Миокардити

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012


Остър миокардит

Определение

Острия миокардит е възпалително З на сърдечния мускул с инфекциозна, алергична (амтоимунна)  или токсична генеза, протичащ клинично със СН и РПН.

Епидемиология

Рядко З в ДВ

 • обикновено при новородени и кърмачета
 • епидемично в неонатални отделения / детски ясли
Етиология и патогенеза

50% Coxckie virus

Вирусите оказват директен и индиректен циполотичен ефект върху кардиомиоцитите. Касае се за имунологично медиирано увреждане у генетично предразположени индивиди.

Фази на миокардита

 • 1ва – виремия и навлизане на вируса в кардиомиоцита -> директен цитолитичен ехект
 • 2 ра – активиране на КМИ -> вирусен клирънс
 • 3 та  – в резултат на кръстосана реактивност се образуват на автоантитела -> лизират се и здравите клетки
  • понижаване на контрактилетета
  • дилатация на камерите – най-често на ЛК – нараства на КДО в ЛК -> нарастване на налягането ЛК и ретроградно се развива БХ
Клиника
 • внезапно развитие на прогресираща тежка СН и кардиогенен шок

или

 • начало като банална ОРЗ или гастроетерит с фебрилно-интоксикационен сд, на фона на к` се развива СН
Инструментални изследвания
 • ЕКГ – ниско волтажни QRS к-си; ST- депресия ; синусова тахикардия, екстрасистоли; AV блокове
 • ЕхоКГ – ЛК е дилатирана и хипокинетична, МР
 • Радиозотопно изследване – локализира възпалетелно променените участъци от миокарда
ДД

С всички други причини за ЗСН и РПН

Прогноза
 • при лека до умерена ЗСН -> благоприятна
 • при тежка ЗСН и при кардиогенен шок – 2/3 загиват или развиват ДКМП
Лечение

Симптоматично

 • покой
 • О2
 • антибиотик при бактериален миокардит
 • лечение на СН -> ДКМП
  • диуретик
  • АСЕ инх
  • Дигиталис
  • бета– блокер
  • имплантиране на постоянен пейсмейкър; сърдечна трансплантация


Хроничен миокардит

 • Хроничен активен – клинично като остър миокардит, но началото е подмолно с постепенно развитие на ЗСН и ДКМП
 • Хроничен персистиращ – по- рядък -> Прекордиална болка, РПН, рядко ЗСН

Ендомиокардна биопсия – „златен стандарт” при диагностиката та хроничния миокардит


Др. причини за миокардит

 • Ревмокардит
 • Колагенози – SLE, Склеродермия
 • Васкулити – Б на кавазаки, PAN

 

Share this