Социално-медицинският подход в дейността на лекаря – социална история на здравето

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Практически методологичен подход изработен от социалната медицина за практиката е медико-социалната история на здравето на индивида. Чрез нея на базата на достатъчна и надеждна медицинска информация се анализира и разкрива социалната етиология и патогенеза на дадено заболяване или друг здравен проблем, както и риска от развитие на определено здравно явление.

Медико-социалният подход, заложен в изработването на медико-социалната история на заболяването и здравето се основава на анализиране и обосноваване на социалната етиология и патогенеза на всяко здравно явление, имащо отношение към отделния индивид, и последващо определяне на медико-социалните подходи при терапията, рехабилитацията и профилактиката.

 • Под социална етиология се разбира идентифицирането на онези социални фактори, които имат или биха имали пряка (причинно-следствена) връзка с възникването на дадено здравно явление (състояние).
 • Социалната патогенеза е свързана с анализирането и определянето на конкретните механизми, чрез които идентифицираните социални фактори оказват въздействие върху здравното явление (състояние)

Основните източници на събиране на информация са:

 • пациента
 • близките (семейство, приятели, обществени групи)
 • документи, отнасящи се до него

Методите за набиране на необходимата информация са:

 • анамнеза
 • наблюдение
 • тестове
 • анализ на документи

Задължителни изисквания

 1. Достатъчно време за разговор
 2. Удобна обстановка, с необходимия уют (светло, приятно топло и чисто помещение; осигуряване на удобно място за сядане)
 3. Изолиране на възможности за влизане на други лица, тяхното присъствие или прекъсване на беседата, както и прекъсване от телефонни обаждания
 4. Външният вид (облекло, прическа, чистоплътност) и позата (леко приведена напред с лице към разпитвания, с поглед в очите му) трябва отговарят на представата на това лице за ролята на водещия разговора и да внушават доверие
 5. Встъплението да е ведро, приветливо и да започва с неформален разговор
 6. Поставяните въпроси да подпомагат и подкрепят лицето да разкрие разнообразната информация, която иначе не би споделило
 7. Изслушването да е активно и съпричастно
 8. Невербалното поведение (погледи, поза жестове, държание и поведение) да бъдат адекватни на получаваната информация
 9. При приключване на разговора да не се прибързва, за да не се разочарова лицето, а да се затвърди неговото доверие и съхрани готовността за нов контакт

Медико-социални потребности на личността, свързани със здравето

Потребности, свързани с личността

 • формиране и разширяване на  здравни знания и изграждане на поведение, мислене и здравословен стил на живот
 • съдействие при мобилизиране на личностните сили и качества на индивида за справяне със здравния проблем, излекуването, възстановяването и опазването на здравето му
 • създаване на трайни навици и поведение относно грижливо и отговорно спазване на здравословен личен начин на живот
 • изграждане на модели за справящо се поведение при различни рискове за здравето, при наличието на болест или нейните последици

Потребности, свързани със семейно-битовата среда

 • подготовка за изпълнение на съпружески и родителски функции в семейството
 • осъществяване на социална подкрепа и здравни грижи от членовете на семейството
 • подобрения в жилищните условия – физически и химически фактори, чистота, разширяване на жилищната площ, замяна с подходящо жилище и т.н.
 • подобрения в хранителния режим – рационално хранене, подпомагане на снабдяването с продукти, снабдяване с готова храна
 • парично и социално подпомагане
 • снабдяване със специални уреди са самообслужване
 • настаняване на самотни хора в съответните социални и здравни институции

Потребности, свързани с професионално-трудовата среда

 • облекчения в труда – намален работен ден, допълнителен отпуск, пенсиониране, диетична храна
 • специални уреди за труд
 • експертиза на работоспособността – временна и трайна
 • трудоустрояване и професионална преквалификация
 • отстраняване на неблагоприятните фактори, свързани с условията на труд – физически, химически, биологически, психо-социални на трудовия колектив

Потребности, свързани с обществено битовата среда

 • повишаване на социалната активност
 • отстраняване на неблагоприятните  взаимоотношения;
 • отстраняване на екологичните проблеми в близост до жилището
 • улесняване в използването на транспортни средства от масовия транспорт
 • осигуряване на ежедневна информация чрез ежедневници, телефон, радио, телевизия и др.
 • общуване в другарска среда – социална подкрепа от приятели

Потребности, свързани със здравната служба

 • осигуряване на достъп до лечебните заведения – доболнична помощ, хоспитализация, спешна помощ  и т.н.;
 • осигуряване при нужда на санаторно-курортно лечение
 • осигуряване на битово обслужване в дома от здравни и социални институции
 • настаняване при необходимост в социални институции
 • осигуряване на медико-правна или социално-правна помощ (извънбрачно раждане, осиновяване, многодетни майки и др.)

ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ на медико-социалната история на здравето са следните

Личностна характеристика

 • Паспортни данни – име, пол, адрес, семейно положение, образование, месторабота, професия
 • Личностни данни
  • Работоспособност
  • Адаптивност
  • Емоционалност
  • Психотравми
  • Устойчивост спрямо стресови фактори
  • Волева издръжливост
  • Нагласи, предразположеност, готовност, насоченост
  • Мотиви и съображения
  • Жизнени цели, задачи и позиции
  • Интереси (материални и духовни)
  • Изявени потребности
  • Поведение

Семейно-битова среда

 • Вид и структура на семейството
 • Материален бит и дейности в семейството (жилищни условия, организация на потреблението, организация на свободното време, лидерство и т.н.)
 • Личностни особености на другите членове на семейството
 • Семейни взаимоотношения

Професионално-трудова среда

 • Професия, длъжност, месторабота, трудово възнаграждение, професионален маршрут
 • Характер и режим на труд (дневен, нощен, сменен, допълнителен, извънреден)
 • Условия на труд – хигиенни условия и вредни фактори
 • Социално-психологически климат – позитивен, неутрален, отрицателен.
 • Роля на членове на колектива и влиянието им върху условията и режима на труд (напр. началници)
 • Стресогенни ситуации – информационна претовареност, дефицит на време, ниво на отговорност и други специфични фактори

Обществено битова среда

 • Участие в неформални или формални организации – задължения и отговорности
 • Екологични проблеми, свързани с градската и жилищната среда, транспорта и т.н.
 • Обществена дейност – активност в организацията на отдиха, спорта, туризма
 • Влияние на мас-медиите

Здравна служба (тя е елемент на обществено битовата среда, но се разглежда отделно, поради особености във взаимоотношенията и пряко влияние върху медико-социалните потребности)

 • Контакти – спорадични или регулярни – навременност, продължителност, приемственост, резултатност
 • Отношение и поведение към здравната служба
 • Оценка на отношението и поведението на здравната служба към индивида
 • Стресогенни ситуации при контактите със здравната служба

Медико-социални изводи – анализира се и се оценява степента на влияние на положителните и отрицателните фактори върху състоянието на индивида

План за медико-социални дейности – включва комплекс от мероприятия за решаване на медико-социалните проблеми и удовлетворяване на изявените медико-социални потребности. Планът се изработва съвместно между здравния професионалист и индивида на базата на информирано съгласие.

 

Share this