Съдова неврохирургия

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Анатомия на мозъчното кръвообращение

4 магистрални съда, чрез две комунициращи артерии (предна и задна), формират Вилизиевия кръг

 • 2те a. carotis interna – главни клонове
  са

  • a. ophthalmica
  • a. communicans posterior – за анастомоза с a. cerebri posterior
  • a. cerebri anterior – анастомоза с едноименната от другата страна с a. communicans anterior
  • a. cerebri media
 • 2те a. vertebralis – клонове
  • a. spinalis anterior et  posterior
  • a. cerebelli  posterior
  • a. basilaris – образува се от сливането им
   • клонове за малкия мозък
   • a. cerebri posterior
   • a. communicans posterior към a. cerebri media


Класификация на нарушенията на мозъчното кръвообращение

Остри исхемични нарушения
 • ТИА – огнищен неврологичен дефицит за мах 24ч, преминава без остътчни явления
 • Мозъчен инсулт – остро, неборатимо нарушение на моз. кръвообр., поради съдова оклузия, настъпва траен огнищен неврологичен дефицит
 • Остра хипертонична енцефалопатия
Хронична недостатъчност на моз кръвообр
 • Съдова деменция – когнитивен спад на фона на наличен огнищен неврологичен дефицит
 • Вертебробазиларна недостатъчност – идва от дегенеративни промени в цервикален гръбнак
Мозъчна хеморагия


Остри исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (ИОНМК)

Група заболявания, които обхващат случаи с частично или пълно прекъсване на кръвния ток в различни съдови области на главния мозък и развитие на преходен или траен неврологичен дефицит.

Етиологични и РФ
 • Ендогенни РФ
  • Атеросклероза и Дислипидемия
  • Артериална Хипертония
  • ИБС
  • Клапна патология
  • Вродени съдови аномалии
  • ЗД
  • Хиперкоагулационен статус
  • Васкулити
 • Екзогенни РФ
  • Цигари, алкохол, хероин, кокаин
  • ЧМТ
  • ОКС
  • Диуретици
Патогенеза
 • Усложнени атеросклеротични плаки – тромбоза
 • Емболизация
  - разязвени атеросклеротични плаки на ектрацеребрални съдове – каротиди и аортна дъга. Микроемболите предизвикват ТИА. Кардиогенен емболизъм – ОМИ, предсърдно мъждене, ДКМП.
 • Нарушения на мозъчната хемодинамика
  • хипоперфузия
  • хиповолемия
  • артериална хипотония
  • артериална хипертония – мозъчен ангиоспазъм
Патоанатомия

Най-често мозъчните инфаркти се локализират в басейна на a. cerebri media, а също и в граничните зони м/у два съдови басейна или в дисталните участъци.

Клиника

ТИА

 • Симптоманиката е с продължителност мах 24ч и има напълно обратим х-р.
 • Най-честа причина са микроемболи или хемодинамични Р.
 • 30% рецидивират
 • ПО-ЧЕСТИ във вертебробазиларния басейн +  допълн РФ – дегенер. промени в церв. гръбнак
  • световъртеж
  • шум в ушите
  • атаксия
  • нистагъм, диплопия, скотоми, фотопсии
  • тилно главоболие
  • сетивни и двигателни нарушения по типа на хеми или квадри тип
 • В каротидния басейн
  • контралатерална слабост и изтръпване на крайниците
  • нарушен говор
  • amaurosis fugax – тронзиторна монокуларна слепота

Мозъчен инсулт

Бива

 • обратим исхемичен неврологичен дефицит – пълно възстановяване за около 3 дни
 • инсулт с прогресивно развитие
 • завършен инсулт – стабилен неврологичен дефицит
  • тромботичен – подостро – часове
  • емболичен – внезапно развитие
Диагноза  и ДД на отделните форми на ОИНМК
 • КК, ЯМР (КТ), Доплер (оценка на кръвотока), Ангиография
 • ДД
  • ПЗП
  • Хроничен субдурален хематом
   • анамнеза за ЧМТ
   • постепенно развитие на хемипареза
   • главоболие и контралатерална мидриаза
  • Диабетна кома
  • Менингоенцефалит с вирусна генеза – МРС
Показания за хирургично лечение
 • ТИА + ангиографски доказана стеноза над 70%
 • ТИА + рецидивиращ тромбоемболизъм
 • Без обширни исхемични зони, съдова деменция и тежка енцефалопатия (без ефект е)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА ПЛАКА ОТ ЕКСТРАКРАНИАЛНАТА ЧАСТ НА КАРОТИСА ИЛИ
ПОСТАВЯНЕ НА СТЕНТ


Съдова деменция

 • Когнитивен спад при пациенти с МСБ
  • най-важен белег е нарушение на краткосрочната памет и на екзекутивните ф-ии
 • Дебютира най-често остро, протичането – стъпаловидно, флуктоиращо
 • В началото болните осъзнават своето състояное, но постепенно стават безкритични, безинициативни, не се съобразяват с околните. Настъпва пространствена дезориентация (болните се губят в добре позната среда). Настъпва личностна и емоционална промяна.
 • Огнищен неврологичен дефицит
  - пирамидни, ектрапиремидни белези, нарушена походка и др.


Паренхимни мозъчни кръвоизливи

Нисък дял в усложненията на МСБ, но в над 50% от случаите завършват  летално или с тежка инвалидизация у преживелите. Характерна е и сравнително младата възраст на настъпване на З.

Класификация
 • Топична
  • кръвоизливи в подкоровите ядра – според локализацията им спрямо capsula interna са:
   • латерални – 60%
   • медиални
  • Лобарни – в някой от лобовете на крайния мозък
  • Стволови – най-често в моста
  • Малкомозъчни – най-често в n. dentatus
 • Етиологична
  • АХ
  • Мозъчни аневризми
  • Тумори
  • Васкулити
  • Мозъчни инфаркти
  • Антикоагулантна терапия
 • Патогенетична
  • руптура на болестно променен съд или на аневризма
  • диапедезни
Клиника
 • Огнищна неврологична симптоматика
 • Общомозъчна – от едем – остро развиващо се главоболие, повръщане, помрачаване на съзнанието

Капсул – латерални кръвоизливи

 • „болният гледа огнището” – главата и очите се отклоняват контралатерално на двигателния дефицит
 • първоначално МТ е понижен, но постепенно се повишава от спастичен тип
 • развиват се контрактури с повишаване тонуса на флексорите на ръката и ектензорите на крака
 • появяват се патологични рефлекси

Капсул – медиални кръвоизливи

 • хемипареза или хемиплегия
 • количествени ф-ми на нарушение на съзнанието
 • Очи – анизокория (мидриаза на страната на увредата), зенична арефлексия, страбизъм

Лобарни кръвоизливи

 • на преден план – общо-мозъчна симптоматика

Стволови кръвоизливи

 • кома
 • нарушение на виталните ф-ии
 • двустранна миоза
 • хеми или квадриплегия

Малкомозъчни кръвоизливи

 • внезапно силно главоболие
 • повръщане
 • световъртеж
 • атаксия
 • кома


Субарахноиден кръвоизлив

Драматично състояние, което предизвикава верига от ранни и късни р-ии.

 • Основен патогенетичен ф-р е руптура на мозъчна аневризма. Аневризмите са разположени най-често по базата на мозъка и в 85% в предна част на Вилизиевия кръг.
 • Предразполагащ фактор е повишаване на АН, и често са след физическо или психическо напрежение
Клиника
 • остро начало – СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА – от І до V – на Hunt и Hess
  • „удар с чук” – внезапно силно главоболие + повръщане
  • тежка степен на нарушение на съзнанието
  • МРС
  • Огнищна неврологична с-ка
 • при благоприятно развитие – постепенно преминаване на грлавоболието и проясняване на съзнанието.
Усложнения

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ

 • Късна исхемична мозъчна дисфункция – 7-14 ден – дезориентираност, обърканост, които предхождат развитието на неврологичен дефицит – хемипареза.
 • Рецидив
Диагноза

Ангиография

Индикации за хирургично Ле
 • Млади болни в І – ІІ ст – операция след панангиография мах до 48ч
 • Болни в ІІІ и нагоре с налична огнищна неврологична с-ка
 • Хидроцефалия

 

Share this