СМЕ при електротравма – от техническо и атмосферно електричество

Tags:
Published on: 12.03.2012

Увреждания и смърт от техническо електричество (Electrocutio)

Фактори, от които зависи увреждащото действие на ел. ток
 • физически параметри на тока  (U= I x R)
 • напрежение (високо или ниско), сила, съпротивление, Постоянен или променлив (по-опасен)
 • съпротивление на тъканите – силата на тока, преминаваща през тялото се определя от напрежението между точките на вхъода и изхода и от съпротивлението на тъканите, през които преминава. Съпротивлението на кожата зависи от дебелината на роговия слой и от влажността и. Съпротивлението на тъканите нараства в следния ред:  кръв, вътрешни органи, мускули, нервна тъкан, костна тъкан, кожа
 • време на контакта – колкото е по-голямо и на по-голяма площ – толкова прогнозата е по-лоша. При действие на ток с високо напрежение, човек може да остане жив, защото се образува волтова дъга , а под действие на много високато температура настъпва овъгляване, при което рязко се покачва съпротивлението и контакта се прекъсва
 • условия на околната среда – затваряне на веригата може да стане през строя вода (уриниране върху проводник, гасене на пожар и попадане на вода върху оголен кабел)
 • разпространението на ел. ток в организма е възможно само ако има условия за влизане и излизане на тока
  • двуполюсно включване – ако човек се допира едновременно до два електрода
  • еднополюсно включване - допирането е до един електрод, а другата част от тялото осъществява заземяването. Сух въздух, сух дървен (циментов) под са лоши проводници на ел. ток. Голямо съпротивление имат гумени, кожени дрехи.  Мокри дрехи и повърхности са добри проводници на електричество.
 • път на тока в организма   - най- опасно е ако мине през сърцето и мозъка
 • състояние на организма
  • всеки фактор, който потиска реактивността на ЦНС, прави организма по-издръжлив
  • „Ненадейност”- лице което не очаква, реагира по-остро
  • Заболявания на ССС, ДС и прочие
Общо действие

Рязко нарушаване на жизнените ф-ии  и бърза смърт при преминаване на тока през сърцето или ЦНС.

Непосредствена причина за смъртта

 • шок
 • спиране на сърдечната дейност – поради фибрилации
 • Спиране на дишането – поради потискане на ДЦ
Местно действие (на входа и изхода)
 • Термично – поради превръщане на ел. енергията в топлина
  • повърхностна некроза до овъгляване
  • запалване на дрехите и изгаряне
 • Механично – поради превръщане на ел. енергията в механична
  • разкъсване на дрехите и обувките
  • сплитане на космите
  • рани по кожата
  • руптури на вътрешни органи
  • фрактури на кости
 • Литично – разграждане на подкожната мастна тъкан на входа и изхода на тока
Основни задачи на СМЕ
 • Оглед на местопроишествието
 • Външен оглед на трупа
  • Следи от д-вие на ел. ток по дрехите – опърляне, изгаряне, разтопяване на копчета, катарами
  • Обувки – набити и разтопени метални предмети
  • Електрични знаци– повърхностна ограничена коагулационна некроза на кожата
   • закръглена форма
   • 2-4 мм
   • леко надигнати ръбове
   • централно хлътване
   • кафяв до черен цвят
   • устойчиви – запазват се до 1м след смъртта
  • Метализация на кожата – Рядко! – разтопяване на проводника
 • Трупна картина на бързо настъпила смърт – ако смъртта настъпи непосредствено след травмата

Увреждания и смърт от атмосферно електричество ( Fulminatio)

Определение

Ток с голямо напрежение и сила. В мястото на удара се отделя голяво количество топлина, която има взивоподобен ефект- светкавица, ударна вълна и гръмотевичен звук. Мълнията поразява човека непосредствено или чрез някакъв проводник ( телефонен кабел, ел. уреди).

Увреждащи ф-ри
 • високата температура
 • удараната вълна

Леталитет 20-30% – обяснението за ниския леталитет, е че мълнията в по-голяма степен преминава повърхностно на тялото и много малка част през сърцето и ЦНС. Освен това тока е ПРАВ.

Трупна картина
 • големи механични разкъсвания и изгаряне на дрехите, стопяване на метални части от дрехите
 • откъсване на части от тялото
 • овъгляване
 • „механично сплитане на космите ”- в половата област, по гърдите
 • „гръмотевични фигури по кожата”  - дървовидно разклонени ивици по кожата, получени поради парализа на съдовете с последваща стаза – силно кръвонапълнени кожни съдове

 

Share this