Професионална тайна. Елементи и съдържание на професионалната тайна. Понятие за служебна тайна и отговорност при нейното нарушение

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Съдържанието на медицинската професионална тайна включва всичко видяно, поверено, чуто, узнато и разбрано при или по повод упражняването на професията. Отнася се до две групи факти и обстоятелства:

 1. здравно мезицински- полова неспособност, извършен аборт…
 2. немедицински факти и обстоянтелства (минали /настоящи), отнасящи се до личния живот на пациента и/или неговото семейство

Професионална страна

Свързана е с естеството на медицинската професия. Основава се на близкия контакт между лекар и пациент. В интерс на болния е „безрезервно” да доверява на лекаря всичко за своето здраве, са личния си живот и за семейството си. Това обаче може да стане само ако пациента знае, че е гарантирано опазване в тайна на доверената информация.
Лекарят трабва да пази тайната на диагнозата на пациента така, че да не влоши състоянието на болния, да не го дискредитира в очите на обкръжението му. Например ако лекуваме болен с венерическо заболяване, не бива да се казва на другия партньр, за да не се предизвика разстройство в семейството.

Лекарят има право да предостави ИЗ-то на друг лекар с научно-изследователска цел, при условие че няма да излязат наяве детайли (например име) позволяващи да се идентифицира лицето. Не бива да се публикуват снимки на болни с открити лица.
Принципите за защита на тайната важат както за хартиените, така и за електронните носители на информация.

Лекарят е задължен да даде на болния, когато той поиска всички документи свързани със здравословното му състояние

Етична страна

Приема се за неетично медицинско лице да разкрива информацията, узната от пациента при или по повод упражняване на професията си.

Кодекс на лекарската етика на  БЛС – „Лекарска тайна са всички сведения, които пациентът е споделил с лекаря си във връзка със състоянието си, факти открити при прегледа и от изследванията. Лекарската тайна се пази и по отношение на членовете на семейството. Доверените от пациента тайни се пазят и след смъртта му

Правна страна

Закон за Здравето - „Всеки пациент има право на защита да данните отнасящи се до неговото здравословно състояние

Здравна информация може да бъде предоставена на трети лица

 • при изрично разрешение на пациента
 • при произтичащи от закона задържения като съобщение за смърт и нийния род, инфекциозни заболявания, криминален аборт, огнестрелно нараняване
 • когато леаря е привлечен като експерт или свидетел

Служебна тайна – понятие от НК

 • факти, обстоятелства, сведения, които длъжностните лица научават при изпълнение на своите задължения
 • сведения със служебен характер, които са конкретизирани в нормативни актове

Наказателен кодекс

 • не енеобходимо медицинското лице да преследва някаква цел, престъплението може да се осъществи и без умисъл
 • разгласената тайна да е опасна за доброто име на някого
 • разгласяването може да е пряко или непряко – чрез трето лице
 • откриването на чужда тайна не е противозаконно, ако се дължи на изпълнение на професионалните задължения

 

Share this