Особености на детския организъм. Физиология и патология на отделните възрастови периоди

Published on: 09.03.2012

Период на вътреутробнато развитие

Започва от оплождането и приключва с раждането – 280 +/- 14 дни.

 • ембрионален период – до ML ІІІ – период на органогенеза
 • Фетален период – органите нарастват и се дифeринцират функционално.

Заболявания, чието начало е преди раждането се наричат вродени. Нормалното развитие на плода може да бъде смутено от различни фактори:

 1. Ендогенни фактори – унаследини чрез гаметите или получени в резултат на мутации след оплаждането
 2. Екзогенни фактори – химични, физични, биологични и други нокси.

Характерът и степента на дородовите увреждания зависят не само от вида на фактора, но и от времето на действието. Различаваме:

 • PROGENESIS – преди оплождането -когато опрождането е извършено от увредени гамети говорим за гаметопатии. Това са бройни или стрикторни аномалии, т.е. хромозимни или молекулни (генни) заболявания.
 • GENESIS – по време на оплождането – също хромозомни и молекулни заболявания
 • METAGENESIS – след оплождането

Видове дородова патология:

 • бластопатии – бластомерите са изключително чувствителни на действието на тератогенни фактори и обикновено бластоциста загива (подчиняват се на закона „Всичко или нищо”). Вродените аномалии са изключително тежки и комплексни (например може да липсват органи)
 • ембриопатии
  • Рубеолна ембриопатия – триада на Грег – катаракта, глухота и вродени сърдечни малформации
  • Фокомелия при талидомид
 • фетопатии– органогенезата е завършила и следва период на растеж и диференциране -
  • най-често инфекциозни нокси – Токсоплазма; Сифилис; Хепатит; CMV
  • болестни състояния на майката – Хронични Заболявания на ССС, бъбрека, черния дроб, ЗД ; Rh – изоимунизация

Увреждащите фактори могат да причинят фетална незрялост на органите и на плода като цяло. Забавеното развитие на огганите води до хипо- и дисплазии.
Такива новородени имат намалена жизнeспособност, нарушена адаптация, често са обект на родов травматизъм, чести са инфекциите в постпарталния период.

Неонатален период

До 28 ден след раждането.

Това е период на адаптация към новите условия на живот. Установава се белодробно дишане, включва се малкия кръг на кръвообращението, закърняват пъпните съдове … Периодът се характеризира с незрялост на почти всички органи и системи, но особено на ЦНС. Това е периада на най-високата детска смъртност.

Патология

 • вродени малформации / инфекции
 • родов травматизъм
 • вътреутробна асфиксия
 • ХБН
 • неонанален сепсис

Кърмачески период

От 28 ден до края на първата година след раждането.

Това е период на най-интензивно физическо и нервно-психическо развитие. В края на периода трикратно се увеличава теглото, променят се пропорциите на тялото, поникват първите 6 до 8 зъба, кърмачето се научава се да разбира и изговаря няколко десетки думи. Пасивният имунитет от трансплацентарно преминалите майчини антитела се изчерпва и към 3-4м започват да се образуват собствени антитела. През първите месеци кърмачето практически не боледува от морбили, рубуола, варицела …

Друга особеност на този период е промяната в начина на хранене. След 4-5м се въвежда първата немлечна храна и в края на периода храната е по-близка до тази на възрастните.

Патология

 • инфекции на ДС и ХС
 • вродени З

Яслена възраст

Ранно детство – 1-3г.

Характеризира се с:

 • бързо усъваршенстване на двигателната функция, говора, психиката и познавателните функции
 • голямата фонтанела се затваря
 • приключва прорастването на зъбите
 • съзрява имунната система

Патология:

 • травми
 • отравяния и злополуки
 • ОИЗ

Предучилищна възраст

4-6г

 • темповете на растеж и съзряване спадат постепенно
 • настъпва първото издължаване на крайниците
 • започва смяната на млечните зъби.
 • към 5 г.в. децата свободно говорят на майчиният си език – усвоили са основните граматични категории.

Патология:

 • ИБ
 • Алергични Заболявяния
 • Колагенози
 • Уличен травматизъм – най-честа причина за смърт в този период

Училищна възраст

 • ранна – 7-11г
 • средна – 12-14г
 • юношеска – 15-18г (21)

В периада между 7 и 14 г.в. се набляюдава по-бавно, но устойчиво развитие и растеж. Интензивно се развива ОДА. Най-важния момент в тази възраст е настъпването на пубертета.

 

Фактори оказващи влияние върху растежа и развитието

Растежа и развитието за два процеса, които протичат в определена последователност и взаимовръзка и са част от един по-общ процес.

 • растеж – количествени измененения
 • развитие – качествени изменения
Ендогенни фактори
 1. Генетични – при пълноценен генетичен материал и блогоприятна външна среда заложените биологични характеристики (фенотоп + генотип) функционират правилно. При хромозомните болести се нарушава регулацията на вътреутробното развити и се раждат тежко увредени деца с малформации. ВГО се отразяват предимно на постнаналното развитие
 2. Хормонални– хармоничният растеж се осъществява под влияние на стимулиращите и инхибиращите хормони.
  • стимулиращи растежа хормони са STH, Т3 и Т4, РН, инсулин, надбъбречни и полови андрогени
  • потискащи растежа хормони са кортизола и естрогени

  В ранните срокове на бременността трансплацентарно преминалите майчини хормони действат като екзогенен ф-р върху растежа и развитието на плода. По време на феталния периодза рстежа и развитието значение имат хормоните продуцирани от ендокринните жлези на плода, а също и чувствителността на периферията към хормоналните фактори.

 3. ЦНС – осигурава цялостната волева и неволева двигателна активност. RH хормоните на хипоталамуса осъществяват връзката между ЦНС и ендокринната с-ма.
Екзогенни фактори

Тяхното влияние има най-съществено значение след раждането.

 1. Хранене – прием на пълноценна в качествено и количествено отношение храна
 2. Биологични (инфекции и паразитози), Физични, Химични фактори на средата
 3. Социално-битови условия
 4. Заболявания

 

Share this