Хигиена на труда в минната промишленост

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност  и произвоодителност

Характеристики

Видове
 • Спираловидни – галериите са странично на спираловиден път
 • Шахматен –г алериите са странично на прав път
Вредности
 • UV глад
 • висока температура, влага, течение
 • метан и СО и СО2, NO2
 • затруднено проветряване
 • травми
 • шум вибрации
Заболявания
 • Простуди
 • Бронхити
 • Радикулити
 • Пневмокониози
 • Вибрационна болест
 • Бурсити
 • Биологични по фекално-орален
Профилактика
 • Механизация
 • Вентилация
 • Работно облекло с/у мокро и хладно
 • Респиратори
 • Филтриращи противогази
 • „гризу”- датчици
 • всички лица да са над 20г

 

Share this