Умишлени престъпления във връзка с медицинската професия

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

НК – „Деянието е умишлено, ако лекарят е съзнавал обществено опастния му характер, предвиждал е последиците и е искал /допуснал е настъпването на тези последици”

Умисълът е основна форма на вина, чиято обществена значимост е по-голяма от тази на непредпазливостта, поради което и предвидените назания са по-тежки.

Криминален аборт

„Който със съгласието на бременната умъртви плода й извън здравно заведение или в нарушение на правилата за реда и условията да изкуствено прекъсване на бременността се наказва с лишаване от свобода”. Бременната жена не носи наказателна отговорност, включително и за подбуудителство и помагачество.

Лекарят не носи отговорност за извършен аборт извън болнично заведение или в нарушение на установения ред, ако е ДЕЙСТВАЛ ПО ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАНИЯ, а транспортирането на бременната до лечебното заведение е било невъзможно или е представлявало опастност за живота и.

Субекти на престъплението

 • лекар, независимо от слециалноста, включително и акушер-гинеколог, ако не е спазен реда
 • друго медицинско лице
 • немедицински лица
 • АГ специалист в пенсия или лишен от права

Причини за незаконни аборти

 • опит за скриване на бременността
 • наличие на противопаказания за аборт
 • просрочване на допустимия срок

По-тежко наказуеми са

 • ако виновния няма висше медицинско образование
 • ако е умъртвил плода на повече от една жена
 • ако е извършено без съгласието на бременната
 • ако е последвала смърт
Неоказване на медицинска помощ
 • ако медицинско лице бъде поканено, но не се притече на помощ на болен или родилка без уважителна причина
 • поканата – лично, по телефона, чрез трето лице
 • с поведението си  лекаря не е нужно да причинил смърт или влошаване на здравето – ДОСТАТЪЧНА Е СЪЗДАДЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА
 • СМП се оказва на всички лица, независимо от тяхното гражданство, адрес или здравноосигурителин статус
 • не е оправдание обстоятелството, че медицинското лице в момента не е на работа ИЛИ че повикването е от друг район ИЛИ че съществува опастност да се зарази с инфекциозно заболяване  ИЛИ че няма необходимите познания
 • непритичане и неотзоваване на помощ при непосредствена опастност за живота на другиго и без опастност за себе се – наказателна отговорност носи всеки гражданин независимо от неговата професия

Уважителни причини:

 • невъзможност на лекаря да остави друго лице „в беда”
 • заболяване на лекаря, което може да се влоши
 • непреодолимо препятствие, криещо опастност за неговия живот (пожар, наводнение)
Издаване на чужда тайна

Съдържанието на медицинската професионална тайна включва всичко видяно, поверено, чуто, узнато и разбрано при или по повод упражняването на професията.

Отнася се до две групи факти и обстоятелства:

 • здравно медицински -  личните данни свързани със здравословното състояние, физическо и психическо развитие, както и медицинска документация
 • немедицински факти и обстоянтелства (минали / настоящи), отнасящи се до личния живот на пациента или неговото семейство

Кодекс на лекарската етика на БЛС – „Лекарската тайна включва всички сведения, които пациентът е споделил с лекаря си във връзка със състоянието си, факти открити при прегледа и от изследванията. Лекарската тайна се пази и по отношение на членовете на семейството. Доверените от пациента тайни се пазят и след смъртта му

ЗЗ – „Всеки пациент има право на защита да данните отнасящи се до неговото здравословно състояние

Здравна информация може да бъде предоставена на трети лица, когато:

 • при изрично разрешение на пациента
 • при произтичащи от закона задържения като съобщение за смърт и нейния род, инфекциозни болести, криминален аборт, огнестрелно нараняване и др.
 • когато лекаря е привлечен като експерт или свидетел

Служебна тайна – понятие от НК

 • факти, обстоятелства, сведения, които длъжностните лица научават при изпълнение на своите задължения
 • сведения със служебен характер, които са конкретизирани в нормативни актове

В НК

 • не е необходимо медицинското лице да преследва някаква цел, престъплението може да се осъществи и без умисъл
 • разгласената тайна да е опасна за доброто име на някого
 • разгласяването може да е пряко или непряко (чрез трето лице)
 • откриването на чужда тайна не е противозаконно, ако се дължи на изпълнение на професионалните задължения
 • издаване на лъжливи медицински документи
Съставяне на официциален медицински документ с ЛЪЖЛИВО съдържание или ПОПРАВКАТА на такъв от медицински работник
 • болнични листове
 • медицински удостоверения за оправдаване на отсъствия на ученици / студенти
Незаконно упражняване на медицинска професия
 • „самозвани” лечители
 • студенти
 • среден или младши медицински персонал
 • лекари лишени от право да упражняват професията си със заповед на МЗ
Нарушаване правилата за работа с наркотици, силно действащи и отровни веществава
 • неправилно съхранение, придобиване или предаване другим
 • склоняване към употреба на наркотични вещества
 • предписване от лекар на наркотични вещества без да е необходимо

Нормативна база

 1. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 2. Закон за лекарствените средства в хуманната медицина
 3. Наредба за реда за предписване и отпускане на лекарствени средства
Нарушение на противо – епидемичните мерки
 • поради опастност от разпространение на инфекциозни заболявания без оглед на това дали са настъпили или не небрагоприятни последици
 • текстът в закона се отнася за всички граждани на РБългария
 • ако деянието е извършено по време на епидемия или е причинена смърт или телесна повреда наказателната отговорност е по-голяма
Нарушение при вземане и предоставяне на човешки органи, тъкани, клетки за трансплантация

 

Share this