Интегрални показатели за оценка на общественото здраве

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Този вид здравни индикатори са интегрални, защото комбинират информацията относно продължителността на живота и качеството на живот, което в случая се изразява чрез термините здраве и болест. При изчисляването на този тип показатели се използват таблиците за смъртност. Включвайки преобладаването на „добро” или „ лошо” здраве при тези показатели се получаване разделянето им на очаквана продължителност в добро или лошо здраве.

Средна продължителност на живота

Годините живот, които средно преживява дадено поколение.

Средна продължителност на предстоящия живот

Броя на годините от предстоящия живот, , при условие, че през цялата продължителност на предстоящия живот на това поколение смъртността се запазва същата, каквато е в момента на изчисляване. Средната продължителност на предстоящия живот е един от най-информативните и важни здравни индикатори.
Средната продължителност на предстоящия живот е условен показател, защото изисква запазване на показателите за повъзрастова смъртност непроменени, което е практически невъзможно. Освен това всяка настъпваща промяна в нивото на коефициентите за смъртност в различните възрасти води до съответна промяна в този показател (напр. повишаване на смъртността във възрастовите интервали води до намаляване на този показател).
У нас средната продължителност на предстоящия живот при раждане е 72.7 години за периода 2005 - 2007 година. При мъжете тя е 69.2 години, а при жените е със седем години по-висока - 76.3 години.

Очаквано здраве

Очаквана продължителност на живота в добро здраве – Health expectancy (НЕ) се употребява в най-общ смисъл, като включва цяла група показатели, отразяващи условията на средната продължителност на живота при дадено здравно състояние. Това е хипотетично изчислен показател, комбиниращ смъртността и оценката на наличното здравно състояние. Основните показатели в тази група са:

 • Очаквана продължителност на живота без увреждане (Impairment free life expectancy) – средния брой години, които индивидът се очаква да преживее без увреждания на здравето при условие, че моделите на смъртност и увреждане се запазват непроменени
 • Очаквана продължителност на живота без физическа недееспособност (Disability free life expectancy) – изразява средния брой години, които се очаква индивидът да преживее без нарушения във физическата си дееспособност, ако моделите …
 • Очаквана продължителност на живота без функционални ограничения (Functionalli mitation free life expectancy) – изразява средния брой години, които се очаква индивидът да преживее без функционални нарушения, ако моделите …
 • Очаквана продължителност на живота свободен от ограничения в активността (Activity restriction free life expectancy) – изразява средния брой години, които се очаква индивидът да преживее без ограничения в активността си, ако моделите …
 • Очаквана продължителност на живота свободен от социална недостатъчност (Handicap free life expectancy – изразява средния брой години, които се очаква индивидът да преживее без социална недостатъчност, ако моделите на смъртност и социална недостатъчност се запазват непроменени.

Показатели, основаващи се на самооценка на здравето

Тази група показатели се основава на изчисляването на интегрален показател при използване на два вида информация – за смъртността и за конкретната самооценка на здравето на базата на социологическо интервю. При използването на този метод е необходимо да се спазват препоръките на СЗО за прилагането на унифицирани и разбираеми, с възможност за сравнения въпросници. При събирането на данни за показателите в тази група се препоръчва използването на пет-степенна скала, която да включва всички възможни степени на оценка от „много добро”, през „добро”, „задоволително”, „лошо” и „много лошо”.

 • Очаквано здраве според възприемането му (самооценката) (Perceived health expectancy) – включва група показатели,при които оценката на здравното състояние се определя на базата на самооценка от страна на индивидите по конкретна скала.
 • Очаквана продължителност на живота в добро здраве на основата на обща самооценка (life expectancy in good health) – това е средния брой години, които индивидът може да очаква да преживее в здравно състояние, определено от самия него като „добро”, ако моделите за смъртност и здраве се запазват непроменени.

Показатели, получени според оценка, включваща претеглянето на здравето

(адаптирано здраве през оценка на качеството на живот)

В тази група показатели се включват такива, при които се прави оценка чрез претегляне на здравето за да се отчете тежестта на определено здравно състояние.

 • Очаквана продължителност на живота в добро качество на живот (health – adjusted life expectancy – HALE) – „години живот, които едно новородено дете може да очаква да преживее в състояние на пълно здраве при отчитане на сегашните коефициенти за смъртност и влошено здраве.
 • Очаквана продължителност на живота, адаптирани към състояние на физическа недееспособност (disability-adjusted life years – DALY) – показател, отчитащ както загубените години живот поради преждевременна смърт, така и загубените години при физическа недееспособност.
 • Очаквана продължителност на живота съобразени с качество на живот (quality-adjusted life years – QALY) – специфичен показател, чрез който се измерва ползата (в години спечелен живот) от прилагането на различни здравни интервенции и оценка на най-изгодните за обществото.

Трябва да се има в предвид, че всеки здравен проблем може да има следните изходи – смърт, физическа недееспособност преди смъртта, постоянна физическа недееспособност или пълно възстановяване.

DALY – продължителността на времето, изгубено при смърт на всяка възраст, което се използва за измерване на загубения живот поради преждевременна смърт (или броя години живот достигнати поради предотвратена смърт). Тук трябва да се има предвид, че продължителността на живот е лимитирана. За специфичен стандарт- където очакваната продължителност на живот за жените при раждане е 82,5 години, а при мъжете е 80 години.

QALY – аритметичен продукт на очакваната продължителност на живот (количеството) и качеството на живот в оставащите години (качеството). Въпросник –  с три нива на отговор:

 • Подвижност
 • Болка/дискомфорт
 • Самообслужване
 • Безпокойство/депресия
 • Обикновени дейности

Основната идея за QALYs е, че времето прекарано в един здравен статус е тежестта на  мярката за полза от дадена интервенция върху здравето. Смята се, че една година в перфектно здраве е равна на 1 QALY, докато една година преживяна в здравен статус 0,5 е еквивалента на половин QALY

 

Share this