Класификация на злокачествените неоплазми

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Хистологична класификация на туморите

Тъканен произход

 

Доброкачествен

Злокачествен

Епителни

 • Покривен епител
 • Жлезист епител
 • Трофобластен епител

 

 • папилом
 • аденом
 • мола хидатидоза

 

 • базоцелуларен Са
 • аденоСа
 • хорионСа

Мезенхимни

 • Фиброзна т.
 • Хрущална т.
 • Костна т.
 • Мастна т.
 • Гладка м. т.
 • Напречнонабраздена м. т.
 • Кръвоносни съдове
 • Лимфни съдове

 

 • фиброма
 • хондрома
 • остеома
 • липома
 • леомиома
 • рабдомиома
 • хемангеома
 • лимфангиома

 

 • фибросаркома
 • хондросаркома
 • остеосаркома
 • липосаркома
 • лейомиосаркома
 • рабдомиосаркома
 • хемангиосаркома
 • лимфангиосаркома

Лимфна и хемопоетична тъкан

 

 

 

 • лимфоми и левкемии

Нервна тъкан

 • ЦНС
 • ПНС
 • ВНС

 

 • астроцитоми
 • невриноми

 

 • глиоблостоми
 • мелигнен неврином
 • невробластом

Пигментообразуваща тъкан

 

 

 • пигменен невус

 

 • малигнен меланом

Герминативна тъкан

 • зрили тератоми
 • ембрионални туратоми

Клинична красификация на злокачествените тумори

І стадий
 • ограничение на тумора в повърхностните тъкани на органа
 • малки размери на първичния тумор
 • отсъствие на метастази
ІІ стадий
 • тумор прорастващ в дълбочина
 • големи размери
 • наличие на метастази в РЛВ
ІІІ стадий
 • туморът е със значителни размери
 • излиза извън пределите на органа
 • наличие на метастази в РЛВ
ІV стадий
 • туморът е разпространен далеч зад пределите на органа, от който произхожда
 • наличие на хемотогенни метастази

ТNM класификация

ТNM системата представлява оценяване на три основни фактора:

 • Основен тумор (T)
 • Лимфни възли (англ. Limph Nodes) (N)
 • Отдалечени метастази (M)
ТNM класификация на недребноклетъчния белодробен Са

Tis: Carcinoma in situ

T0: Няма доказателства за основен тумор

T1: под 3 см, заобиколен от белодробна тъкан или плевра и без навлизане в главните бронхи.

T2: Тумор с някоя от следните характеристики:

 • по-голям от 3 см
 • навлизащ в главните бронхи, но на повече от 2 см от карината
 • образува пневмонит (ателектаза), който не засяга целия бял дроб

T3: Тумор с някоя от следните характеристики:

 • навлизане в стените на гръдния кош, диафрагмата, медиастиналната плевра, или париеталния перикард
 • образува пневмонит, засягащ целия бял дроб

T4: Тумор, който:

 • засяга медиастинума, сърцето, големите кръвоносни съдове, трахеята, хранопровода, гръбначния стълб
 • отделни туморни формации в един и същ лоб на белия дроб.
 • образува малигнена плеврална ефузия
 

N0: Не са засегнати лимфни възли

N1: Метастази в испилатералните перибронхиални или ипсилатералните хиларни лимфни възли

N2: Метастази в ипсилатералните медиастинални или субкаринални лимфни възли

N3: Метастази в:

 • контралатералните медиастинални лимфни възли
 • контралатералните вътрешни млечножлезни лимфни възли
 • ипсилатералните или контралатерлни супраклавикуларни лимфни възли
 

M0: Няма отдалечени метастази

M1: Има отдалечени метастази

 

Share this