Генетична консултация. Неонатален скрининг. Пренатална диагностика

Published on: 10.03.2012
Къде?
 • Майчин дом – катедра по Медицинска генетика
 • УБ по Педиатрия – секция по Клинична генетика
 • Медицински университети в Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.
Същност и основни индикации за медикобиологична консултация

Клинични

 • доказана наследствена Б
 • изоставане в развитието (умствено, физическо)
 • вродени малформации
 • репродуктивни неблагополучия- спонтанни аборти, мъртвораждания, стерилитет
 • фамилно натрупване на случаи със злокачествени З
 • възрастов показател – репродукция след 35г
 • тератогенни / мутагенни въздействия по време на Бр
 • кръвнородствени бракове

Предклинични

 • асимптомни новородени с ВГО разкрити чрез масов или селективен неонатален скрининг
 • здрави хетерозиготни носители на АР заболяване разкрити чрез чрез масов или селективен неонатален скрининг
 • бременни с висок генетичен риск за раждане на дете със Сд на Даун, разкрити чрез масов биохимичен скрининг
Задачи на МГК
 • точна клинична диагноза – клинично и параклинично изследване
 • клинико-генеалогично проучване
  • изследват се не само болните, но и техните роднини
  • етническа принадлежност
  • кръвно-родствени бракови
  • спонтанни аборти, мъртворажданиа, детска смъртност в рода на мъжа и на жената
 • генетична диагноза
  • моногенни Б – биохимия, ДНК-анализ
  • хромозомни Б – молекулярно-цитогенетичен анализ
 • определяне на генетичния риск
  • общия популационен риск за раждане на дете с малформация е около 1:50
  • рискът при моногенните болести и постоянен и се определя от типа на унаследяване
  • при полигенните болести генетичние риск е променлив и се изчислява емпирично
Проблеми при определяне на генетичния риск
 • еднаква фенотипна изява на генетично хетерогенни З, дължащи се на мутации в различни генни локуси
  • Ахонрдроплазия - мутация De novo или АД унаследяване
  • Дистрофично джудже - АР – риска е 25%
 •  при АД заболявания
  • непълна пенетрантност
  • вариабилна фенотипна изява
  • късно начало – Хорея на Hutington, Бъбречна поликистоза
 • Антиципация – утежняване на КК във всяко следващо поколение
 • Плейотропно действие – сложни синдроми – например Муковисциздоза
 • Герминативен мозаицизъм (засегнати са само част от гаметите)
Преценка за генетичния риск

Прави се възоснова на:

 • Тежест на КК
 • Тежко емоционално и материално обременяване на семейството при раждане на дете с малформативен сд
Профилактика
 • Пренатална диагностика
 • Предимплантационна
 • Масов /Селективен скрининг
Пренатална диагностика за Сд Down
 • NT –  10 – 14 г.с
 • Биохимични маркери – 15 – 19 г.с (алфа FP и ЧХГ)
Масов скрининг
 • неонатален-  2-5 ден след раждането – фенилкетонурия, галактоземия, вроден хипотиреодизъм
 • бременни – за Оценка на риска  -  възраст, тегло, г.с. по УЗД, биохимични маркери
Селективен неонатален скрининг – индикации
 • починало дете в неонаталния период
 • внезапно начало на „странна” болест развила се бързо и катастрофално независимо от опитите за повлияване
 • кома / летаргия
 • мискулна хипотония
 • ЧН
 • жългеница
 • задръжка в развитието
 • хипогликемия
 • метаболитна ацидоза / алкалоза
 • хипервентилация
 • „странна” миризма
 • кетоацидозни кризи
 • хиперкалциемия

 

Share this