Професионални отравяния с метали

Олово (Pb) Химични свойства Сив, мек, ковък метал с голяма плътност и корозионна устойчивост Източници Сулфидни, карбонатни и сулфатни руди Акумулатори, тръби, кабели, сачми, бои, пластмаси, алкохолни напитки в калаено-оловни казани Патогенеза Пътища на проникване дихателен (аерозоли, дребен прах) – 40% абсорбция ГИТ  -  5-10% абсорбция Кумулира в – кости, [...]

Общоасфиктични отрови – цианиди, сяроводород и СО2

Цианиди – HCN, KCN, NaCN Самоубийства – най- често Характеристика   KCN ( цианкалий) – бял прах, разтворим във вода и спирт -  DL- 0.2 гр. При престой  във външната среда се окислява до калиев карбонат – безвредно съединение амигдалин -  под действие на НCl в стомашния сок се образува [...]

Хематотропни отрови (отравяне с въглероден оксид и бертолетова сол)

Бертолетова сол – Калиев хлорат Бял кристален прах, разтворим във вода. DL – 15гр Механизъм на отравянето образуване на Met-Hb. При  Met-Hb – 75% леталитет приет през устата бързо се резорбира и след няколко часа настъпва асфиксия. Клинична картина започва с Диспептичен Сд хемолитичен Сд анемичен Сд ренален Сд – ОБН [...]

Отравяне с корозивни отрови

Определение Корозивните отрови притежават изрезено местно действие, което се изразява в химично изгаряне, а след резорбция и общо токсично, вследствие нарушение на обмените процеси (АКР). Видове: киселини органични – Оцента, Оксалова неоргатични-  Сярна, Солна, Азотна снови – Натриева, Калиева, Амониева фенол и неговите производни  - Крезол, Лизол Механизъм на увреждащото [...]

Съдебномедицинско установяване на отравянията

На живи лица (Обект на клиничната токсиколигия) Анамнеза Статус Лабораторни изследвания Химичен анализ – повърнати материи, промивни води, кръв, урина, фесес На трупове Съмнение за отравяне се поражда когато внезапно разболяване и бърз летален изход, особено след прием на храна / медикаменти при заболяване на повече от едно лице със [...]

СМ токсикология – определение. Токсикодинамика и токсикокинетика. Класификация. Условия

Определение Токсикология – науката, която изучава отровитe и отравянията Обща токсиколигия – изучава общите закономерности на токсичното действие на отровите Специална токсикология- изучава механизма на действие, клиника и патология, методи за изолиране и доказване, лечение и профилактика СМ токсикология- изучава отравянията, използвани с престъпна цел (убийства) или възникнали в бита [...]

Късни токсикози на бременността

Обща характеристика Развиват се във втората половина на бременността ( след 20 г.с.) – най-често в последните 6-8 седм от бременността. Най- общо късните токсикози на бременността се делят на 2 основни групи: Есенциални (първични – предизвикани от бременността)  предимно у I-para и у млади жени Суперпонирани (вторични) развиват се [...]

Ранни токсикози на бременността

Дефиниция и общи белези (понятието токсикоза на бременността е с исторически характер – патоанатомично изменения като при интоксикация) Токсикози на бременноста са група синдроми специфични само за периода на бременността. развиват се само по време набременността и изчезват няколко дни след нейното прекъсване тежките форми се развиват от по-леките промените [...]

страница 1 от 1