Социални фактори на здравето и болестта

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Показатели, свързани с икономическата среда и влиянието на икономическите закони върху общественото здраве.

Развитието на системата на здравеопазване е в пряка зависимост от икономическите възможности на обществото и влиянието на икономическите закони върху цялостния обществен живот.

Икономиката обхваща огромен брой икономически и социални единици – потребителите (индивидите и домакинствата) и производителите на стоки и услуги (фирми, лечебни и здравни заведения), като всяка от тези единици формира самостоятелно, независимо поведение, но същевременно са и в непрекъсната взаимовръзка, което определя функционирането на обществото като единен организъм.

Домакинствата формират потреблението си като решават какви стоки и услуги ще потребяват и закупуват, докато фирмите определят обема на производството и решават какви ресурси да използват. Практически  обемът на произвежданите стоки и услуги се обвързва с обема на потреблението на домакинствата, а техните разходи се обвързват с доходите, получавани от фирмите за сметка на производителното използване на факторите на фирмите.

Брутен вътрешен продукт  – пазарната стойност на всички стоки и услуги, предназначени за крайно потребление,произведени вътре в националното стопанство за даден период от време.

БВП = Q х P

 • Qe количеството (физическия обем) на всички стоки и услуги за крайно потребление.
 • P е равнището на цените на стоковите групи (всички стоки и услуги) включени в него.

Брутен национален продукт – пазарната стойност на всички стоки и услуги за крайно потребление, произведени от всички национални фирми на една страна, работещи на нейна територия и/или в чужбина за определен период от време. Разликата от БВП е, че при БНП се отчита дейността на всички национални фирми, независимо от територията на която работят.

Съвкупни разходи  – това е реален израз на процесите, свързани с формиране на равнището и структурата на търсенето на стоки и услуги.

AE = C + I + G + X

 • С (Consumption) – разходите на домакинствата за потребление
 • I (Investment) – разходи на частния бизнес за инвестиции
 • G (GovernmetSpending) – разходина правителството за обществени покупки
 • X (NetExport) – разходина чужденците (износ)

Инфлация – процес на увеличаване на общото равнище на цените на всички стоки и услуги. При анализа на този показател най-често се работи със средногодишната стойност (темп) на инфлацията, който се определя въз основа на потребителските цени.

Индекс на потребителските цени – ИЦП е сума от претеглени ценови изменения за всички стоки, включени в потребителската кошница.

Ценово изменение – ИПЦ = Ц1 / Ц0 (в %)

 • Ц1  е равнището на цените в текущия период
 • Ц0 равнище на цените в базисния период

Годишен темп на инфлацията = ИПЦ 1 – ИПЦ 0 / ИПЦ 0 (в %)

 • ИПЦ 1 – индекс на потребителските цени за текущата година
 • ИПЦ 0 – индекс на потребителските цени за базисната година

Заетост и безработица. За всеки човек безработицата носи огромни тежести, свързани с:

 • ограничаване или прекратяване на източниците на доходи;
 • ограничаване или промяна в структурата на потребление на семействата;
 • при по-продължителна безработица индивидите губят производствените си умения, намалява квалификацията им;
 • формиране на тежки психологически разстройства, чувство на безполезност, загуба на увереност  в себе си и в бъдещето, могат да се развият дълбоки семейни конфликти.

Безработицата (според Международната организация на труда) е наличие на определен контингент от лица над определена възраст, нямащи работа, но годни да изпълняват такава в настоящия момент и търсещи работа в разглеждания период. Безработицата е свързана с населението в трудоспособна възраст (трудовите ресурси)

Трудови ресурси =  Бр население в трудоспособна възраст /  средно годишен брой на населението  х 100

Равнището на безработицата  се измерва като отношения между брой на безработните и  брой на трудопособното население изразено в проценти.

Икономически показатели, отнасящи се до системата на здравеопазване

 • Общи разходи за здравеопазване (в%) от Брутния национален продукт;
 • % от бюджета на здравеопазването за доболнична помощ /  болнична помощи и т.н.

Показатели, свързани с определени рискове за здравето

В тази група показатели са включени тези, които са свързани с начина на живот и фактори на околната среда, които имат пряко въздействие върху здравето на популацията.  Анализирането на тези показатели подпомага вземането на определени управленски решения, както и възможности за прилагането на мултифакторните анализи при оценка на общественото здраве.

Среден брой консумирани цигари на лице от населението =  брой продадени цигари / ср.год. брой на населението

Брой пътнотранспортни произшествия с наранявания  = брой случай / общ брой ПТП

Сравнителните анализи на хранителните режими- изисква изчисляване на различни типове показатели, свързани с употребата на определени храни; калории в храните; средния брой калории, които употребява едно лице; както и от къде идват те – мазнини, въглехидрати или протеини.

Показатели, свързани с дейността на здравната служба         

 • показатели, отнасящи се към наличните ресурси, осигуряващи потребностите от здраве
  • ср. годишен брой легла на 100 жители = Брой на проведените леглодни в стационара / Средногодишен брой на обслужваното население х 100
  • среден брой медицински персонал  100 000 от населението
  • среден брой апарати за магнитно-ядрен резонанс на 100 000 от населението и т.н.
 • показатели, отнасящи се до дейността на здравната служба
  • брой прегледи в първичната медицинска помощ,  общо или на 1лице
  • брой хоспитализации
  • брой консултативни прегледи, направени на 100 болни в специал. медицинска помощ
  • брой медико-диагностични изследвания (по структура) на 100 болни и т.н.
  • честота на извършените хирургични операции, на 1000 жители, по видове операции
 • показатели, отнасящи се до ефективността на здравната служба
  • среден брой преминали болни на една ординаторска длъжност
  • среднодневна заетост на леглата
  • използваемост на леглата в дни
  • средна продължителност на престоя на 1 болен
  • оборот на леглата
  • средногодишен брой операции на една заета длъжност, по хирургичен профил и по вид
  • структура на извършените операции, според сложността им
  • структура на новооткритите болни със злокачествени заб., според клиничната група
  • ефективност на лечение на онкоболните
  • относителен дял на аутопсираните от починалите в стационара и т.н.
 • показатели, отнасящи се до качеството на здравните услуги
  • средна продължителност на престоя на болния след операция (следоперативен престой)
  • честота на следоперативните усложнения при напусналите стационара
  • постоперативен леталитет на оперираните болни-според вида на операцията
  • честота и структура на усложненията при раждане по вид
  • леталитет при аборти
  • съвпадение на окончателната клинична диагноза на болния с диагнозата при постъпване в стационара
  • съвпадение на клиничната диагноза с оперативната диагноза
  • съвпадение на окончателната диагноза с патологоанатомичната
  • среден брой на заболелите лица при вътреболнични инфекции
  • относителен дял на онкоболните преживели 5 и повече години

 

Share this