Физическо развитие като показател за оценка здравето на населението. Акцелерация – медико-социални проблеми

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Показатели за физическо развитие

Понятието физическо развитие отразява съвкупността от морфологични, функционални и психически признаци, характеризиращи нивото и динамиката на израстване на организма и възможностите му за адаптиране към изменящите се условия на живот.

При изучаването и оценката на физическото развитие се използват три групи признаци:

 • антропометрични: ръст, тегло, гръдна обиколка и т.н.
 • физиометрични: витален капацитет, мускулна сила, реактивност и точност на двигателния акт;
 • соматоскопични: телосложение, развитие на мускулатурата, форма на гръдния кош и краката, развитие на половите органи у мъжа, вторични полови белези, настъпване на пубертета.

Основни показатели за физическо развитие

 • Височина – най-стабилния показател, характеризиращ състоянието на пластичните процеси в организма и в определена степен, нивото на неговата зрялост.
 • Тегло – за разлика от височината се явява много променлив показател, който сравнително бързо реагира и се изменя под влияние на различни причини от екзо- и ендогенен характер. Теглото отразява степента на развитие на костната и мускулната система, вътрешните органи, подкожните мастни клетки.
 • Обиколка на главата – Контролът за изменение на обиколката на главата при децата през първите три години от живота им е важен компонент от диагностичната дейност при оценка на физическото развитие на детето. Измененията в обиколката на главата отразяват общите закономерности на биологичното развитие и в частност на церебралния тип ръст, а така също могат да отразяват и развитието на някои патологични състояния – микро- и хидроцефалия.
 • Обиколка на гърдите – важен показател, отразяващ степента на развитие на гръдния кош, мускулния апарат, подкожния мастен слой на гърдите, което тясно корелира с функционалните показатели на дихателната система.
 • Телесна повърхност – един от важните показатели за физическо развитие. Този признак помага да се оцени не само морфологичното, но и функционалното състояние на организма, поради това, че има тясна корелационна връзка с много от физиологичните функции на организма. Показателите за функционалното състояние на кръвообращението, дишането и бъбреците са свързани с този показател – телесна повърхност. Изчисляването на телесната повърхност обикновено става по нормограми, отчитащи височината и теглото.
 • Полово съзряване

Полово съзряване

Един от най – надеждните показатели за биологическа зрялост е степента на полово съзряване на детето. В ежедневната практика тя се оценява преди всичко по проявата на вторичните полови белези.
Това са окосмяването на пубиса (Р) и подмишниците (А), развитието на гръдните жлези (Ма) и възрастта на първата менструация (Ме), а пи момчетата и мутацията на гласа (V), окосмяването на брадата (F) и формирането на адамовата ябълка (L).

 • Окосмяване на пубиса
  • Липса на развитие на окосмяване на пубиса – Р0;
  • Рядко окосмяване – Р1;
  • Окосмяването по централния участък на пубиса е достатъчно гъсто – Р2,
  • Окосмяването е по целия триъгълник на пубиса и е достатъчно гъсто – Р3;
  • Окосмяването е на всички области по пубиса, преминава по бедрата и се разпространява по корема – Р4
 • Развитието на окосмяването в подмишниците:
  • отсъствие на окосмяване – А0;
  • рядко окосмяване – А1;
  • окосмяването е рядко и оформено в централната част на подмишниците – А2,
  • обилно окосмяване – А3
 • Оценката на развитието на гърдите:
  • няма прояви над повърхността на гръдния кош – Ма0;
  • има лека подутина, образуване на конус – Ма1;
  • гърдите се отличават, като се оформят и има изразено отделяне от гръдния кош – Ма2;
  • тялото на гърдите е оформено – Ма3
 • Оценка на окосмяването на лицето при момчетата:
  • отсъствие на окосмяване – F0;
  • започващо окосмяване на горната устна – F1;
  • разпространение на окосмяването на горната устна и на участъка под челюстта – F2;
  • разпространение на окосмяването над горната устна, под челюстта и оформяне на бакенбарди – F3,
  • сливане на зоните на окосмяване – F4.
 • За измерване на тембъра на гласа:
  • детски глас – V0;
  • мутация на гласа – V1;
  • мъжки тембър – V2.
 • Уголемяване на хрущяла на адамовата ябълка:
  • отсъствие на признаци на уголемяване – L0;
  • начални данни за уголемяване – L1;
  • отчетливи данни за уголемяване (оформяне) – L2.

При оценка на полово съзряване на детето основно внимание се обръща на изразеност на показателите Ма, Ме, Р, като едни от най-значимите. Другите показатели (А,F,L) са много по променливи и не толкова надеждни. Състоянието на полова зрялост е прието да се обозначава с общата формула: А, Р, Ма, Ме, при която съответно се показват стадиите на съзряване на всеки признак и възрастта за настъпването на първата менструация: Например: А2, Р3, Ма3, Ме 13

Методика на антропометричните изследвания

Физическото развитие на детето е един от най-важните критерии при оценката на неговото състояние на здраве.

От големия брой морфологически и функционални признаци за оценка на физическото развитие на децата и подрастващите при всяка възраст се използват различни критерии. Освен особеностите на морфофункционалното състояние на организма при оценка на физическото развитие, днес е прието верифицирането им с биологичната възраст.

Известно е, че отделните показатели за биологичното развитие на децата, в различните възрастови периоди, може да бъдат водещи или спомагателни. За децата в ранна училищна възраст, водещи показатели за биологично развитие са броя на постоянните зъби, скелетната структура и височината. При оценка нивото на биологично развитие на децата в средна и късна училищна възраст по-голямо значение имат степенните на изразеност на вторичните полови белези, осификацията на костите, характеристиката на ръстовите процеси и по-малко значение – височината и развитието на зъбната система.

Метод на персентилите – Методът е прост за работа, поради това, че при използването на персентилните таблици или графики се изключват всякакви изчисления. Двумерните персентилни скали – „височина – тегло”, „ височина – обиколка на гърдите”, при които е отчетено значението на теглото и обиколката на гърдите спрямо височината, позволяват да се съди за хармоничното развитие. Обикновено за характеризиране на извадката се използват 3-и, 10-и, 25-и, 50-ти, 75-и, 90-и и 97-и персентил. Третия персентил – това е такава величина на показателя, при която той се наблюдава при по-малко от 3% от състава на извадката, 10-и персентил – 10% от извадката и т.н.

 • Хармонично е физическото развитие, при което теглото и обиколката на гърдите съответстват на височината.
 • Нехармонично се счита физическото развитие, при което теглото и обиколката на гърдите изостават от нормалните  или са по-високи от нормалните  за сметка на повишеното затлъстяване.
 • Рязко дисхармонично се счита физическо развитие, при което теглото и обиколката на гърдите изостават от нормалните или превишават необходимата величина  за сметка на повишеното затлъстяване

Днес оценката на физическото развитие на детето би трябвало да се оценява при следващата последователност:

 • Сравняване на съответствието на календарната възраст с биологичното развитие.
  Степента на биологичното развитие отговаря на календарната възраст, ако повечето показатели за биологично развитие се намират в средните за възрастта интервали (М±6). Ако показателите за биологично развитие изостават от календарната възраст или я изпреварват, това свидетелства за задържане (ретардация) или ускоряване (акселерация) на темповете на биологично развитие.
 • Оценка на морфологичното състояние на организма. За оценка на антропометричните показатели, в зависимост от възрастта и пола, се прилага метода на персентилите. Прилагането на персентилните таблици позволява да се определи физическото развитие като средно, по-високо или по-ниско от средното, а също така и хармонично, дисхармонично, или рязко дисхармонично.

Разпределянето на децата в групи, свързани с отклонение на физическото развитие (дисхармонични или рязко дисхармонични) е обусловено от това, че те често имат нарушения в сърдечно-съдовата система, ендокринната, нервната или други системи и поради това те подлежат на специално внимание и специфични изследвания. При деца с отклонения в развитието  функционалните показатели, като правило, са по-ниски от възрастовата норма. За такива деца след откриването на причините за отклонение във физическото развитие се разработват  индивидуални програми за наблюдение и лечение.

Данните за физическо развитие на индивидите се групират по пол, възраст и се използват най-често следни величини за оценката на всеки признак. Използват се и различни индекси.
Например: Индекс на Брока = ръста в см – 100, и показва необходимото тегло при възрастни индивиди.


Акцелерация

Акселерацията (от лат. аcceleratio – ускорение) е ускорено развитие на човешкия организъм, изразяващо се в ранно полово съзряване, увеличение на теглото и височината на тялото, както и на други антропометрични и физиометрични показатели.

В последните години на ХІХ и в началото на ХХ век в много страни е била наблюдавано, че теглото и ръста на юношите е започнал да става по-голям, от съответстващите възрасти при техните родители, а половото съзряване е започнало да настъпва по-рано. В днешно време това ускорено развитие е обхванало целия свят. Това дава основание да се говори за акселерацията като продължаваща през вековете тенденция, характеризираща развитието на съвременния човек. Средния ръст на възрастния човек за всяко десетилетие се увеличава средно с 0,7-1,2 см, а теглото с 1,5-2,5 кг.

Главните признаци на акселерацията са следните:

 1. Дължината на тялото и теглото на децата при раждане са по-големи от предхождащите години. Учените докладват, че теглото на новородените е с 100-300 г повече, а дължината на тялото с 1.2-2.5 см повече от това, преди 100 години. В основата на това явление е по-интензивното вътреутробно развитие.
 2. Ускорено развитие на кърмачетата. Удвояването на теглото на кърмачетата (в сравнение с това при раждането) става сега на 4 месец, а не към 6 месец, както  е било в началото на ХХ век. При съвременните бебета много по-рано се появяват зъбите. Съвременните бебета имат по-дълго тяло с 5-6 см, и по-високо тегло с 2-2.5 кг, от това в началото на века. Обиколката на гърдите се е увеличила с 2.2-5 см, а тази на главата с 1-1.5 см.
 3. Ускорено увеличаване на ръста на децата в училищна възраст. В началото на периода то е твърде рязко, като височината се увеличава до 25 см, а след това темповете се забавят. В периода на полово съзряване, който при съвременните момичета започва на 10-12 годишна възраст, а при момчетата на 12-14 години, скоростта на увеличение на ръста се увеличава, като по – рано настъпва и половото съзряване сравнено с това преди 100 години. Трябва да се отбележи, че върху сроковете на полово съзряване няма съществено влияние на расовите особености, климата или географската зона. Широко разпространеното мнение за по-ранно полово съзряване на южните народи и до настоящия момент не е доказано. Съществено значение имат социално-икономическите условия, особеностите на бита и начина на хранене. В големите градове половото съзряване на подрастващите настъпва малко по-рано, отколкото в селските райони, като темпа на акселерация при децата от селските райони е също по-нисък.
 4. По-ранно завършване на растежа.

Във връзка с по-ранното полово съзряване, окончателното оформяне на скелета и спиране на растежа завършва в днешно време в рамките на 16-17 години при девойките и 18-19 при юношите. Изказват се опасения, че свързаните с акселерацията намаления на периодите на растеж и на ускорено полово съзряване могат да доведат след себе си по–ранно остаряване и съкращаване на продължителността на живота. Тези опасения обаче не се потвърждават. Продължителността на живота на съвременните хора се увеличава, като по-дълго се съхранява и работоспособността им. При жените менопаузата се е преместила към 48-50 година на живота (в началото на ХХ  век тя е започвала на 43-45 години). Следователно, увеличил се е детеродния период, което също може да се отнесе към проявите на акселерацията. Във връзка с по-късно настъпващия климакс и старческите изменения са се „придвижили” към по късна възраст, като такива, свързани с обмена, атеросклерозата и рака.

Във връзка с ускореното физическо и полово съзряване особено значение придобиват проблемите, свързани с ранната полова активност и ранните бракове. Второ, установено е, че за окончателното полово съзряване е необходимо достатъчно продължително време. Именно затова често се наблюдават усложнения при бременността при родилки на 16-18 години, поради което не е препоръчително снижаване на брачната възраст.

Хипотези за акселерацията
 • Физикохимически:
  • влияние на слънчевата радиация
  • влияние на магнитното поле
  • космическа радиация
  • замърсяване на околната среда
 • Теории, свързани с отделни фактори на условията на живот:
  • алиментарна
  • хранителна
  • информационна (повишената информация)
 • Генетични:
  • циклични биологични изменения;
  • хетерозис (смесване на популациите)
 • Теории, свързани с комплексния характер на въздействие на условията на живот:
  • влияние на урбанизацията
  • комплекса от социално-биологични фактори

 

Share this