Нещастни случаи (медицинска случайност) в медицинската практика

„Небрагоприятен изход от лечението, настъпил в резултат на случайно стекли се обстоятелства и фактори, които лекарят не е в състояние на предвиди и при най-добросъвестно изпълнение на професионалните си задължения” НЕБЛАГОПРИЯТНИЯ ИЗХОД НЕ Е СВЪРЗАН С ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ несъвършенства на медицинската наука индивидуални анатомо-физиологични особеност на организма развила се [...]

Лекарски грешки: понятие, форми на лекарските грешки

Медицински термин. „Лекарска грешка е ДОБРОСЪВЕСТНО ЗАБЛУЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ, дължащо се на: НЕСЪВЪРШЕНСТВО НА МЕДИЦИНСКИ МУ ПОЗНАНИЯ МЕТОДИТЕ НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСОБЕНОТО ПРОТИЧАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА при някои болни ОБЕКТИВНО ТРУДНИТЕ УСЛОВИЯ, в които се е осъществила дейността на лекаря”. БЕЗ ЕЛЕМЕНТИ НА НАХАЙСТВО, НЕБРЕЖНОСТ И НЕВЕЖЕСТВО. При лекарските грешки [...]

Професионална тайна. Елементи и съдържание на професионалната тайна. Понятие за служебна тайна и отговорност при нейното нарушение

Съдържанието на медицинската професионална тайна включва всичко видяно, поверено, чуто, узнато и разбрано при или по повод упражняването на професията. Отнася се до две групи факти и обстоятелства: здравно мезицински- полова неспособност, извършен аборт… немедицински факти и обстоянтелства (минали /настоящи), отнасящи се до личния живот на пациента и/или неговото семейство [...]

Непредпазливи действия на медицинските работници и незнание на професията. Форми на непредпазливата вина

„След умисъла, това е втората форма на вина. Непредпазливите деяния за наказуеми само в предвидените от закона случаи”. СУБЕКТ Лица, които упражняват правно регламентирана дейност или занятие, представляващо източник на повишена опастност. Медицинската професия е правно регламентилана дейност, която спада към занятията представляващи източник на повишена опастност, защото най-малкото незнание [...]

Умишлени престъпления във връзка с медицинската професия

НК – „Деянието е умишлено, ако лекарят е съзнавал обществено опастния му характер, предвиждал е последиците и е искал /допуснал е настъпването на тези последици” Умисълът е основна форма на вина, чиято обществена значимост е по-голяма от тази на непредпазливостта, поради което и предвидените назания са по-тежки. Криминален аборт „Който [...]

Класификация на професионалните правонарушения и неблагоприятните последици в медицинската дейност

Умишлени престъпления НК – „Деянието е умишлено, ако блекарят е съзнавал обществено опастният му характер, предвиждал е последиците и е искал/ допуснал настъпването на тези последици” криминален аборт неоказване на медицинска помощ издаване на чужда тайна издаване на лъжливи медицински документи незаконно упражняване на медицинска професия нарушение при вземане и [...]

Евтаназия

Моралното задължение на лекаря да причини смъртта на безнадежно болен по негова молба с цел препахване на страданията му чрез употреба на наркотични средства. Euthanasia от  eu- добър, приятен и  thanatos – смър, т.е. „приятна, лека, бизболезнена смърт” Видове евтаназия: доброволна – пациентът сам взима решение за прекратяване на своя [...]

Основни принципи за вземане на органи за присаждане или органи и тъкани на цялото тяло за лечебни, научни и учебни цели. Трансплантация на тъкани и органи, съобразно съществуващите у нас наредби

Обща постановка Трансплантология: медико- биологична наука, чийто предмет са: набавяне, подготовка, консервиране и трансплантация на органи, тъкани и клетки преживяване и функционална годност на трансплантанта Трансплантация – процес на взимане и присаждане на жизнеспособен орган, тъкан или клетка от едно място на друго в един и същи организъм или от [...]

Правомерност на медицинските действия. Принудително и задължително лечение на болния

Правомерност на медицинските действия Професионална медицинска правоспособност лице с медицинска правоспособност е такова, което е завършило висше медицинско образование, положило държавен изпит и придобило звание съгласно номенклатурата на медико-санитарните длъжности при връчване на дипломите всички лекари / стоматолози полагат Хипократова клетва, текстът на която се приема от Висшия медицински съвет [...]

Деонтологично – правни въпроси при изкуственото оплождане и стерилизация

Стерилизация Обезплодяване – изкуствено премахване възможността за възпроизвеждане чрез прекъсмане на семепроводните пътища у мажа и чрезз превръзване на мотоните тръби у жената. Необратима контрацепция. НАСИЛСТВЕНА – в миналото: „Закон за опазване на потомството от наследствено болести” слабоумие шизофрения мания /депресия насредствена хорея наследствена глухота тежък наследствен незъг тежък алкохолизъм [...]

страница 1 от 7»