Разстройства на личността

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Характеристика

Определение по МКБ 10
 • тежки нарушения в структурата на характера и поведението при лица над 18г
 • обхващат няколко сфери на личността, нарушава се социалното функциониране – лицето страда от своята абнормност
Етиологични теории
 • наблюдава се известно повторение на характеровите черти в поколенията
 • „идентификация”- деца с асоциален и агресивен баща алкохолик
 • синдром на свръх мъж- агресивни и асоциални
 • „минимални мозъчни дисфункции„ – нарушава се регулацията
 • Фройд- централно място има либидото – задръжка в развитието
 • Адлер – „свъръхкомпенсация на чувството за малоценност” – перфекционизъм
Класификация по  DSM ІV

Категориален подход – набор от поведенчески черти описват съотвентата категория

 • Клъстер А – Странно- екцентрични: Шизотипно, Шизоидно, Параноидно ЛР
 • Клъстер В – Драматично- странни: Антисоциално, Хистрионно, Нарцистично, Гранично ЛР
 • Клъстер С – Тревожно- страхливи: Избягващо, Зависимо, Обсесивно-компулсивно ЛР
„Голямата петица”

Дименсионален подход – пет основни личностни дименсии, включващи по два противоположни типа. При него се определя степента, в която човека проявява личностните и поведенчески характеристи.

 • Ектровертност- оптимистични, активни, предани, любящи и обратно
 • Съзнателност – организирани, старателни, амбициозни, употити и обратно
 • Любезност- топли, учтиви, отзивчиви и обратно
 • Емоционална стабилност- запазват спокойствие и при стрес и обратно
 • Отвореност към опита- нестандартно мислене, креативност, любознателност  и обратно


Клъстер А – странно – екцентрични

ОБЩОТО:  Дискомфорт при общуване с другите – крайно подозрителни, особено трудно е да се установи контакт с тях

Шизотипно ЛР
 • прилича на Шизофренията, но NB!! не загубват връзка с реалността
 • странни вярвания – магии, суеверия, ясновидство
 • емоционална хладност и безразличие към другите
 • странно, чудато поведение
 • нямат близки приятели
 • свръх тревога при общуване с другите – поради подозрителност или параноидни мисли
 • идеи за отношения, включително до налудности 
Шизоидно ЛР
 • нямат  приятели, защото обичат да са сами
 • емоционална хладност и безразличие към другите
 • ограничен кръг от дейности, но винаги са сами
 • основна разлика от шизотипното ЛР е силно изразеното отбягване на социални контакти и липсата на странности
Параноидно ЛР
 • подозрителни и недоверчиви – търсят скрит замисил, мамят ги,  „светът е пълен с врагове”
 • свръхчувствителни и обитчиви – не могат да прощават и се обиждат от нищо)
 • заядливи, напрегнати, без чувство за хумор
 • воюват активно – защото мислят че винаги са прави, изключително „знаещи и осведомени”


Клъстер В – драматично – странни

ОБЩОТО:  Приспособяват се към социалните норми, но често ги мислят за твърде егоцетрични, те са лесно възбудими и емоционално лабилни

Антисоциално ЛР
 • по често при мъже
 • устойчиво поведение, което да е проявено преди 15 г.в.
 • незачитане на норми, етика, морал -  криминални деяния
 • хитрости – лъгане и командване на собствена облага
 • импулсивност, бързо изпадат в агресия, нападение
 • безразличие към другите – нападат, обиждат, малтретират, нямат близки приятели
Хистрионно ЛР
 • по често при жени
 • между гранично и нарцистично ЛР
 • прекомерно емоционални – жадни за внимание, одобрение
 • съблазнителки – използват външността си да привлекат внимание
 • лесна внушаемост- лесно се водят по чуждото мнение
Нарцистично ЛР 
 • ррандиозно чувство за собствена значимост – " големи таланти"
 • фантазират за бляскава кариера или идеалната любов
 • арогантни и високомерни, липса на емпатия
 Гранично ЛР
 • нереалистична представа да себе си
 • нестабилни емоционални – ту обичат, ту мразят
 • импурсивни поне в 2 сфери- пари, секс, зависимости, шофиране, преяждане
 • бърза смяна на афекта – тревожност и депресия с гняв и възбуда
 • често сменят професията си


Клъстер С – тревожно – страхливи

ОБЩОТО:  Високо ниво на тревожности и тенденция към въздържане на чувствата

Тревожно ЛР
 • за да завържат нов контакт, трябва да имат 100% гаранция че ще бъдат приети
 • сдържани в контактите си, поради страх от неодобрение
 • това води до ограничаване на контактите и чувство за малоценност
Зависимо ЛР
 • срах от поемане на каквато и да е отговорност
 • изтъкват се като некомпететнти
 • много отстъпчиви  и неуверени
 • страх да не ги изоставят – ако ги изоставят бързо търсят заместник
Обсесивно-компулсивно  ЛР
 • устойчив модел, при който основното занимание е редът и перфекционизма, което се постига за сметка на гъвкавоста на индивида
 • детайли, правила, списъци, ред, организация, планове
  • до такава степен, че основната дейност не може да бъде извършена
  • неспособността произтича от извънредно високите изисквания
 • свръх амбициозност, за сметка на приятели и почивка
 • нежелание да се извърши определена работа, ако не е по техните правила
 • никога не правят компромис
 • ригидни и упорити
 • липсва всякаква спонтанност
 • скъперници

 

Share this