Болнична медицинска помощ – задачи, организация, финансиране

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Значимостта на болницата в системата на здравеопазване се определя от: 1) в болниците се разходва значителна част от бюджета на здравеопазването- около 50 %; и 2) са основен фактор, влияещ върху здравето на населението като цяло;

Нива на медицинска помощ

 1. Първична помощ
 2. Специализирана амбулаторна помощ
 3. Болнична помощ
 4. Високо специализирана болнична помощ


Определение (ЗЛЗ)

„Лечебното заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари, с помощта на други специалисти и помощен персонал,  следните дейности:

 1. диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ;
 2. родилна помощ;
 3. рехабилитация;
 4. диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от друго лечебно заведение;
 5. медико-козметични услуги;
 6. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
 7. учебна и научна дейност.”


Класификация на болничните лечебни заведения

 1. популационен обхват и териториално разположение – общински, регионални и национални;
 2. състоянието на пациента – за активно лечение (остри състояние) и продължително лечение – болници за долекуване и рехабилитация;
 3. специализираността – многопрофилни, специализирани и високоспециализирани;
 4. собствеността – частни, публични и смесени;
 5. според големината – малки, средни, големи и мултиболнични комплекси (холдинги).


Механизми за заплащане на болниците

Бюджетно финансиране

Положителни страни:

 • силен централизиран контрол върху управлението
 • предсказуемост на бюджета и разходите в течение на годинитениски административни разходи.

Отрицателни страни:

 • мотивация да се предоставят по-малко грижи или да се дава направление за необходимите услуги
 • ниска гъвкавост за адаптация към местните или новите обстоятелства (слаба отговорност);
 • липса на преки стимули относно резултатите;
 • тенденция за създаване на високи нива на инфраструктура (фиксирани ресурси).
Заплащане на база процедура или услуга

“Щом си плащам, трябва да го получа!”

 • лесно администриране както за платеца, така и за изпълнителя на здравна помощ; 
 • мотивация за предоставяне на голям обем услуги;
 • подобряване на достъпа на пациентите и тяхната удовлетвореност;  
 • непрекъснато нарастване на разходите на здравно осигурителната каса;
 • силни информационни нужди.
Заплащане на база ден 
 • Лесно администриране, както за платеца, така и за изпълнителя на здравна помощ;
 • Съществуват стимули да се удължава периода на престой;
 • Няма свободни легла, има нужда от нова болнична инфраструктура.
Плащане на база болничен случай
 • Съществуват стимули да се повиши приема на пациенти, особено ако заплащането е по-високо от разходите
 • Правят се много ненужни приеми на пациенти, без съществено лечение; 
 • Приведените средства може да нямат никаква връзка с направените за лечението разходи. 
Капитация 
 • определен пакет здравни услуги;
 • определено население;
 • определена такса на човек;
 • определен период от време (например една година).


Оценка на болничната помощ

Показатели за ефективност на дейностите:
 • средногодишна използваемост на леглата (в процент и дни);
 • среден престой на преминалите болни (в дни);
 • оборот на леглата;
Показатели за икономическа ефективност
 • издръжка на един пациент;
 • средна стойност на един ден болничен престой;
 • средна стойност на един лекарстводен;
 • средна стойност на един храноден;
 • съотношение на приходите и разходите в цялата болница и по звена.
Показателите за качеството
 1. болничен леталитет;
 2. вътреболнични инфекции;
 3. оперативен леталитет;
 4. удовлетвореност на пациентите;
 5. съвпадение на диагнозата с патологоанатомичната диагноза;
 6. рехоспитализация – повторна хоспитализация за едно и също състояние и др.

Вenchmarking  (най-доброто от най-добрите) – съпоставянето на отделните болнични заведения към определен т.н. „златен стандарт” или комплексен индекс, който позволява оценката на равни по възможност и категория болници спрямо стандарт, изработен на основата на комплекс от количествени и качествени характеристики.

 

Share this