Основни принципи на канцерогенезата

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Етиология на неоплазиите

 • Химични карциногени
  • полициклични и хетероциклични въглеводороди – продукти на каменовъгления катран
  • ароматни амини
  • нитрозамини
  • антрациклични антибиотици – Митомицин, Гризеофулвин
  • синтезирани в организма метаболити – производни на стероидите, ароматни аминокиселини
 • Физични карциногени
  • йонизилаща радиация
  • УВ
  • азбест
  • вътрематосни котрацептиви
  • поливинил
  • целофан
 • Вируси
  • РНК – онкогени – HTLV; HIV
  • ДНК – онкогени – HPV; EBV; CMV; HBV
 • Хормони
 • Генетични фактори
  • FAB
  • Неврофиброматоза на Recklinghausen
  • Ту на Wims
  • Ретинобластом
  • Са на МЖ
  • Са на яйчника
 • Други рискови фактори
  • Начин на хранене
  • Цигари , алкохол
  • Професия
  • Пол

Същност  и стадии на каннцерогенезата

 • Инициация – активация на онкогени / потискане на тумор супресорни гени
  • възниква пренеопластична клетка – „дремеща”
   • повишена устойчивост на вредните ф-ри
   • предимство при клетъчното делене
 • Промоция – фиксация и експресия на гено и фенотипните особености
 • Прогресия
  а

  • Автономност на растеж и делене
  • усилена стромо и ангиогенеза
  • висока инвазивност и миграционна способност
  • токсичност
  • медикаментозна резистентност

Разлики между раковата от нормалната клетка – анаплазия

 • Морфологична – клетъчен атипизъм
 • Функционална  – по-често понижена или загубена ф-я
  • способност за дисеминиране – метастазиране
  • ектопична секреция на хормони
 • Биохимична
 • Физико-химична
 • Имуно-химична

Взаимоотношения тумор-организъм

Хипотези – Защо организма не може са се справи с тумора?

 • Слаба имуногенност на туморноте клетки
  • защото призхождат от нормалните клетки
  • малък брой антигени по мембраната им
 • „Закъсняване на имунния отговор”
  • по-висок растежен потенциал
  • непрекъсната модулация на повърхностните Аг
 • Предпазване на туморните клетки от клетките убийци
  • отделяне на свободни антигени, които взаимодействат с антителата извън тумора
 • Туморнозависима имуносупресия
  - секретиране на имуно – депресивни субстанции
 • Проява имунологична толерантност

 

Share this