Социална Медицина

Към Медицински Университет София – 2009г.

 1. Социалната медицина като наука – предмет, задачи, методи
 2. Историческо развитие на науката социална медицина
 3. Основни методи на социалната медицина
 4. Здраве и болест – съвременни определения
 5. Социални фактори на здравето и болестта. Класификация
 6. Социално-медицинският подход в дейността на лекаря – социална история на здравето
 7. Социологически метод. Същност. Видове. Приложение в дейността на лекаря
 8. Епидемиологичен метод. Същност и приложение в дейността на лекаря
 9. Източници и методи за определяне на показателите за оценка на общественото здраве
 10. Демографски показатели за оценка на общественото здраве – статика и динамика на населението. Съвременни тенденции
 11. Механично движение на населението. Влияние на миграционните процеси върху общественото здраве
 12. Естествено движение на населението. Показатели. Ролята на лекаря при регистрация на виталните събития
 13. Естествено движение на населението. Възрастово-полова пирамида. Видове възпроизводство на населнието
 14. Раждаемост – състояние, тенденции, международни сравнения, семейно планиране и реродуктивно поведение
 15. Смъртност – състояние, тенденции, международни сравнения; детска смъртност, средна продължителност на предстоящия живот
 16. Физическо развитие на населението като показател за оценка здравето на населението. Акцелерация – медико-социални проблеми
 17. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве. Основни понятия. Международна класификация на болестите
 18. Източници на информация и методи за изучаване на заболеваемостта
 19. Работоспособност, неработоспособност, инвалидност. Ролята на лекаря като експерт
 20. Интегрални показатели за оценка на общественото здраве
 21. Епидемиология на социално-значимите заболявания
 22. Рискови фактори за здравето и рискови контингенти. Програми за превенция и промоция
 23. Здраве и здравни грижи за майките и децата. Ролята на лекаря в провеждането на специфични програми
 24. Здраве и здравни грижи за хората в напреднала и старческа възраст
 25. Семейство и здраве – ролята на общопрактикуващия лекар като семеен лекар
 26. Глобализация на проблемите на общественото здраве – международно здравно сътрудничество
 27. Международни програми за здраве на населението. Концепции и стратегии на Световната здравна организация
 28. Здравеопазването като елемент на общата социално икономическа система на обществото
 29. Здравна служба – функции, задачи, организация. Закон за лечебните заведения
 30. Здравна политика и здравно законодателство
 31. Основни приоритети на политиката в областта на здравеопазването
 32. Икономически проблеми на здравеопазването. Източници на финансиране – съвременни тенденции
 33. Първична медицинска помощ – задачи, организация, финансиране. Ролята на лекаря в предоставяне на първични здравни грижи на населението
 34. Болнична медицинска помощ – задачи, организация, финансиране
 35. Спешна медицинска помощ – задачи и организация
 36. Здравен мениджмънт – основни понятия
 37. Ролята на лекаря в управленския процес. Управление на практиката. Управление на болестта/здравето. Медицина базирана на доказателства
 38. Здравна култура и здравно възпитание на населението
 39. Профилактика – първична, вторична, третична. Диспансеризация
 40. Промоция на здравето – същност и социално-медицинско значение

 

Използвана литература:
 1. Електронен учебник по социална медицина и здравен мениджмънт, Доц. Д-р П. Салчев, 2009г
 2. Социална медицина: подходи за обучение и модели, Доц. Д-р Р. Стефанов
 3. Записки от упражненията за семестриалния изпит
 4. www.nchi.government.bg
 5. www.nsi.bg/index.php

 

Share this

Няма коментари - Остави коментар

Остави коментар