Вродени аномалии на бъбреците и уретерите

Categories: Урология
Published on: 12.03.2012

Възникват между 5-14 г.с.

Биват:

 • едно или двустранни
 • необструктивни
 • обструктивни – водят до повишаване на Ph над нивото на обструкцията, което води до:
  • намаляване на ГФ и БКК
  • дилатация на надстоящия сегмент
  • бъбречна дисплазия – ако аномалията възникне в ранен срок


Аномалии в броя на бъбреците

1 Agenesia renis
 • липсва бъбрека и  артерията
 • двустранната – несъвместима с живота
 • едностранната – не налага лечение, при липса на патология в единствения бъбрек.
2 Ren accessorius
 • допълнителен бъбрек със собствена капсула, кръвоснабдяване и пикочопровод
 • открива се в зряла възраст (ВУГ)
 • КК – болка, фебрилитет, палпираща се туморна формация
 • Лечение – оперативно при наличие на усложнения (хидронефроза, тумор, нефролитиаза)


Аномалии в обема и структурата на бъбрека

1 Aplasia renis
 • има зачатък на бъбрек и уретер, но няма функциониращ паренхим
 • двустранната – несъвместима с живота
 • едностранната – не налага лечение, при липса на патология в другия бъбрек
2 Hypoplasia renis
 • разполагат се на нормално място, но са с общо намалени размери
 • по-често едностранно – установява се в зряла възраст по повод артериална хипетртония, лечение – нефректомия
 • двустранните – рано развиват БН
3 Cysta renis
 • сак изпълнен със стерилна серозна течност, тубулна обструкция + нарушено кръвоснабдяване
 • Едностранна / двустранна / единична / множествена
 • КК – тъпа болка в лумбалната област (притискане на бъбречния паренхим), Хематурия
 • ДД – Тумор, ракови мета на контралатералния бърек, паренхимни хеморагии, ехинококова киста
 • Лечение – пуркутанна пункция или операция при неуспех
4 Multicystosis renis
 • нарушение в развитието на гломерулите и събирателните каналчета, което води до задръжка на урината и развитие на различни по калибър кисти, пръснати по целия бъбречен паренхим – едностранно
 • дълги години безсимптомно протичане
 • КК – тежест и прискане в лумбалната област, палпируема туморна формация, АХ
 • ДД – Хидронефроза, поликистоза (ДВУСТРАННА е!), Тумор
 • Лечение – пункция, нефректомия
5 Polycystosis renis
 • АР - бъбречна поликистоза – тежко протичане , 10% умират още през 1вата година
 • АД - бъбречна поликистоза при възрастни – системно заболяване, което се характерезира с развитие на кисти в множество органи, аномалии в ГИТ и ССС
  • чернодробни, бъбречни, панкреасни, яйчникови кисти
  • аневризми на мозъчните съдове
  • девертикули на дебелото черво
  • Сд на Мърфан
  • Клапни сърдечни пороци
  • КК – Тежест, АХ, ХБН, хематурия, пиурия; оплаквания от ГИТ (притискане)
  • ДД – Вродена хидронефроза, тумори, мултикистоза
  • Лечение – бъбречна трансплантация
6 Ren fungiformis
 • Изменения в областта на пирамидите (двустранно) – малки кисти
 • Дълги години безсимптомно протичане
 • КК – тежест в лумбалната област, хематурия, пиурия
 • Прогноза – благоприятна
 • ДД – Тубуркулоза на бъбрека, Дивертикули на чашките


Аномалии в бъбречното кръвоснабдяване

1 Аномалии в броя
 • добавъчна бъбречна артерия с еднакъв или с по-малък калибър
 • множествени бъбречни артерии + други аномалии във формата и положението
 • множествени бъбречни вени – по- често вдясно – Хипертони, Протеинурия, Хематурия
2 Аномалии в положението
 • стаза на урината и хидронефроза от притискане на пикочоотводящите пътища
3 Аномалии във формата и структурата
 • аневризма на бъбречната артерия
 • стеноза – резекция и реанастомоза
 • A-V фистули


Аномалии в асцендирането и положението на бъбрека

1 Distopia renis
 • Тазова, Илиачна, Лумбална и Торакална
 • Безсимптомно протичане  до поява на усложнения
 • КК- хематурия, нефролитиаза, уроинфекция, хидронефроза
 • ДД – Нефроптоза,  Кисти на яйчника, Тумор на дебелото черво, аневризма на аортата
 • Лечение: Антибиотично, Нефректомия (при запуснати случаи)
2 Malrotatio renis
 • незавършена ротация на бъбрека, водеща до атипично разположение на хилуса
 • Безсимптомно протичане  до поява на усложнения
 • КК – нефролитиаза, уроинфекция, хидронефроза
3 Ren arcuatus
 • долните полюси на двата бъбрека са срастнали под форма на подкова
 • бъбреците са разположени по-ниско от нормалното, имат по-къси уретри, и общо намалени размери
 • 85% моста е паренхимен
 • КК – оплаквания от ГИТ и тъпи болки в епигастриума, уроинфекции, хидронефроза, нефролитиаза
 • Лечение – Истмусотомия- разделяне на двата бъбрека
4 Nephroptosis
 • бъбрека се разполага по-ниско от нормалното, поради наднодмена подвижност – над 3-5 см
 • слабост на прикрепващия апарат
  • lig. hapatorenalis et hepatoduodenalis – за десния бъбрек
  • lig. pancreatorenalis et lienorenalis -  за левия бърек
  • гънки на перитонеума (отпред), фиброзната капсула – влакна към диафрагмата, мастна капсула
 • Предразполагащи фактори
  • възпаление
  • значително отслабване
  • намален мускулен тонус на предната коремна стена
  • падане от високо
 • ДД – бъбречна дистопия, тумор, кисти на яйчника
 • Лечение – медикаментозно (при възпалителни промени), оперативно (при силна болка, рецидивиращи хематурии и уроинфекции, рено-вазална хипертония)


Аномалии на бъбречните чашки

1 Diverticulum calicis
 • малка кухина в паренхима, периферно от малките чашки, с която се свързва с едва забележим канал
 • КК- рецидивиращи уроинфекцииу хематурия, тъпа болка
 • Лечение- парциална резекция на бъбрека
2 Hydrocalicisis
 • кистично разширение на някоя от големите чашки, може да се дължи на притискане от аберентен кръвоносен съд
 • КК- както при дивертикул
 • ДД- хидронефроза поради обструкция, голям клексен дивертикул, мегалокаликоза
3 Megacalicosis
 • необструктивно уголемени чашки
 • Добра прогноза – не прогресира


Аномалии на пиелоуретралния сегмент

 • водят до обструкции с последваща хидронефроза
 • може да се дължи се на – дисплазия на пиелоуретралния сегмен, аберантни съдове, притискне от парапелвични кисти, сраствания, високо излизане на уретера
 • дълго асимптомно протичане, открива се случайно по друг повод (нефролитиаза, рецидивиращи уроинфекции, хематурия)
 • Лечение – оперативно
  • нефректомия (при изконсумиран паренхим)
  • репозиция на уретера при аберантен съд
  • поставяне на уретрален стенд (временен резултат)


Аномалии на легенчето и уретера

1 Pyelon duplex
 • легенчетата се разполагат едно над друго + удвояване на бъбречния паренхим и двоен уретер
 • КК- дизурия, пиурия, хематурия, рецидивиращи уроинфекции, литиаза
 • Лечение – антибиотично, оперативно  
2 Ureter duplex
 • двоен уретер дистално от пиелоуретралния сегмент
 • едностранно / двустранно
 • пълно / частично (уретера е двоен само в дисталната си част)
 • КК и Лечение – както при двойното легенче
3 Ureter retrocavalis
 • уретера минава зад v. cava inferior, най често на ниво L3 –L4
 • КК- тъпа болка
 • ВУГ- хидронефроза започваща от долната половина на уретера, като дистално уререра не се изпълва с контраст. Дефект в изпълването в мястото на притискането
 • Лечение – репозициониране
4 Ureter retroiliacus
 • уретера минава зад a. iliaca communis на нивото на L5
 • КК- болезнена хематурия, рецидивиращи уроинфекции
 • Лечение – оперативно
5 Agenesia et aplasia ureteris
 • придружават се от съответни бъбречни аномалии
 • при агенезия – при пикочния мехур липсва уретрален остиум
 • при аплазия- има го, но е по-малък
6 Diverticulum ureteris
 • малък по размери – „торбичка” захваната за стената на уретера
 • дължи се на формиране на повече от един зачатък на уретер
7 Megaureter
 • дължи се на стеноза на уретера в дисталния участък +/- везикоуретрален рефлукс
 • хидроуретер и хидронефроза
 • Лечени – оперативно
8 Ureterocele
 • кистична дилатация на интравезикалната част на уретрата
 • КК – рецидивиращи уроинфекции
 • Лечение – оперативно

 

Share this