Хигиена

Към Медицински Университет София – 2010г.

 1. Екология: медицинска екология. Замърсяване на биосферата, влияние върху екосистемите и човешката популация. Основни хигиенно-екологични проблеми
 2. Хигиенно-екологични проблеми от замърсяването на атмосферния въздух
 3. Физични фактори на атмосферата
 4. Климат и време. Влияние на времето и климата върху здравето на населението. Аклиматизация. Климатолечение и климатотерапия
 5. Хигиена на почвата. Влияние върху здравето на населението
 6. Вода- хигиенно и екологично значение. Хигиенни изисквания към качествата на питейната вода. Епидемиологична и токсикологична оценка
 7. Водоснабдяване на населените места и източници на водоснабдяване. Пречистване и обеззаразяване на водата. Санитарна охрана на водоизточниците
 8. Хигиенни изисквания към населените места. Профилактика на химично, прахово и шумово замърсяване. Асенизация
 9. Хигиена на жилищата. Синдром на нездравословното жилище
 10. Заведения за здравно обслужване – основни хигиенни изисквания. Профилактика на вътреболничните ифекции
 11. Хигиенни изисквания към специализираните здравни заведения – инфекциозни, хирургически и акушеро-гинекологични болници и отделения, туберкулозни болници, поликлиники и диспансери
 12. Хигиенно противоепидемичен режим в заведенията за здравно обслужване
 13. Организация и условия на труд на здравните работници. Рискови фактори
 14. Хигиена на облеклото и обувките. Лична хигиена. Хигиена на отделни органи и системи. Полова хигиена
 15. Елементи на здравословния начин на живот. Герохигиена
 16. Радиационна защита. Източници на облъчване на човека. Биологично действие на йонизиращите лъчелечения
 17. Нови направления и преспективи пред науката за хранене
 18. Нутригенетика и нутригеномика
 19. Хигиенни и физиологични изисквания към здравословното хранене. Режим на хранене. Методи за медицинска оценка на фактическото хранене
 20. Роля и значение на белтъците, мазнините и въглехидратите за храненето на човека. Хранителни фибри
 21. Роля и значение на витмините, минералите и микроелементите в храненето на човека
 22. Храносмилане и усвояемост на основните хранителни вещества
 23. Енергоразход и енергиина стойност на храната
 24. Основи на лечебното хранене. Ентерално и парентерално хранене
 25. Хигиенна оценка на методите за консервиранне и кулинарна обработкка на храните
 26. Хигиенно значение и оценка на млякото, млечните продукти и яйцата
 27. Хигиенно значение и оценка на месото, рибата и изделията от тях. Хранителни мазнини
 28. Зърнени храни,плодове и зеленчуци, варива и ядкови плодове, сладкарски изделия, алкохолни и тонизиращи напитки – значението им за храненето на хората
 29. Функционални храни и напитки. Генетично- модифицирани храни
 30. Хранене при бременност и кърмене
 31. Хранене на деца и ученици
 32. Хранене на хора, заети с умствен труд. Хранене при стрес
 33. Хранене на хора в напреднала възраст. Хранене и осеопороза
 34. Хранене при спортисти
 35. Заболявания, причинени от биологично-контаминирани храни – инфекции, токсоинфекции, интоксикации и микотоксикози
 36. Хранителни отравяния с химически замърсители. Вредни примеси и добавки в хранителните продукти. Хранители добавки
 37. Немикробни хранителни отравяния – профилактика
 38. Хранене и имунитет. Алергични заболявания, причинени от храните
 39. Болести от недохранване. Малнутриции. Хранителни анемии. Хранителни и поведенчески разстойства
 40. Взаимодействие между храни и лекарства
 41. Алтернативно хранене
 42. Заболявания от прехранване и неправилен режим на хранене
 43. Хранене и затлъстяване. Хранене и диабет
 44. Хранене и ракови заболявания
 45. Хранене и сърдечно-съдови заболявания
 46. Хигиена на труда, ергономия, трудова медицина. Профилактични задачи и функции на лекаря по опазване здравето на работещите
 47. Рискови фактори при работа. Съвременни форми на труд и хигиенната им оценка
 48. Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние на индивида
 49. Работоспособност. Умора и преумора. Профилактика на преумората. Проблеми на умствения труд. Професионален стрес
 50. Професионални вредности и професионални заболявания. Вредни вактори, свързани с неправилна организация на труда и непрежение. Профилактика
 51. Влияние на неблагоприятните физически фактори на производството върху организма. Шум, ултра- и инфразвук в производството, производствени вибрации – хигиенна характеристика, биологични действие, профилактика
 52. Ултравиолетова и инфрачервена радиация. Магнитни полета. Радиочестотни електромагнитни полета полета. Статично елекричество. Лазерно излъчване – хигиена,  характеристика, биологично действие, профилактика
 53. Производствен микроклимат. Работа при повишено атмосферно налягане
 54. Химични фактори в призводството
 55. Професионални отравяния с метали – олово, живак, манган, цинк, хром и кадмии. Профилактика
 56. Професинални отравяния с въглероден оксид и дразнещи газове
 57. Професионални заболявания с органиячни разтворители, нитро- и аминопроизводни на бензола
 58. Прахови аерозоли – заболявания. Профилактика
 59. Хигиенни проблеми при селскостопанския труд и при прилагане на минерални торове и пестициди
 60. Хигиена на труда в химическата промишленост
 61. Хигиена на труда в текстилната промишленост
 62. Хигиена на труда в минната промишленост
 63. Хигиена на труда в металургията
 64. Хигиена на труда в машиностроенето и металобработването
 65. Хигиена на труда при работа с компютърна техника

 

Използвана литература:
 1. Учебник по „Хигиена, хранене и професионални болести“, Попов и кол. 2009г.
 2. Записки от упражненията

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар