Хигиена на труда в машиностроенето и металобработването

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност и произвоодителност

Машиностроене и металообработване

Подготвителни цехове

Леярски

 • висока температура, лъчиста топлина, прах, шум, вибрации, тежък труд с голямо мускулно напрежение, принудителна поза
 • заболявания
  - силикоза, вибрационна болест
 • профилактика
  • механизирано зареждане на пещите
  • стоманени сачми вместо SiO2
  • механична вентилация
  • мокро очистване

Ковашки

 • правят се отливки и се изработват издели
 • конвекционна топлина и IR лъчение, шум, СО, SO2, сажди
 • нарушен водно-солеви баланс
 • Профилактика
  • охлаждане на детайлите извън цеха чрез всмукване на горещия въздух
  • места за почивка
  • беседка с водни завеси
Механичен цех
 • рязане, пробиване, стругове, бормашини
 • за охлаждане на детайлите се използва нефтено масло – токсично, канцерогенно д-вие
 • профилактика
  • защитни екрани, щитове, очила
  • изсмукваща вентилация
  • да има столчета близо до машините
Шлифовъчен цех
 • прахове
Механизирани производства
 • очно напрежение
Механомонтажен цех
 • съединяване на детайли, чрез:
  • Окижен – ацетилен
  • Електрожен – волтова дъга, UV (еlectrooftalmia), аерозоли, NO, флороводород, Mn, Gr- окиси, SiO2
  • Повишено налягане
  • Профилактика
   • автоматични заварки
   • кабини
   • маски
   • вентилация със изсмукване
   • подвижни смукателни
Галванзационнен цех
 • Галванични вани с електролити разтвори и метализиране на повърхностите чрез ток
 • Използва се Cr, Ni, Cu, Cd, Au
 • Профилактика- вентилация
Други
 • Бояджийски – токсични пари, Pb, As, анилин, ацетон, бензол
 • Мотор-изпитателни работи в автомобилното производство – шум, ауспухови газове, аерозоли

 

Share this