Следоперативен период. Следоперативни усложнения, грижи

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Видове следоперативни усложнения

 • от основното заболяване
 • свързани с оперативната итнервенция
 • несвързани с оперативната итнервенция
 • хирургични
 • нехирургични
Профилактика
 • Предоперативна подготовка
 • Оценка на заболяването, на анестезиологичния риск и РФ
 • Асептика и антисептика на всички нива
 • Дихателна гимнастика, за намаляване риска от белодробни постоперативни усложнения
 • Ранно раздвижване
 • Намаляване на следоперативния период


Нехирургични усложнения

Дихателни

 • гръдни и коремни операции
 • операциите по спешност
 • при наличие на хронични пулмопатии
 • БНВ
Плеврален излив
 • операции в горен коремен етаж
 • постоперативни ателектази
Пневмоторакс
 • поставяне на катетър в a. subclavia
 • обдишване с позитивно налягане
 • при операции, в които се засяга плеврата
 • Лечение – торакостомна тръба
Мастна емболия

Честа , но рядко води до усложнения

 • фрактура на кости / ставно протезиране
 • интравенозно приложение на масни емулсии

Клинично

 • неврологични прояви
 • нарушение в дишането
Ателектази

Появяват се в първите 48ч след опрецията и са отговорни за над 90% от фебрилните епизоди

Патогенеза

 • Намалена окигенация на кръвта
 • Обстуктивни ф-ри – ХОББ ; Не добра позиция на интубационната тръба ; кръвни съсиреци
 • Необстуктивни ф-ри
  • затваряне на бронхиолите – при повърхностно дишане (страх от дълбоко поемане на въздух)
  • намален функционален, резидуален обем

Клинична Картина

 • треска
 • тахипния
 • тахикардия
 • отслабено везикуларно дишане с пръснати хрипове

Профилактика

 • ранно раздвижване
 • честа смяна в положението на тялото
 • дихателна гимнастика
 • кашляне

Лечение

 • почистване на ДП – чашляне, аспирация
 • бронходилататори и муколитици
Белодробна аспирация

Предразполагащи фактори

 • потискане на рефлексите – назогастрална сонда ; ендотрахеална интубация ; потискане на ЦНС
 • гастро-езофагиален рефлукс
 • позиция на тялото
 • механичен илеус
 • бременни жени

Патогенеза

 • при аспирация на стомашно съдържимо се развива химически пневмонит
 • повишава се риска от вторични инфекциозни усложнения
 • ако се аспирират твърди частици – запушване на ДП – ателектаза и белодробен абсцес

Клинична Картина

 • тахипния
 • тахикардия
 • по-рядко цианоза, задух и анпея
 • при масимна аспирация – шоково състояние

Профилактика

 • предоперативно гладуване
 • Famotidin предоперативно

Лечение

 • незабавна ендотрахеална интубация с аспирация
 • бронхоскопия
 • АБСр
Пневмония

Най-честото постоператично усложнение – 20-40% смъртност

Предразполагащи ф-ри

 • перитонеална инфекция
 • продължителна апаратна вентилация
 • ателектаза
 • аспирация

Етиология и Патогенеза

 • G отр. ?  най-често, смесена при орафарингеална аспирация
 • потиснат кишличен рефлекс след операцията – кашлицата е слаба и непродуктивна
 • ендотрахеална интубация (увреда в муко-цилиарния ексалатор)
 • нарушена функция на алвеоларните макрофаги
 • пътища – аспирационен, инхалационен, по-рядко хематогенен

Клинична Картина

 • треска
 • тахипнея
 • отслабено дишане

Профилактика

 • дихателни упражнения
 • дълбоко дишане
 • кашляне

Мозъчни

Мозъчен инсулт
 • исхемична увреда поради хипоперфузия  – АХипотония
 • БНВ с тежка атеросклероза
 • емболизация от атеросклеротични плаки от ектракраниалната част на каротиса
 • отворена сърдечна хирургия с ЕКК
 • прекаран ИМИ

Уринарни

 • Ретенция на урината – при операции под спинална анестеция и при лапаротомии – катетеризация
 • Инфекции на пикочните пътища – много чести

Сърдечни

 • по-чести при пациенти с придружаваща СС патология
 • при всички пациенти се прави предварителна кардиологична консултация
 • оралните антикоагуланти да се спрат 3-4 дни преди операцията
 • при пациенти с висок риск се предпочита регионална анестезия

Патогенеза

 • общата анестезия има кардиодепресивен ефект
 • някои анестетици имат проаритмогенен ефект
 • хипотензия по време на операцията
 • претоварване с течности
РПН
 • интраоперативни – 20% – като 1/3 са по време на увода в анестезия –Халотан, Симпатикомиметици…
 • постоперативни – хипоКемия, алкалоза, стрес

Надкамерни аритмии

 • намаляват МОС и коронарния кръвоток
 • Propranolol + Verapamil + Digitalis + ел.шок

Камерни аритмии

 • при фибрилации – Lidocaine
ОМИ
 • операции по повод атеросклероза
 • предоперативна ЗСН
 • възраст над 70г
 • хипоКемия
 • хипотензия

Профилактика

 • предоперативна кардиологична консултация
 • при пациенти с тежка ангина да се направи бай-пас
 • отлагане на операцията за 3-6м след прекаран ОМИ, за лечение на ЗСН, корекция на АХипертония
СН
 • претоварване с течности на пациенти с нарушена СС функция

Клиника

 • прогресираща диспнея
 • хипоксемия
 • белодробен застой

Психиатрични

 • депресия при пациенти с хронична болка – води до агравиране на отговора от операцията
 • постоперативна психоза – при БНВ, в гръдна хирургия
 • халюцинации
 • обърканост, страх, деориентация за време и място
 • нарушение в когнитивните функции
 • делириум тременс у алкохолици
 • сексуална дисфункция (pl sacralis)

Нарушения в чернодробната ф-я

 • при панкреатектомия, билиален бай-пас, порто-кавален шънт
 • причини за постоперативен иктер
  • прехепатални – хемолиза, резорбция на хематом
  • хепатални – Халотан, Шок, Сепсис, Резекция на ЧДроб
  • постхепатални – конкремент, нараняване на жл пътища, холецистит, панкреатит

Клостридиум дефициле колит

 • Vancomycin, Metronidazole
 • от асимптомна инфекция до тежък токсичен колит
 • основен рисков фактор е широката употреба на АБСр

Усложнения от интравенозната терапия и хемодинамичното мониториране

Възушна емболия
 • въвеждане на въздух във венозния катетър
 • затруднява се пълненето на ДП
 • ьипотензия, изпъкване на шийните вени, тахикардия
Флебит
 • при поставяве на абокати, калюли
 • фебрилитет, възпалителен оток
 • профилактира се чрез честа смяна на абоката – на 48-72ч и на местата

Постоперативна хипертермия

 • фебрилитет в първите 48ч
 • най-често се дължи на ателектаза, аспирация, пропускане на чревна анастомоза
 • след 3 ден – флебит на абокат, пневмония, ИПП, сетичен тромбофлебит
 • след 5ти ден – инфекция на оперативната рана, разрушаване на анастомоза, интраабдоминален абсцес


Ранни постоперативни хирургични усложнения

Възпалителни процеси

Перитонит
 • Вторичен – 85% от причините за релапаротомия
 • Екзогенен – внесена инфекция в коремната кухина
 • Перфоративен
  • Перфорация на язва / Са на стомаха /червото
  • Недостатъчност на шевовете на анастомозата
 • Некротичен –протича като перфоративен
 • Перитонит на база абсцеси
 • Артифициален – при неоткрити лезии на черво, жл мехур, ЧДроб
Интраабдоминални абсцеси
Субдиафрагмални абсцеси
 • Перфорация на стомашна или дуоденална язва
 • Остър апендицит
 • Абсцес в черния дроб или жл пътища
Дъгласови абсцеси
 • формация с флуктуация
 • деструктивен остър апендицит
Междугънъчни абсцеси
 • перфоративни апендицити
 • перфорация на язва /Тчерво / Дчерво
Панкреатит
Холецистит

Тромбоемболични инцденти

Хеморагия

 • Хемоперитонеум – химичен перитонит
 • Паренхимни
 • Субкапсуларен хематом
 • В лумена на кух коремен орган – хематемеза, мелена, анемия
 • Ретроперитонеални

Илеус

 • Динамичен – пареза /атония
 • Механичен – странгулация, обтурация, инвагинация, адхезия
 • Нетипична КК – употреба на аналгетици в постоперативния период
 • Най-чести причини – предшестващи колити, перитонити, релапаротомия, манипулации върху чревната стена
 • Критерии за поставяне на диагнозата
  • неспокойно поведение на болния, със/без коликообразни болки – механичен илеус
  • бързо увеличение на Клойберовите чашки при динамичното Ro изследване – механичен илеус
  • повръщане на материи със  зловонна миризма – механичен илеус
  • фекална задръжка

Раневи усложнения

Хематом на раната
 • колекция на кръв и съсиреци, паради не добра хемостаза
 • водят до повдигане и промяна в цвета на раната, дискомфорт
 • при хематоми в областа на шията опастност от асфиксия
Сером на раната
 • събиране на течност, различна от кръв
 • при операции включващи повдигане на големи кожни ламба (мастектомия) и с преразване на много лимфни съдове
 • за профилактик,а се правят стерилни компресивни превръзки и се евакуира течността
 • голяма опастност от вторично инфектиране
Дехисценция на раната
 • частично или цялостно разкъсване на някой или на всички слоеве на оперативната рана (евисцерация – ако е на коремна стена)
 • системни РФ – млади пациенти, ЗД, уремия, ИДС, Сепсис, Обезитас
 • локални РФ – неадекванно затваряне, повишаване на интраабдом. налягане, непълноценно зарастване на раната
 • Диагноза
  • може да е първи симптом на интраабдоминален абсцес
  • отделяне на кървенисто-серозен секрет от раната
  • пукане след силно закашряне или повръщане
  • изтичане на  течност (плеврална) при торакотомии

 

Share this