систолно обременяване)
 2. Нарушен котрактилитет (миокардит)
 3. Нарушена диастолно ф-я (миоакрдиофиброза, констриктивен перикардит, ХКМП)

Компенсаторни механизми

Механизъм на Frank – Srtarling (чрез хипертрофия и дилатация) – ограничен в ДВ. Чрез хипертрофията се подобрява контрактилитета.

Намалявянето на МОС води до увеличение на бета-рецепторите, а оттам се повишава на симпатиковия тонус. Настъпва преразпределение на кръвния ток като се увеличава към ЦНС и сърцето, и намалява към кожа, ГИТ и бъбрека. Хипоперфузията в бъбрека води до активиране на РААС и задръжка на вода и Na, с което се цели подобряване на КДО.

Клиника

СН при по-големите деца – 4 класа по NYHA (както при възрастни)

NB!!! за ДВ не са характерни отоците

 • тахикардия – постоянен см
 • тахипнея – често начален признак – много характерна за новородените
 • сърдечен шум
 • диспнея с тираж и ноздрено дишане
 • цианоза при ВСМ с Д – Л шънт
 • хипоксемични кризи при тетралогия на Fallot
 • хепатометагия
 • мек пулс (влошен контрактилитет)
 • кардиомегалия
 • кардиална дистрофия – ненаддаване на тегло
 • респираторни инфекции при ВСМ с Л – Д шънт
 • уморяемост – новороденото пуска биберона, гърдата
 • потене и бледост
 • болка в прекордиума – при по-големине деца + синкопи при усилие (Белодр. обструктивна болест, Ао / Р стеноза
 • палпитации  при РПН

Лабораторни изследвания

 • ацидоза
 • хипонатриемия (от задръжката на вода)
 • селективна протеинурия – албуминурия
 • микроскопска хематурия
 • хипоалбуминемия

Заболявания при новороденото протичащи с КК на СН

 • шок - сепсис; метаболитни нарушения; хеморагия
 • асфиксия по време на раждането
 • полицитемия
 • анемия
 • белодробен кръвоизлив
 • пневмония
 • пневмоторакс
 • метаболитна ацидоза
 • Хмегалия – ХБН; TORCH инф

Лечение

Основни цели
 • повишаване на контарктилитета   -> постига се чрез прилагане на СГ, увеличаване на диурезата и намаляване приема на течности
 • намаляване на работата  (О2 консумация)  -> покой
 • намаляване на белодробния застой и оток  ->  намаляване на пред и след натоварването
 • намаляване на системния застой – > корекция на водно-електролитния баланс
Медикаментозно лечение
 • Digoxin – начална доза 0.04 mg/kg/dd; поддържаща 0.01 mg/kg/dd – да не се спира от раз !!!
 • Dopamine – 10 mg/kg/min – вазоконстрикторен ефект
 • Furantril – 1- 4  mg/kg/dd + Spironolacton
 • АСЕ – инх
 • корекция на хомеостазата
 • подпомагане  на дишането – О2

 

Начална умерно изразена ХСН – Digoxin + Furantril + АСЕ – инх

Остра и тежка ХСН – Dopamine + АСЕ – инх

 

Share this