Кръвопреливане. Кръвни групи. Техника. Усложнения

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

В серума на човек се намират аглутинини (антитела), срещу които липсват съответните аглутиногени (антигени).

Според Аглутиногените на еритроцитите се различават четири остовни гръвни групи

 • А – имат Анти – В аглутинини в серума. Има две подгрупи А1 (80%) и А2
 • В – Анти – А
 • АВ – нямат аглутинини
 • 0 -  Анти – А + Анти – В

Определяне на кръвната група по системата АВО и се основава на принципа на изохемаглутинацията.

Определянето на кръвните групи се извършва от лекар или биолог, а кръвопреливането само от лекар.

Кръстосан метод

 • с познати тест – серуми (обикновена проба) – метод на Moss
 • с познати тест еритроцити – проба на Simonin

Тест – серум анти-В се получава от кръв с гр. А, а тест- серум В – от кръв с гр. В, тест серум АВ – от гр. О. Тест еритроцитете се получават от кръв с известна кръвна група А и В

Определяне на кръвната група с познати тест – серуми (обикновена проба)
 • върху плочката за определяне на кръвната група се написва № на пробата.
 • върху трите гнезда вертикално разположени едно над друго се накапва по 1 капка от тест-серумите, в следната последователност:
  • тест серум А – най-горното гнездо
  • тест серум В
  • тест серум О
 • Накапване от във всяко гнездо по 1 капка от изследвания серум – съотношение тест:серум 1:10
 • Разбъркване – поотделно
 • Първо отчитане след 5мин    Второ- окончателно отчитане след 10 мин
 • Накапване на физ.разтвор и проверка (за да се избегнат псивдоположителни резултати)

Определяне на кръвната група с познати тест – еритроцити – Проба на Simonin

Извършва се имунохематологичните лаборатории за окончателно потвръжданане на кръвната група. В гнездата на плочката се накапва от познатите тест – еритроцити А и В и към тях се прибава от серума на болния.
Съотношението е 1:10.

Определяне на Rh фактора

В имунохематологичните лаборатории при 37 С с анти- Rh серум. При наличие на аглутинация е Rh +.

Източници на грешки при кръвната група по системата АВО

 • изтекъл срек на годност на тест серумите
 • неправилно съхранение
 • паднал етикет
 • Т под 15 С – активизиране на студови аглутинини
 • Т над 30 С – инактивиране на тест серума
 • неспазване съотношението тест-серум- кръв (10 : 1)
 • ако не се накапе физиологичен разствор преди окончателното отчитане на резултата
 • ако плочките не са чисти, сухи и  затоплени до стайна температура
 • ако не се вземат предвид заболявания (сепсис, цироза, левкози), които могат да опорочат резултата

Кръвопреливане

кръвна група (антиген)

серум – аглутинини

може за получи от

А

анти-В

А,О

В

анти-А

В,О

АВ

-

всички

О

анти-А + анти-В

О

Извършва се индиректно кръвопреливане на изогрупова пълноценна кръв (цяла) или на кръвни продукти (тромбозитна маса, еритроцитна маса, плазма).

Използват се херметично затворени сакове, етикетирани с:

 • име на донора
 • срок на годност
 • кръвна група и Rh
 • количество и вид на кръвния продукт
Преди да извършим кръвопреливане
 1. извършвани ли са в миналото кръвопреливания и имало ли е усложнения
 2. сравнява се кръвната група на болния с тази на дарителската
 3. проверява се срока на годност и се прави оглед на сака с донорска кръв
 4. взима се 5-10 мл венозна кръв от болния, поставя се в сухо шише и се етикетира
 5. определя се кръвната група на болния по обикновения метод
 6. определената кръвна група и попълнения фиш се изпращат в имунохематологична лаборатория за потвърждавене
 7. в имунохематологичната лаборатория се извършва окончателно определяне на кръвната група и Rh фактора
 8. при несъответствие процедурата се повтаря от т. 2
 9. определяне съвместимостта на дарителската кръв със серум от приемателя – директна проба за съвместимост
 10. биологична проба – струйно вливане на 2-10 мл донорска кръв, която да е затоплена до 37 С
 11. извършване на кръвопреливането
 12. серума на болния и 5-10мл от дарителската кръв се съхраняват 24ч при 4 С

Усложнения от кръвопреливането

Ранни
 • ДИК
 • ОБН – болка в кръста
 • втрисане, фебрилитет – реакция антитяло – антиген
 • сърбеж по кажата, обрив, анафилактичен шок – при белтъчна несъвместимост
Късни
 • късна хемолиза
 • инфекциозни
Хемолитичен синдром
 • болка и тежест в кръста
 • болка и тежест в сърдечната област
 • главоболие
 • задух
 • втрисане
 • 12-24ч – фебрилитет, цианоза, иктер, засилване кървенето от опреративната рана
 • понижение на – Hb, Hct
 • повишение на билирубина, свободен хемогролин, желязо
Реакции свързани с нарушение процедурата на съхранение или на кръвопреливането
 • стара кръв – фебрилитет
 • студена кръв – понижаване на телесната Т, хемолиза
 • презатоплена кръв – остър хемолитичен шок
 • въздушна емболия
 • емболия от кръвен съсирек

Поведение при усложнения от кръвопреливането

 • прекратява се кръвопреливането
 • банката се изпраща за имунохематологично и микробиологично изследване
 • изследва се кръвта от болния взета преди и след трансфузията + кръв от сака
 • борба с шока
 • инфузия на водно-електролитни р-ри
 • хепарин
 • КС
 • Корекция на метоболитната ацидоза, О2, форсирана диуреза

 

Share this