Бройни и структурни хромозомни аберации

Published on: 10.03.2012

Обща характеристика

Грубите хромозомни аномалии (полиплоидия, нулизовия, монозомия) водят до ранни спонтанни аборти.

Най-често хрвмозомните аберации се дължат на случайно възникнали бройни или структурни аномали по време на мейозата в някоя от родителските гамети. Доказано е, че след 35 г.в. при жените вероятността от гаметопатии рязко се увеличава.
Голяма част от хромозомните аномалии водят до стерилитет, поради което рядко хромозомните болести имат фамилен характер, но това не е правило.

Епидемиология и честота

Генетичният риск за раждане на дете с малформация е 3 – 5 %, от тях 0.6 % се пада на хромозомните болести. Хромозомните Б са причина за около 50% от спонтанните аборти, а другите 50% на несъвместими с живота генетични аномалии

Тризомия 21 -> 20 -50%

Тризомия 18, 13, Х, Y -> 45%  

Други редки -> 5%

Типове наследствени и вродени заболявания

Моногенни Б  с Менделов тип на унаследяване
 1. ВГО – дължат се на мутации в гените кодиращи даден ензим, в резултат на което се получава метаболитен блок.
 2. Митохондриални Б
Полигенни Б

Необходимо е въздействието на екзогенен фактор за да се проявят. Социално- значими заболявания. Генетичен риск- променлив, за разлика от генетичния риск при моногенните болести, който е постоянен и зависи от типа на унаследяване.

 • Коронарна болест на сърцето
 • Артериална хипертония                          
 • Захарен диабет                    
 • Шизофрения                                    
 • Псориазис
 • Б на Alzheimer
 • Атопични болести (Бронхиална астма, Алергии)
Хромозомни болести

Основен акцент, защото клинично се проявяват още с раждането или в РДВ и водят до значително понижаване на преживяемостта.

Хромозомни аномалии свързани с половите хромозоми

Сд  Kleinfelter
 • Мъж  с 47XXY, 48XXXY, 49 XXXXY
 • предимно с ненаследсвен х-р  - риска за раждане на 2-ро дете е 1-2%
 • Рядко се диагностицира преди пубертета

Фенотипна характеристика

 • висок ръст с евнухоиден хабитус
 • хипогонадизъм (малки тестиси) + слаба сексуалност и стерилитет
 • слабо окосмяване от женски тип
 • инфантилно поведение
 • намалена жизненост
 • при 48XXXY, 49 XXXXY -  умствена изостаналост

ДД с Хипогонадотропен хипогонадизъм (хипоталамо-хипофизарен) – ниски FSH и LH

Лечение

 • Testosteron – след 15-16г.в. за оформяне на нормален мъжки фенотип
 • тестисите остават малки, а сперматогенезата не се повлиява
Сд на Turner
 • жена с 45 XО
 • 1:250

Фенотипна характеристика

 • новороденото с характерни отоци (Lymphoedema) – ръце, ходила, гърба – изчезва от 6м до 2г.в.
 • Дисморфични белези
  • pterygium coli
  • ниско окосмяване на тила
  • къса шия
  • хипертелуризъм с епикант
  • микроретрогнатия
  • лошо моделирани и ниско разположени уши
 • Нисък ръст
 • Висцерални малформации
  • 50% отделителна с-ма – хопо /аплазия на бъбрека; подковообразен бъбрек
  • 25% сърдечни малформации
 • Пубертетно развитие – липсва
  • хипоплация на вн и вт полови органи
  • първична аменорея + стерилитет
  • слабо окосмяване в пубичната област
  • неразвити мл. жлези

Лечение – Растежен хормон и Естрогени

Сд на свръхмъж
 • мъж с 47XYY
 • ненаследсвен х-р
 • асициално поведение
 • висок ръст
 • намален фертилитет
 • нормален интелект
Сд Moris
 • жена с 46 XY
 • наследствен х-р – ХР -  липсват рецептори за тестостерон
 • формира се женски фенотип с абдоминални тестиси (риск от рак)
 • слабо окосмяване
 • късо влагалище и аплазия на матката
 • аменорея + стерилитет

Хромозомни аномалии, свързани с автозомите

Синдром 5р- (делеция на късото рамо на 5та хромозома; Сд на котешкото мяукане)
 • 1: 50 000
 • особен вид плач, подобен на мяукане на малко коте
 • Лицев дисморфизъм
  – микроцефалия, кръгло лице, хипертелуризъм, микроретрогнатия
 • Изоставане в психомоторното развитие
Сд Down

Най-честата хромозомна Б
- популационна честота 1: 700 до 1:900 ( след 35 г.в. 1:100 до 1:50); До 2% с наследствен х-р

 • Кариотип : 95% свободна тризомия- 47 XХ+ 21; 47 XY+ 21;
 • Фенотипна характеристика
  • нисък ръст
  • изоставане в НПР (олигофрения)
  • половото развитие е забавено, но фертилитета е запазен
  • характерен лицев дисморфизъм
   • микроцефалия, брахицефалия, плоско лице
   • епикант (монголоидни очи)
   • петна на Brushfield по ириса
   • малък и широк нос
   • лошо модилирани уши
   • неправилно оформени зъби
   • отворена уста, през която се показва езика
  • пръстови аномалии – брахидактилия, често Vти пръст е с 2 фаланги
  • маймунска бразда на дланта
 • вродени сърдечни пороци – най-често междукамерен дефект
 • намалена резистентност към инфекции, рано развиват Б на Alzheimer, левкемии / лимфоми
 • средната преживяемост ~ 30г
Сд Patau
 • Популационна честота 1:5 000 до 1:7 000;   Ненаследствен х-р, рядко наследствено (балансирана транслокация).
  Най-често при майки над 30 г.в.
 • Кариотип: свободна тризомия 13 (поради неразделяне на хромозомите в женската гамета)
 • Фенопипна характеристика
  • лицев дисморфизъм
   – микроцефалия, микро /анофталмия, цепки на устата и небцето, лошо моделирани и ниско поставени уши
  • Pes equinovarus
  • полови органи: хипоплазия
  • висцерални аномалии – особено тежки
 • тежко изоставане в психо-моторното развитие
 • сублетален х-р – рядко доживявят до 1г
Сд Edwards
 • Популационна честота 1:7 000 до 1:8 000
 • Кариотип: свободна тризомия 18
 • Фенопипна характеристика
  • лицев дисморфизъм
   – микроцефалия, долихоцехалия, триъгълна форма на лицето, малък нос, малка уста, лошо моделирани и ниско поставени уши
  • пръстови аномалии : полидактилия ; ІІ пръст лежи в/у останалите пръсти, които са всити в юмрук; V пръст е над ІVти
  • скелетни аномалии : скъсен гр. кош, тесен и асиметричен таз
  • полови органи: хипоплазия и крипторхизъм, проминиращ клитор
  • вродени сърдечни малформации
 • сублетален х-р – 90% през 1с от живота

 

Share this