Основни методи на социалната медицина

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
  1. Исторически метод – насочен към изучаването и анализа на етапите в развитието на социалните структури и развитието и тенденциите на общественото здраве, както и здравните системи с цел оценка на положителните традиции, настоящето и бъдещето на здравеопазната система като цяло.
  2. Социологически методи – тези методи ни позволяват да проучим мнението, поведението и мотивацията на индивида и социалната група по отношение на здравето и свързаните с него явления, да установяваме здравните потребности и удовлетвореността от здравното обслужване. Поради специфичните социални функции на здравеопазването социологическия метод е един от водещите в социомедицинското проучване и познание. Чрез тях  се набира индивидуална социологическа информация за разнообразни здравни явления и процеси.
  3. Методи на информатиката – насочени са към събиране, съхранение, кодиране, обработка, анализ и оценка на информацията относно здравните явления в обществото.
  4. Статистически методи – насочени към изучаването на масово проявяващите се социално-здравни явления, които са обект на социалната медицина. Статистиката като наука за масовите явления ни дава възможност за изучаване не на отделните случаи, а обобщаващи характеристики на заболяванията, умиранията, здравните дейности и т.н. За целите на сравняването и обобщаването на данните и изучаване на  причинно-следствената връзка и зависимости се използват сложни статистически методи, чиято същност и технология на прилагане се изучават и задълбочено се овладяват в курса по медицинска статистика и информатика.
  5. Епидемиологични методи – насочени към изучаване на възникването, характера, разпространението и факторната обусловеност на различните здравни явления сред населението. Тя е насочена към изучаване на такива широко разпространени неинфекциозни заболявания като сърдечно-съдовите, нервните, онкологичните, психичните и други хронични заболявания с цел разкриване на етиологията и идентифициране на водещите рискови фактори, установяване на честотата на разпространението им и разработване на ефективни методи на профилактика и промоция на здравето.
  6. Методи на математическо моделиране
  7. Икономически – насочени към изучаване на икономическите закони върху индивидуалното и общественото здраве, за икономическа оценка и анализ на дейността на здравната система, на прилаганите методи и подходи при удовлетворяване на здравните потребности на населението и икономическата ефективност на прилаганите мероприятия
  8. Експериментални методи – прилагат се най-често като естествен организационен експеримент (оценка на последователността на процесите и явленията свързани с общественото здраве, определяне на проблемни взаимодействия и оценка на ефективността им) или като изкуствен организационен експеримент (внедряване на нови форми на социално-здравни взаимоотношения, оценка на ефективността им и сравняване с досегашните).

 

Share this