Новообразувания на главния мозък

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Класификация 

І Невроепителни
 1. Астроцитни
 2. Олигодендроглиални
 3. Епендимни
 4. Смесени – между 1 и 2
 5. Ту на Pl. choroideus
 6. Пинеални
 7. Ембрионални и др.
ІІ Ту на спиналните и краниалните нерви
 1. Шваноми
 2. Невробластом
ІІІ Ту на менингите
 1. Менингеом
 2. Мезенхимни
 3. Мелатоцитни
ІV Лимфоми и хемопоетични Ту
V Зародишноклетъчни Ту
 1. Гермином
 2. Тератом
 3. Хориокарцином и др.
VІ Кисти и др
 1. Дермоидна киста
 2. Невроглиална киста и др
VІІ Ту на селарната област
 1. Хипофизарни аденоми – макро и микро аденоми
  • Пролактиноми
  • АСТН
  • STH
 2. Хипофизарни карциноми
 3. Краниофарингеом
VІІІ Локална екстензия на регионални ТУ
ІХ Метастатични Ту
 1. Са на белия дроб
 2. Са на гърдата
 3. Са на бъбрека
 4. Са на ГИТ
 5. Меланом и др.

Етиология и патогенеза

Неизвестна!

 • Йонизираща радиация
 • ДНК –вируси
 • Нитрозурейни съединения
 • Наследственост и др.

Интракраниални тумори

Класификация
 • Ту на Главния мозък
 • Ту на ЧМН
 • Ту на мозъчната обвивка
 • Ту на хипофизата
 • Първични – произхождат от интракраниалните тъкани
 • Вторични – метастатични
 • Прорастващи по съседство – синуси, орбита, фаринкс
Честота
 • Пик ~ 50г.в.
 • Жени – менингеоми и невриноми
 • Мъже – невроглиални Ту
 • Деца – 50% от всички неоплазии
 • Най-честите интракраниални Ту са:
  • Астроцитни
  • Олигодендроглиални
  • Менингеоми
  • Хипофизни Ту
  • Лимфоми – при СПИН
Диагноза

Клиника

 • Прогресиращ неврологичен дефицит
 • Главоболие (ИКХ)
 • Епилепсия

Инструментални изследвания

 • КТ
 • ЯМР
 • Мозъчна ангиография
 • ЕЕГ
 • Ro gr на sela turcica
Лечение

Консервативно

 • КС, Mannitol, Аналгетици, Антикотвилсанти – Ограничени и краткотрайни резултати
 • Химиотерапия – ограничено,  трудно преминаване през кръвно-мозъчната бариера

Оперативно

 • Тотално, субтотално, парциално ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУ
 • ЛИКВОРНО ШЪНТИРАНЕ
 • ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ

 

Share this


Close Print