ДД на протеинуриите

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Протеинурията може да бъде начален, основен или съпътстващ симптом при бъбречните З.

Представлява наличие на повече от 100-150 mg белтък в 24 часова урина. До тази граница протеинурията е физиологична – представлява количеството филтриран белтък през гломерулните капиляри, което не е реабсорбирано в проксималните извити каналчета. Като микроалбуминурия се определя наличието в урината на 30-300 mg албумин за 24 часа. Ранен симптом е при диабетната гломерулосклероза, среща се и при есенциална хипертония.

Видове протеинурия

Според количеството на отделен белтък протеинурията бива:

 1. лекостепенна – до 0.5g/24h.
 2. умерена – от 0.5 до 3.5g/24h
 3. масивна – над 3.5g/24h.

Според размера на белтъчните молекули в урината протеинурията бива:

 1. Селективна – в урината се установяват белтъци с ниска молекулна маса – ?2- микроглобулин, ?1-микроглобулин, лизозим, албумин, трансферин и др. Селективната протеинурия говори за леко гломерулно увреждане. Характерна е за гломерулонефрита с минимални промени.
 2. Неселективна – в урината проникват и високомолекулярни белтъци – IgG, ?2-макроглобулин и др.

Селективността се определя чрез съотношението на клирънсите на един нискомолекулярен белтък (напр. трансферин) и високомолекулярен белтък (напр. IgG). Когато съотношението между тези два клирънса е по-малко от 0.2, протеинурията е селективна, а над 0.2 – неселективна.

Според вида на бъбречното увреждане протеинурията бива:

 1. Гломерулна – при гломерулните заболявания, при които се нарушава пропускливостта на гломерулната капилярна стена. Обикновено е умерена до масивна, може да бъде селективна и неселективна.
 2. Тубулна – при тубуло-интерстициални заболявания (пиелонефрит интерстициален нефрит, подагрозна нефропатия, балканска ендемична нефропатия, интоксикация с тежки метали и др.) Увредени са епителните тубулни клетки, при което се нарушава реабсорбцията на филтрираните белтъци и те се отделят с урината. Тубулната протеинурия е селективна и лекостепенна.
 3. Смесена гломерулно-тубулна протеинурия.

В зависимост от времето на поява и продължителността протеинурията бива:

 1. Постоянна – установява се при всяко изследване.
 2. Непостоянна(интермитентна) – появява се от време на време. Наблюдава се в начален стадий на редица бъбречни заболявания. Към интермитентните протеинурии спадат още:
  • ортостатична  – при юноши с грацилна конституция се приема за функционална, ако няма органична причина.
  • фебрилна – при фебрилни състояния.
  • спортна – появява се след физическо натоварване.
  • застойна – при десностранна и тотална сърдечна недостатъчност.
  • неврогенна – при черепно-мозъчни травми, менингити, стрес.

За преренална протеинурия се говори, когато в организма се натрупват леки вериги, миоглобин или хемоглобин и се надхвърля капацитетът на тубулните клетки за обратна резорбция. В резултат тези протеини преминават в урината. При моноклоналната гамопатия, напр. се наблюдава протеинурия на Bence-Jones – отделят се леки вериги с урината.

При постреналната протеинурия има усилено секретиране от дисталните тубули на белтък на Tamm Horsffall.

За псевдопротеинурия – пробите се позитивират от разпаднали се клетки – левкоцити, еритроцити, от флуор.

Изследвания

 1. Качествени (скринингови) методи – проба със сулфосалицилова киселина, тест-лентички
 2. Количествени методи – биуретова проба
 3. Чрез имуноелектрофореза на урината се диференцират уринните белтъци – микроалбумини, леки вериги, албумини, имуноглобулини.

ДД

Физиологична протеинурия

Ортостатична - изчезва при по-продължително лежане. Диагностичен тест: изследват се няколко порции урина – белтък има само в 1ва и 5та порция

 1. в 21ч преди сън
 2. в 24ч без да става от леглото
 3. в 5ч без да дтава от леглото
 4. в 7ч след ставане от сън
 5. в 9ч след разходка

 

Фебрилна

При охлахдане

При емоционален стрес

При физически усилия

 

Ренална протеинурия

Гломерулна

 • Остър постстрептококов ГН – лекостепенна до умерена протеинурия+ Нефритен Сд – олигурия, хематулрия, отоци,  АХ
 • Подостър бързопрогресиращ ГН – тежка протеинурия + прогресираща ХБН
 • Първичен(идиопатичен) нефротичен Сд
  - Б на минималните изменения– най-честата форма на нефротичен сд в ДВ – 1 до 8 г.в.

  • започва с появата на отоци, които в началото са само по лицето, а после и по тялото
  • масивна селективна протиенурия
  • диспротеинемия + хиперлипидемия
  • лекува се с КС
  • при начало след 8 г.в. -> ПББ
 • Мемранопролиферативен ГН – смесен нефротичен сд -протеинурия + хематурия + АХ
 • Огнищна гломерулна склероза– най-рядката форма, но с най-лоша прогноза
  • Вторичен – ЗД; ЮХА; Васкулити – протеинурия + хематурия + хипо и дис протеинемия + липидемия
  • Вроден – Рядък у нас – изявява се още в кърмаческа възраст

Тубулна

Вродена
 • Цистиноза
  • АР – инфантилен, ювенилен и адултен тип – абнормно натрупване на цистин в клетките
   • инфантлния най-чест и с най-тежко протичане – тежка увреда на бъбречните тубули
   • Д -> цистинурия, цистинови кристали в корнеята
 • Сд на Lowe
  • боледуват само момчета
  • ЦНС, Очи и бъбреци - Vit D резистентен рахит с костни деформации + аминоацидурия
 • Ренална тубулна ацидоза (ренална метаболитна ацидоза)
  • І тип (класически) – протеинурия + хипер-Cl-емия + хипо-Са-емия
  • ІІ тип – със загуба на бикарбонати
  • ІІІ тип – рядка е в ДВ – съчетава се с хипералдостеронизъм
 • Б на Wilson (хепатолентикуларна дегенерация) – протеинурията е съпътстващ см
 • Галактоземия – протеинурията е съпътстващ см
Придобита
 • Уроинфекции –  протеинурията е съпътстващ см
 • Интерстициален нефрит
  • токсични, медикаментозни или инфекциозни нокси
  • изразена протеинурия + микроскопска хематурия и признаци на БН
  • фебрилитет и болка в кръста
 • Остра тубулна некроза при ОБН
 • Отравяне с тежки метали (живак, олово, злато)

Екстраренална протеинурия

 • Сърдечна недостатъчност
 • Мултиплетен миелом  - Изключително рядко З в ДВ
 • Б на леките вериги
 • Б на тежките вериги
 • Макроглобулия - Изключително рядко З в ДВ

Практически аспекти

 

Share this