Съдебна медицина и деонтология

Към Медицински Университет София – 2009г.

 1. Определение, задачи, методи, съдържание и значение на съдебната медицина
 2. Процесуални основи и организация на СМЕ у нас. Форми на организация на СМЕ. Видове СМЕ
 3. Експерт – права, задължения и отговорност. Обекти на СМЕ. Съдебномедицинска документация
 4. Обща характеристика и класификация на уврежданията от механични фактори и задачи на СМЕ при тях
 5. Увреждания от твърди тъпи предмети – охлузвания, кръвонасядания, рани
 6. Увреждания на костите, мозъка и вътрешните органи от твърди тъпи предмети
 7. Увреждания при падане от високо: класификация, механогенеза и морфология на уврежданията
 8. Автомобилна травма: определение, класификация, характеристика и механизъм на получаването на уврежданията
 9. Железопътна травма: класификация, характеристика на уврежданията и задачи на СМЕ
 10. Тракторна травма: класификация, характеристика на уврежданията. Увреждания от воден транспорт
 11. Самолетна травма – видове, характеристика на уврежданията и задачи на СМЕ
 12. Увреждания от остри предмети – прободни и прободно-порезни. Задачи на СМЕ
 13. Увреждания от остри предмети – порезни и посечни. Задачи на СМЕ
 14. Огнестрелни наранявания – видове огнестрелни оръжия, повреждащи фактори и механизъм на възникване на уврежданията
 15. Увреждания от огнестрелни оръжия – далечен изстрел. Задачи на СМЕ
 16. Увреждания от огнестрелни оръжия – близък изстрел и упор. Задачи на СМЕ
 17. Увреждания от огнестрелни оръжия със сачми, атипични оръжия и експлозиви. Задачи на СМЕ
 18. Витални и послесмъртни увреждания
 19. Причини и генеза на смъртта при механичните увреждания
 20. Механична асфиксия – общо обучение, стадий на протичане, класификация и трупна картина
 21. Странгулация: видове, патогенеза, морфология, диференциална диагноза
 22. Механична асфиксия от притискане на снагата, от затискане на външните дихателни отвори, от запушване на дихателните пътища и затворено пространство
 23. СМЕ при удавяне: фази, трупна картина, диагностика
 24. СМЕ при електротравма – от техническо и атмосферно електричество
 25. Увреждания и смърт от действието на високи и ниски температури
 26. Съдебномедицинска токсикология – определение на “отрова” и “отравяне”. Токсикодинамика и токсикокинетика на отровите. Класификация на отровите. Условия, от които зависи действието на отровите
 27. Съдебномедицинско установяване на отравянията при живо лице и на труп
 28. Отравяне с корозивни отрови
 29. Отравяне с деструктивни отрови (живачни и арсенови отравяния)
 30. Хематотропни отрови (отравяне с въглероден окис и бертолетова сол)
 31. Общоасфиктични отрови – цианиди, сяроводород и СО2
 32. Отравяния с алкохоли (етанол и метанол). СМЕ за установяване на алкохол при живо лице и на труп
 33. Отравяния с алкалоиди, гърчови и сънотворни лекарства
 34. Отравяния с наркотични вещества
 35. Отравяния с инсектициди и дератизационни средства
 36. Хранителни отравяния
 37. СМЕ на живи лица – поводи, процесуални изисквания, методи на изследване, документация
 38. СМЕ на телесни повреди по нашия Наказателен кодекс – определение. Правен и медицински критерий. Основни задачи на СМЕ
 39. Тежка телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели
 40. Средна и лека телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели
 41. СМЕ при престорени болести и самоувреждане
 42. СМЕ за установяване на пола. Междинни полови състояния.
 43. СМЕ за установяване на половите функции. Детеродна неспособност у мъжа и жената
 44. СМЕ при полови престъпления
 45. СМЕ за установяване на бременност, аборт и станало раждане
 46. СМЕ при спорен родителски произход – общи данни, видове СМЕ. Възможност за СМЕ. Еритроцитни, серумни, ензимни и други системи
 47. Системата АВО и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход, клинично значение
 48. Системата Rh и приложението й в СМЕ за спорен родителски произход, клинично значение. Система MNSs
 49. Серумни и ензимни системи в СМЕ за спорен родителски произход
 50. ДНК-анализ при спорен родителски произход
 51. СМЕ за идентифициране на личността
 52. Учение за смъртта. Диагностика на смъртта. Суправитални явления
 53. Съдебномедицинска класификация на смъртта. Организация и етапи на съдебномедицинското изследване на трупа
 54. Ранни трупни изменения и съдебномедицинското им значение
 55. Късни трупни изменения и съдебномедицинското им значение
 56. Установяване давността на смъртта
 57. СМЕ на трупове на новородени. Детеубийство
 58. Скоропостижна смърт – определение, фактори, благоприятстващи настъпването й и задачи на СМЕ
 59. Причини и генеза на скоропостижната смърт
 60. СМЕ на веществени доказателства – определение, задачи и методи при изследване на петна от кръв, сперма и косми
 61. ДНК-анализ при СМЕ на веществени доказателства
 62. СМЕ по документи и материали от следствени и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество
 63. Медицинска деонтология – понятие, деонтологични източници
 64. Медицинско обслужване и лекарска правоспособност. Общи задължения на лекарите
 65. Отношение лекар – болен. Взаимоотношения между медицинския персонал
 66. Прилагане на нови методи и средства за профилактика, диагностика и лечение. Експеримент върху човек. Прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието
 67. Право за упражняване на частна практика. Задължения на частно практикуващия лекар. Лекарски хонорар. Медицинска дихотомия
 68. Деонтологично-правни въпроси при изкуственото оплождане и стерилизация
 69. Правомерност на медицинските действия. Принудително и задължително лечение на болния
 70. Основни принципи за вземане на органи за присаждане или органи и тъкани на цялото тяло за лечебни, научни и учебни цели. Трансплантация на тъкани и органи, съобразно съществуващите у нас наредби
 71. Понятие за мозъчна, клинична и биологична смърт. Критерии за установяване на мозъчна смърт
 72. Основни принципи за преливане на кръв за системите АВО, подгрупите й и RH. Източници на грешки при определяне на кръвната група по системата АВО
 73. Евтаназия
 74. Класификация на професионалните правонарушения и неблагоприятните последици в медицинската дейност
 75. Умишлени престъпления във връзка с медицинската професия
 76. Непредпазливи действия на медицинските работници и незнание на професията. Форми на непредпазливата вина
 77. Професионална тайна. Елементи и съдържание на професионалната тайна. Понятие за служебна тайна и отговорност при нейното нарушение
 78. Лекарски грешки: понятие, форми на лекарските грешки
 79. Нещастни случаи (медицинска случайност) в медицинската практика

 

Използвана литература:
 1. Учебник по Съдебна медицина и медицинска деонтология за студенти по медицина, под редакцията на Проф. Д-р Стойчо Раданов, 2006г.
 2. Ръководство за практически упражнения по СМ – под редакцията на Проф. Д-р Стойчо Раданов, 2006г.

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар