Психотерапия

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Общи положения

Причини за насочване на пациент за психотерапия
 • тревожно- депресивен синдром
 • тежко психо-соматично заболяване
 • отказ от биологично лечение
 • хронични психози с нарушено социално функциоране
 • тежко соматично / психично заболяване на близък човек / смърт на близък
 • НАЛИЧИЕ НА МОТИВАЦИЯ – на пациента се обяснява какво е психотерапия, в какви случаи се прилага, механизми на благоприятно повлияване в конкретния случай

Основна цел на психотерапията е промяна във функционирането на индивида, т.е. в адаптацията.

Фази на психотерапията
 • формулиране на проблема и поставяне на крайната цел
 • криза – ситуация – за да се изгради нов тип поведение
 • интегриране на придобитите умения в реална ситуация

Психоаналитичен подход

 • Основоположник е Зигмунд Фройд –  „INSIGHT” – „прозрение” цели разпознаването на вътрешни конфликти, несъзнавани факти от миналото
 • Основни понятия
  • Транфер (пренос) – пренасяне на нагласи, чувства, преживени от пациента на лекаря
  • Интерпретация – за да може събитието да се осмисли от пациента, може да се интерпретират и сънища
  • Контратрансфер (контрапренос)  - пренасяне на нагласи, чувства, преживени от лекаря на пациента – не се прави, поради негативно влияние върху аналитичния процес
  • Терапевтична Връзка  – без нея психоанализата е невъзможна
  • Противопоставяне – несъзнателно / съзнателно потискане на импулси, които се смятат за неприемливи
  • Целта на психоанализата е да се отслаби противопоставянето и да се интерпретира трансфера.

Поведенческа психотерапия

Лесно приложима, предсказуемост на резултатите. Симптомът се оценява като вид поведение, а целта е премахване / замяна на този вид поведение и стимулиране на ново такова. Стратегията на повединческата психотерапия се основават на връзката стимул-реакция и оттам изграждане / разкъсване на връзката.

 • Класическо кондициониране – Павловски тип – на база безусловен рефлекс се изкражда условен
 • Оперантно кондициониране – по механизма на обратната връзка- поведение се придобива / погасява в зависимост от последващата реакция (събитие). Чрез многократно излагане на даден стимул постепенно рефлексната връзка угасва. Друг вариант е наказание при нежелано поведение. Например  „спиране на мисълта” при обсесивно-коппулсивно разстройство – от пациента се изисква да се концентрира в натрапливите си мисли и след кратък период ми казва да спре или се пуска неприятен шум.  
 • Релаксиращи методи – прогресивна мускулна релаксация – за въздействие върху тревагата и напрежението
 • Биологична обратна връзка – за постигане на контрол върху вегетативната нервна система- необходима е апаратура, която да показва промените в неволевите вегетативни според волевите.

Когнитивна  психотерапия

Лесно приложима, предсказуемост на резултатите. Според нея непосредствено отношение към реакцията на индивида имат т.нар. автоматични мисли, те възникват непосредствено и неволево в обичайни житейски ситуации – „никой не ме разбира”. Другото ниво е т.нар. базисни вярвания- те организират и интегрират информацията от външния стимул, изкривяването на информацията води до логически грешки – „помощ = слаб съм”.
Примери за такива грешки са: произволни умозаключения ( неподкрепени с факти и без логика), избирателно внимание (детайлизилане), преувеличаване / минимизиране и пр.

Когнитивно поведенческата психотерапия включва:

 • да се открият факторие които отключват нежеланата реакция
 • изследване на автомотичните мисли и базисни вярвания
 • намиране на алтернативна реакция

Тренинг на социални умения

Обучение за придобиване на сициални умения – междуличностни отношения и интеграция в обществото.

Включва

 • вербално и невербално поведение
 • придобиване на адекватни на ситуацията отговори, според норма, етика, морал

Групова психотерапия

 • алкохолизъм и наркомании
 • сексуалниразстройства
 • психосоматични заболявания

Групи от 5 до 12 души. 2-3х седмично по 1.5 -2часа. Може да се води от един или от двама психотерапевти. Пациентите се подготвят предварително чрез провеждане на индивидуални срещи. В началото се включват повече хора 12-14, тъй като в хода на терапията обикновено отпадат 2-3 човека.
Групите може да са хомогенни или хетерогенни – пол, възраст, образование, социален произход, заболявания и пр. Биват – отворени или затворени.
Обща цел -„Тематична група”- взаимопомощ.

Семейна психотерапия

Насочена е към семейството като цяло и се концентрира върху подобряване на разстроените емоционални отношения.
Отношенията между родителите имат значение за адаптацията на детето. Предварително психотерапевта се ориентира за психичното здраве на членовене на семейството, след което се събира цялото семейство. Първата среща е много важна, защото говоренето за психичното здраве пред другите членове на семейството по правило предизвиква напрежение и неспокойствие. Възможно е да отричат наличието на психопатология, да изместват причините – в приятели, колеги, а не в семейните отношения и пр.

 • Примери за семейна патология
  • родител злоупотрубяващ с алкохол
  • заплаха от развод
  • заплаха и опит за самоубийство
  • ходене по сбирки извън семейството
  • хоби – за сметка на общото семейно време
 • Примери за патология при децата
  • бягство от дома
  • отказ от храна
  • опит за самоубийство
  • злоупотреба с наркотици, алкохол

 

Share this