Солидни тумори в детска възраст

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Особености на Ту в ДВ

 1. Във връзка с терена, на който възникват Ту в ДВ имат склонност към бърз растеж и ранно метастазиране, освен това е са характерни и по-особените първични локализации. Туморите в ДВ имат много по-голяма чувствителност към ХТ и ЛЛ, което позволява  Down staging, което позволява да се направят оргатосъхраняващи операции.
 2. Карциноми – много редки
 3. 20% – ембрионални Ту
 4. 15% саркоми
 5. Белия дроб обикновено се засяга от метастази, с ИЗКЛ – Невробрластом – много рядко мета в Бдроб
  • костни и хрущаяни Ту – Остеосарком, Ту на Юинг
  • Ту на Wilms
  • герминативни Ту
  • рабдомиосарком

Neuroblasoma

Най-честия ембрионален Ту

 • 10% от всички неоплази
 • 50% деца под 2г
 • в 2/3 от случаите диагнозата се поставя в ІІІ – ІV стадии

Патогенеза

 1. Произхожда от симпатиковата НС
  • надбъбрек – абдоминално – 70%
  • заден медиастинум – 15%
  • паравертебрални  ганглии – ретроперитонеално – 8%
 2. Метастазира предимно в кости
 3. Редки вторични локализации – черен дроб (малки деца); меки тъкани, орбита, подкожие

Хистологични варианти

 • Невробластом – анапластичен (недиференциран)
 • Ганглионевробластом – капсулиран, по-високо диференциран
 • Ганглионеврином – доброкачествения вариант

Клиника

Сми свързани с първичния произход на Ту
 • при абдоминална локализация – Асимптомно (открива се случайно) -> асиметрия на корема
 • малък таз – смущения в тазово-резервоарните ф-ии
 • паравертебрално – болка в гърба, парестезии, парези, тазово-резервоарни Н
 • медиастинум – Сд на Claude-Bernard-Horner, кашлица, дисфагия
Сми свързани с метастазите
 • кости – болка, нарушена походка,панцитопения
 • мекотъканни мета
  • орбита – протрузио, см на очилата
  • окосмена част на главата
  • синкави подкижни възелчета
 • черен дроб – ХМегалия
Паранеопластчен СД
 • прояви на Ту интоксикация – неспокойствие, слабост, редукция на теглото, фебрилитет
 • катехоламини –Опсомиоклоничен сд– Сд на танцуващите очи и крака + тахикардия + изпотяване
  • непроизволни движения на очите
  • малкомочна атаксия
  • повишена нервномускулна възбудимост
 • VIP-ома сд – диария

Диагноза

 • Биопсия
 • Високи нива на спец. органични к-ни – ванилбадемова / хомованилинова к-на
 • Висок LDH
 • Ту маркери – Феритин – костни мета ; Невроспецифични енолази
 • Инструментални методи – ВУГ (иместване на бъбрека); Ехо; КТ; Сцинтиграфия

Стадиране

Іви – туморната маса не напуска структирата, от която произхожда

ІІри – унилатерални метастази в РЛВ

ІІІти – двустранни метастази в РЛВ

ІVти – далечни метастази

ІVти „S“ – деца под 1г с първичен ту в І или ІІ ст с изолирани метастази в черния дроб, кожа, костен мозък, но без мета в кости

Прогноза

Възможно е при малките деца да настъпи самоизлекуване поради повишаване степента на диференциация на Ту.

 • І, ІІ и ІVs – до 90% шанс за излекуване
 • ІІІст и над 1г – 40%
 • ІVст – под 5%

Nephroblastoma – Ту на Wilms

 • 2-рия по честота ембрионален Ту
 • 1-4г
 • до 10% двустранен
 • съчетание с вродени аномалии – урогенитални, хемихипертрофия, умствено изоставане
 • наследствена предиспоцизия

Патоанатомия

Произхожда от метанефроса, формира се огромна Ту маса, инфилтрираща околните тъкани.

Метастазира – по хематоген път – най- често в Белия дроб.

 

Клиника

 • Асимптомно! – открива се случайно – обикновено в ІІ –ІІІ клиничен стадия
  • добро общо състояние
  • асиметрия на корема; палпируема ту маса
 • АХ (от притискане на a. renalis)
 • коремна болка
 • хематурия в ІІІ ст

Диагноза

Инструментални методи

 • ВУГ (деформиране на пиелокаликсната с-ма)
 • Ехо
 • КТ
 • Ro pulmo

Стадиране

Іви – ту е ограничен в бъбречната тъкан

ІІри – инвазия към съседните тъкани и в РЛВ

ІІІти  - множествени метастази в ЛВ в коремната кухина

ІVти – хематогеннни мета

Vти – двустранен ту

Прогноза

75% оздравяват – като цяло  % е по-висок в І и ІІ ст и при доброкачествените (благоприятни варианти).

Rabdomyosarcoma

 • 4-5%
 • среща се при деца в предучилищна възраст
 • произхожда от напречно набраздената мускулна тъкан
 • Рано метастазира – БДроб, ЧДроб, ЛВ, Кости, костен мозък, ЦНС
Локализации
 • 40% – глава и шия –орбита, средно ухо, назохаринкс, база на черепа
 • 20%  – урогенитална област – пикочен мехур, простата, матка, паратестикуларно
 • 20% – крайници
 • 20% – други

Клиника

 • Асимптомно! – нарастваща туморна маса
 • орбиталните -> протрузия на булба
 • парменингеални – средно ухо -> рецидивиращи отити, загуба на слуха
 • назофаринкс -> загуба на обоняние, епистаксис, обструкция
 • пикочен мехур -> ретенция, дизурия, хематурия
 • влагалище -> кървене, пролапс

Стадиране – от І до ІV стадий

Прогноза

Добра при ембрионалните варианти и при периорбитална и паратестикуларна локализация.

 

Share this


Close Print