•  
 • Конспектите
 • Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология

Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология

Към Медицински Университет София – 2009г.

Епидемиология

 1. Исторически корени на епидемиологията. Еволюция на микроорганизмите, заразните болести и епидемичните процеси. Развитие на епидемиологията като наука за борба със заразните болести
 2. Предмет на епидемиологията – определение, цели, задачи, връзка с другите дисциплини, значение. Методи – дескриптивен, аналитичен, експериментален, математическо моделиране
 3. Инфекциозен процес – биологична основа на епидемичния процес. Характеристика – степен на епидемиологична значимост на формите на инфекциозния процес
 4. Епидемичен процес – определение, движещи сили, форми
 5. Извор на инфекция: болен – форми, контагиозен период, епидемиологично значение
 6. Извор на инфекция: заразоносителство – видове, продължителност, значение. Зоонози
 7. Механизъм на предаване на заразата. Определение, фази, видове. Фактори на предаване. Пътища на разпространение на заразата. Класификация на заразните болести
 8. Фактори на предаване на заразата – вода, хранителни продукти и предмети на обкръжаващата обстановка
 9. Фактори на предаване на заразата – почва и въздух
 10. Фактори на предаване на заразата – живи преносители (въшки, комари, папатациеви мушички, бълхи, мухи, кърлежи). Епидемиологично значение
 11. Възприемчивост на населението- неспецифични и специфични фактори. Битов имунитет
 12. Специфична профилактика – видове ваксини. Начин на приложение. Постваксинални реакции и усложнения. Организация на имунизациите. Имунизационен календар
 13. Социален фактор – видове, начин на влияние, значение
 14. Природен фактор – сезонност и цикличност
 15. Видове епидемии – водни, млечни и хранителни
 16. Видове епидемии – контактно – битови, капкови и кръвни
 17. Епидемиологично проучване – цел, етапи, начин на провеждане, епидемиологичен анализ, епидемиологична прогноза
 18. Общи профилактични и основни противоепидемични мерки
 19. Мерки в епидемичното огнище – спрямо болни, съприкосновенци, обкръжаваща обстановка
 20. Дезинфекция – определение, методи и средства. Стерилизация
 21. Дезинсекция – определение, методи и средства
 22. Дератизация – определение, методи и средства
 23. Вътреболнични инфекции
 24. Ликвидация и елиминация на инфекциозните болести
 25. Карантинни мерки за борба с инфекциозните болести

Инфекциозни болести

 1. Микробиологична диагноза на инфекциозните болести
 2. Вирусологична диагноза на инфекциозните болести
 3. Имунотерапия на инфекциозните болести
 4. Антимикробно лечение на инфекциозните болести
 5. Лечение на дехидратационния синдром
 6. Патогенетично лечение на инфекциозните болести, протичащи с мозъчен оток, остра бъбречна и остра дихателна недостатъчност
Дихателни инфекции (капкови)
 1. Морбили
 2. Рубеола
 3. Варицела
 4. Скарлатина
 5. Епидемичен паротит
 6. Грип и остри респираторни заболявания
 7. Менингококова инфекция
 8. Инфекциозна мононуклеоза
 9. Дифтерия
 10. Коклюш
 11. Легионелоза
 12. Ку-треска
Чревни инфекции (алиментарни)
 1. Коремен тиф. Паратиф А и В
 2. Хранителни токсикоинфекции
 3. Вирусен хепатит тип А и Е
 4. Вирусни гастроентерити
 5. Салмонелози
 6. Ботулизъм
 7. Шигелози
 8. Колиентерити
 9. Холера
 10. Полиомиелит
 11. Бруцелоза
 12. Лептоспироза
Кръвни инфекции (трансмисивни)
 1. Чума
 2. Туларемия
 3. Лаймска болест
 4. Марсилска треска
 5. Кримска – Конго хеморагична треска
 6. Хеморагична треска с бъбречен синдром
Покривни инфекции (контрактни)
 1. Тетанус
 2. Антракс
 3. Бяс
 4. НІV – инфекция и СПИН
 5. Вирусен хепатит тип В, С и Д

Паразитология

 1. Предмет и задачи на медицинската паразитология. Паразити, паразитизъм и гостоприемници на паразитите
 2. Патогенетични механизми при паразитозите и инвазионен процес
 3. Малария
 4. Лайшманиози (висцерална, кожна и кожно-лигавична)
 5. Урогенитална трихомоноза
 6. Амебиоза (чревна и извънчревна)
 7. Гиардиаза (ламблиоза)
 8. Токсоплазмоза
 9. Пневмоцистоза
 10. Криптоспоридиоза и бластоцистоза
 11. Ентеробиоза
 12. Аскаридоза
 13. Анкилостомидози
 14. Стронгилоидоза
 15. Токсокароза (висцерална ларва мигранс)
 16. Трихинелоза
 17. Фасциолоза
 18. Шистозоматози (пикочо-полова, чревна и японска)
 19. Тениидози (говежда, свинска тения) и цистицеркоза
 20. Ехинококоза
 21. Хименолепидоза
 22. Тропическа медицина: основни медико-социални проблеми в страните с тропически климат. Емпориатрия
Още за Инфекциозни болести и епидемиология…

 

Използвана литература:
 1. Учебник по инфекциозни болести – под ред. на Доц. Тихолова, Изд. Арсо, 2008г
 2. Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести – колектив, Изд. „Медицина и физкултура“
 3. Учебник по инфекциозни болести – колектив, Изд. „Медицина и физкултура“
 4. Епидемиология на инфекциозните болести – под ред. на Проф. Монев, Изд. Знание, 1999г
 5. Микробиология – Проф. Митов и колектив, изд. „Арсо“, 2000г
 6. Паразитология – под ред. на В. Боева-Бангьозова и К. Вутова, Изд. „Арсо“, 2008г
 7. Паразитология – доц. Ил. Ватев и колектив, Изд. „Реко“, 2003г
 8. Анатомия, морфология и систематика на безгръбначните животни – проф. П. Ангелов, Изд. „Паисий Хелендарски“- Пловдив, 1992г
 9. Записки от упражнения и лекции
 10. Основни източници от интернет

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар