Възпалителни заболявания на главния мозък

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Менингити – класификация

Според етиологията
 • Вирусни
  • първични
  • вторични
 • Бактериални
  • първични – Менингококов, Туберкулозен
  • вторични
   • по съседство – при отит, синуит, мастоидит, остеомиелит
   • хематогенни – при пневмонии, белодр. абсцес / емпием, при ИДС
 • Микотични – Cryptococcus, Blastomyces
 • Паразитни – Cysticercus cellulosae, Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus
Според протичането
 • Остри
 • Хронични – ТБС, Луес, Токсоплазмоза
Според патолологичната находка
 • Серозни – вирусни
 • Серо-фибринозни – ТБС
 • Гнойни – бактериални
 • Хеморагични – Грип


Енцефалит и енцефаломиелит – класификация

Според етиологията
 • Вирусни
  • Polyomyelitis anterior ocuta
  • HSV
  • VZV
  • CMV
  • Кърлежови и комарни паненцефалити
 • Бактериални
  • Chorea minor
  • Невролуес
 • Микотични
 • Паразитни
Според протичането
 • Остри
 • Подостри
 • Хронични
Според патолологичната находка
 • Сиви – полиомиелити и енцефалити
 • Бели – левко
 • Пан –


Мозъчен абсцес

Определение

Гнойни възпалетелни огнища, разположени в мозъчния паренхим. Съдържат некротичен център с обилен гноен ексудат и ограничен от възпалителна капсула.

Етиология
 • 30% смесена
 • G /+/ -  Staphylococcus, Streptococcus, Haemophylus
 • G  /–/ – Е.coli, Proteus, Pseudomonas
 • Анаероби – Bacteroides
 • Гъби – Candida, Aspirgillus
 • Паразити – Toxoplasma
Патогенеза
 • по съседство – 40%
  • отогенни – при остеомилит на темпоралната кост
  • риногенни – при фронтален синуит, след екстракция на зъб
 • хематогенни – 30% – най-често от белодробни инфекции
 • директен – след проникващи травми
 • постменингитни
Патология

Първоначално се развива некроза на мозъчния паренхим в мястото на инвазия, заобиколена от възпалителен инфилтрат и фокален оток. След 1-2с абсцесния център се изпълва с гной, периферно започва пролиферация на фибробласти с образуване на гранулационна тъкан. Така се оформя абсцесната капсула.

КК
 • Фебрилно – интоксикационен синдром
 • Общомозъчна симптоматика
 • Огнищен неврологичен дефицит
Диагноза
 • Анамнеза – прекаран или неизлекуван възпалителен процес, ЧМТ, Краниотомия
 • Параклиника – ускорено СУЕ + Левкоцитоза
 • Неврологичен статус – степенни форми на нарушение на съзнанието, епи-припадъци, парези, афазии, хемианопсии, хемихипестезии …
 • КТ – окръглена ХИПОДЕНЗНА СЯНКА + ХИПЕРДЕНЗЕН ВАЛ
ДД
 • Тумор
 • Мозъчен инфаркт
 • Хематом
 • Ехинококова киста
Лечение
 • Консервативно – в начален стадий!
 • Оперативно – при добре капсулирани абсцеси, голяма дислокация, множествени абсцеси
Прогноза
 • при 50% от преживелите
  • остатъчен неврологичен дефицит
  • симптоматична епилепсия
  • хидроцефалия


Туберкулозен лептоменингит

Определение

Подостро или хронично протичане. Най-често при малки деца, алкохолици и ИДС. Разпространението на инфекцията е по кръвен или лимфен път при ранна или късна дисеминация.

Патология

По хода на кръвоносните съдове се виждат милиарни туберкули. Развива се мозъчен оток, хидроцефалия и мозъчно вклиняване. Мозъчни инфакти поради тромбозиране на съдовете.
При хронифициране масивни сраствания, особено по базата на мозъчните обвивки с обхващане на коренчетата на ЧМН.

КК
 • Продромален стадиий - 2-3 с
  • Главоболие
  • Субфебрилитет
  • Анорексия
  • Астения
 • Манифестен стадий
  • Висока Т
  • МРС
  • Засягане на ЧМН – очедвигателни, n. facialis, n. statoacusticus
  • Анизорефлексия, патологични рефлекси
  • Психични Р
  • Помрачаване на съзнанието
Параклиника – ликворен синдром
 • висок протеин
 • серозен (бистър)ликвор
 • много лимфоцити
 • малко захар
Лечение

Туберкулостатично – до негативен ликворен Сд

Усложнения
 • Рецидив
 • Симптоматична епилепсия
 • Остатъчна неврологична симптоматика
 • Когнитивно Р


Спондилодисцит и епидурален спинален абсцес

Етиопатогенеза
 • Staphylococcus, Е.coli, Proteus, Pseudomonas, M. Tuberculosis
 • хематогенно – уро – , белодробни инфекции
 • постоперативно или след лумбална пункция
КК
 • Фебрилно – интоксикационен Сд
 • Болка – локална и радикулерна
 • Ограничена подвижност в засегнатия отдел
 • Отпадна неврологична симптоматика
 • Инструментално
  • Ro gr – деструкция на прешлени, колапс на диска
  • КТ
  • ЯМР

Лечение

 • АБСр
 • Оперативно – при отпадна неврологична симптоматика, нестабилност на гр. стълб


Мозъчна ехинококоза

2%
Етиология и патогенеза

Ларвената форма на Кучешката тения. Човека и тревопасните животни са междинен гостоприемник. В стомаха зародишите се освобождават от обвивките си и по кръвен или лимфен път се разпространяват в тялото и образуват кисти. По хода на венозната кръв (от червата) най-често остават в черния дроб, оттам през сърцето в белия дроб, а чрез артериалната кръв могат да се загнезтят навсякъде.

Патология

Ехинококовите кисти имат дебела хитинова обвивка, изпълнена с желатинозна материя съдържаща паразита. Кистите най-често се развиват в хемисферите на крайния мозък – в района на кръвоснабдяването на a. cerebri media, под кората.

КК
 • Симптоми на ИКХ
 • Огнищен неврологичен дефицит – хемипарези
 • Епи – припадъци
Диагноза
 • серолология
 • КТ
Лечение
 • Консервативно – Albendazole / Mebendasole, Антихистамини, КС
 • Оперативно


Мозъчна цистицеркоза

Най-честата паразитна невроинфекция – Ларвената форма на Свинската тения.

 • Корова форма – НАЙ-ЧЕСТАТА – Епи -припъдъци
 • Вентрикуларна -  обструктивна хидроцефалия
 • Паренхимна – отпадна неврологична симптоматика
 • Спинална  – НАЙ-РЯДКАТА – като ПЗП


Токсоплазмоза

Toxoplasma gondii – инхалиране на ларвената форма от котки. Най-често  – мозък, миокард, скелетни мускули. ИДС

 • Конгенитална форма – Епи – припадъци, Хидроцефалия, Нистагъм
 • Перипартална форма – Генерализирана форма – Хемолиза, ХСМегалия, Хеморагичен обрив
 • Придобита форма – Фебрилно – интоксикационен сд, УПЛВ, Менингоенцефалит

Лечение – Консервативно


HIV

Първична инфекция
 • Остър асептичен менингит, енцефалит, полимиозит
 • Бързо възстановяване
 • Серология – негативна
Латентна фаза
 • Менингит
 • Полиневрит
СПИН – свързан комплекс
 • генерализирано УПЛВ
 • феблилитет
 • нощни изпотявания
 • хронична диария
 • редукция на теглото
 • дистални полиневропатии, полирадикулопатии, множествени мононеврити
СПИН на ЦНС ( HIV + опортюнистични инфекции)
 • Подостър СПИН енцефалит
  • начало с нарушена памет, депресия, двигателна несръчност
  • паркинсонов Сд, парези, атаксия, тазово –резервоарни, деменция, епилепсия
 • Миелити и миелопатии (демиелинизация и дегенерация)
 • Дистална сензорна полиневропатия

 

Share this