Епидемиология на социално-значимите заболявания

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Обща характеристика

Болестите на „съвременния живот” или неинфекциозните заболявания са основна причина на заболеваемостта и смъртността в развитите страни. Преходът от инфекциозната заболеваемост към доминиране на неинфекциозните заболявания, като водеща причина за преждевременна смърт, настъпва след края на Втората световна война. Антибиотиците и ваксините, наред с подобрените условия на живот, хигиената, храненето, достъпа до чиста вода, доведоха до намаляване на смъртността от инфекциозни заболявания и увеличаване на продължителността на живота. Всички тези фактори водят и до по-висока преживяемост и увеличаване броя на хората, които доживяват до възраст, когато честотата на злокачествените заболявания и сърдечно-съдовите болести са по-чести. Промените в начина на живот също увеличават честотата на рисковите фактори, като тютюнопушене, липса на физическа активност, диета богата на нездравословни мазнини и въглехидрати, склонност към рискови занимания, което промени и честотата на заболяванията и смъртността, свързани с тях. Не на последно място, травмите и хроничните заболявания допринасят също за промяна в структурата на заболеваемостта и увеличават допълнително разходите за здравеопазване.

Хроничните състояния, освен че са социално, икономическо и психологическо бреме  за индивидите и техните семейства, често водят до инвалидизация, което влошава оптималното функциониране при изпълнението на обичайните ежедневни дейности. Дейностите от ежедневния живот измерват капацитета на независимост при самообслужване, поддръжка на домакинството и социална интеграция.

Тази промяна в структурата на заболеваемостта, влиянието на хроничните неинфекциозни заболявания върху цялостния психо-социален и обществено-икономически статус на индивида и популацията като цяло, въведе използването на термина „социално значими заболявания”. Социалнозначимите заболявания са тези заболявания, които определят профила и структурата на смъртността и заболеваемостта в дадена страна или регион.

За да бъде включено дадено заболяване в групата на Соцално значимите, то трябва да отговаря на определени критерии:

 1. високо ниво на смъртност и заболеваемост сред популацията и очертаваща се неблагоприятна динамика;
 2. да засяга голяма част от лицата в активна възраст;
 3. да има висок дял в структурата на причините за умирания сред населението и особено при лицата в активна възраст;
 4. да има висок дял в структурата на разходите за лечение и рехабилитация;
 5. да изисква намесата на висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ ;
 6. да налага комплексно лечение с използване на скъпоструващи медикаменти и използване на високотехнологични процеси;
 7. да нанася значителни социални, икономически и психологически щети на индивидите, семействата им и обществото като цяло;
 8. да натоварва обществените фондове и социалните служби поради продължителна нетрудоспособност и инвалидизация.
Социално значими заболявания за развитите страни:
 • Болести на органите на кръвообращението
 • Злокачествените новообразувания
 • Травми и отравяния
 • Заболяванията на дихателната система
 • Туберкулозата
 • Болести на нервната система
 • Захарен диабет
 • Полово преносими заболявания

Тези осем групи заболявания заемат над 90% от общата структура на заболяванията в страната, хронифицират се и често водят до инвалидност. При тях се наблюдава непрекъсната тенденция за „подмладяване”, т.е. навлизането им и увеличаването им сред хората в активна възраст.


Сърдечно-съдови заболявания

 • Исхемична болест на сърцето
 • Артериална хипертония
 • Мозъчно-съдова болест
Основни рискови фактори
 • Хипертонията е независим фактор за сърдечно-съдовите заболявания за всяка възраст и пол.
 • Нарушеният глюкозен толеранс или диабетът са допълнителни атерогенни фактори, особено при жените.
 • Фамилната обремененост също се отчита като допълнителен риск;
 • Тютюнопушене;
 • Липса на физическа активност;
 • Храни, богати на мазнини

Много проучвания на смъртността от сърдечно-съдови заболявания показват расови, полови и регионални различия.

Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания

Първичната и вторичната профилактика включват група от дейности за промоция на здравето, свързани с намаляване на специфичните рискови фактори – намаляване на тютюнопушене и затлъстяване, по-добри хранителни навици, увеличена физическа активност. Те изискват институционална подкрепа, образование на населението, адекватни информационни системи за мониториране на заболеваемостта и разпространението на рисковите фактори и добре информирана медицинска общественост. Тези дейности трябва да са популационно базирани и индивидуално насочени. Популационно базираните програми, създадени с цел промяна на начина на живот и навиците, като метод за намаляване на рисковите фактори са се превърнали в общоприети елементи на здравно-политическите решения и на мерките предприемани от общественото здравеопазване.

Програма СИНДИ – профилактика. Програмата стартира през 1982 год. и е адресирана към общността като цяло и целевите групи – деца и подрастващи, стари хора и популации в неравностойно социално-икономическо положение. България участва в програмата с четири региона (Габрово, Велико Търново, Сливен и Стара Загора).

Програма МОНИКА (Мултинационален мониторинг на тенденциите и детерминантите на кардиоваскуларните заболявания) – епидемиологично проспективно кохортно проучване с цел изясняване причините за различията в смъртността от ИБС и МСБ в различните страни и региони.

Прилагането на програмния подход при решаването на проблемите свързани със сърдечно-съдовите заболявания включва следните основни компоненти:

 • обучение – с цел намаляване на рисковите фактори;
 • политика в храненето
 • промоция на физическата намаляване на теглото;
 • медицински грижи
 • бърза медицинска и болнична помощ
 • рехабилитация
 • намаляване на тютюнопушенето – увеличаване цените на цигарите, забрана на рекламите, забрана на тютюнопушенето на обществени места, целево отделяне на приходи от данъци и акцизи за цигарени изделия и алкохол за дейности по промоция на здравето и здравно възпитание;


Злокачествени новообразувания

Злокачествените заболявания са втората водеща причина за смърт в развитите страни. Злокачествените заболявания причиняват много страдания и тежко икономическо бреме за обществото, индивида и семейството, изразяващо се с повишени потребности от медицински услуги, загуба на работоспособност и преждевременна смърт.
Честотата на разпространение на злокачествените заболявания в България непрекъснато се увеличава.

Структура на стандартизираната смъртност от злокачествени заболявания на 100 000 души от населението в България (2004)
 • Белодробен Са – 20%
 • Колоректален  Са – 12%
 • Са на простата – 10%
 • Са на гърдата – 7%
 • Са на яйчниците, Са на шийката на матката, Кръвни неоплази, Са на черния дроб- 5%
Примерна схема за профилактика на злокачествените заболявания
 • Първична профилактика

  • спиране на тютюнопушенето
  • диета богата на плодове, зеленчуци, зърнени и бедни на мазнини храни;
  • ограничаване експозицията на слънчевата светлина;
  • премахване експозицията на известните ни рискови фактори;
  • намаляване на химическата експозиция – напр. пестициди;
  • имунизация против хепатит В
  • намаляване риска от полови контакти с различни партньори

Вторична профилактика (ранна диагностика)

 • рак на бял дроб – скрининг чрез рентгеново и цитологично изследване – неефективно и не дава резултати;
 • рак на гърдата –  самоизследване и мамография на всеки 2-3 години за жени от 20 до 50 г. – висока ефективност
 • колоректален карцином – ректално туширане веднъж годишно, изследване за окултни кръвоизливи
 • рак на шийката на матката – скрининг


Травми и отравяния

Травмите и отравянията са една от водещите причини за смърт, както в света, така и в България (на трето място), поради високата си честота сред младата и средна възрастови групи. Те са широка категория увреждания на здравето, включваща пътно-транспортните произшествия, отравянията, самоубийствата, убийствата и насилието – в дома и навън. Този тип увреждания на здравето са водеща причина за загуба на потенциалните години живот и се превръщат в основен фокус на обществото и на социалната медицина и общественото здравеопазване.

Причина за травмата

Регулаторни мерки

Профилактика

ППТ

 • предпазни колани
 • столчета за малки деца
 • контрол на скоростта и употребата на алкохол при шофиране
 • задължителни прегледи за изправност на МПС
 • въздушни възглавници в МПС
 • зони за пешеходци и т.н.
 • Обучение на шофьорите за безопасно кормуване;
 • Обучение на пешеходците за правилата за безопасност;
 • Обучение на децата за придобиване на навици за безопасно поведение на пътя

Изгаряния

 • Безопасни отоплителни системи
 • електрически уреди, огнеупорни играчки
 • стандарти за електрификация
 • детектори за дим
 • отваряне на вратите навън и т.н.
 • Информираност относно мерките за противопожарна безопасност и спазването им.
 • Планове за евакуация

Отравяния

 • етикети от производителя
 • безопасни опаковки (за деца)
 • Обучение относно опасностите от самолечение, безопасно съхранение, етикетиране и затваряне на химическите продукти

Домашно насилие

 • особено отношение към децата и жените
 • насочено внимание на полицията и социалните служби
 • подслон за лицата, подложени на домашно насилие
 • изолиране на лицата, упражняващи насилие
 • Информираност за формите на насилие и начините за известяване (горещи телефони)

Трудова злополука

 • мерки за безопасност
 • отговорност от работодателите
 • мониториране на обектите
 • Обучение на работниците и работодателите – инструктажи за безопасност на труда

Спортни травми

 • използване на защитни средства при различните спортове
 • контрол на обектите и продуктите, свързани със спорта
 • Добър контрол от треньори и съдийство

Самоубийства

 • наблюдателност и грижливо отношение към рисковите групи
 • Горещи телефони/ телефони на доверието

Удавяне

 • изисквания за безопасност на водните басейни
 • ограждане на водоемите
 • обучение на спасители и т.н.
 • Обучение в плуване, информираност на всички относно опасностите


Заболявания на дихателната система

Бронхиална астма

Въпреки, че няма установена специфична етиология на бронхиалната астма, заболяването се свърза с фамилна обремененост, инфекции, алергии, психосоциални и екологични фактори. Като рискови фактори се считат алергените от животински произход, домашен прах, пряко или пасивно пушене, външни алергени и замърсители на околната среда.

Хронична обструктивна белодробна болест

Профилактика – изключване на тютюнопушенето, което се счита за основна причина, ежегодна противогрипна и антипневмококова имунизация, наблюдение и ранно лечение на симптоматиката.

Белодробни заболявания, свързани с трудовата среда

Това са група заболявания, свързани с трудовата дейност и експозицията на вредното влияние на прах, изпарения с дразнещо, канцерогенно или имунологично действие, резки промени в температурата и т.н. Към тази група заболявания отнасяме: пневмоконизота, силикозата, азбестозата, бисинозата и професионалната астма.

Туберкулоза

Понастоящем СЗО препоръчва ваксинация  с BCG веднага след раждането като част от общозадължителната имунизация.  Контролът върху туберкулозата се изразява в следното:

 • откриване на лица с клинично активна туберкулоза;
 • диагностични методи: микробиологично изследване на храчки, кожна туберкулодиагностика,
 • търсене и откриване на лица в групи с висок риск (социално слаби, затворници, малцинствени групи);
 • търсене и  лечение на контактните;
 •  изолация за начална терапия;
 • лечение (основно амбулаторно) на пациенти с активна форма на туберкулоза;
 • контрол на околната среда;


Болести на нервната система

 • болест на Алцхаймер
 • Паркинсонова болест
 • Множествената склероза
 • Епилепсия
 • Травми на главата и гръбначния мозък.

Често водят до инвалидност, загуба на трудоспособност и до преждевременна смърт,   високи медицински разходи по лечението и рехабилитацията им.


Захарен диабет

Основен рисков фактор за  – сърдечно-съдови, периферно-съдови, нервни, бъбречни, очни и други заболявания.

Профилактиката на диабета включва следните последователни действия:

 • Здравна промоция с цел повишена информираност на населението по отношение на заболяването, рисковите фактори и усложнения;
 • Първична профилактика против затлъстяването (рисков фактор) и приучаване към подходящи хранителни навици.
 • Вторична профилактика, насочена към предотвратяване на усложненията:
  • Ранно откриване на заболяването – скрининг
  • Добър контрол върху хода на заболяването
  • Интензивно лечение – хранителен режим, медикаментозно – инжектиране на инсулин или приемане на перорални хипогликемични препарати
 • Третична профилактика – възстановяване на функциите на засегнати органи и системи и предотвратяване на по-нататъшни увреждания


Полово преносими заболявания

Разпространението на полово преносимите заболявания е с голяма честота във всички страни. Това разпространение се свързва с ниската здравна и репродуктивна култура, липсата на хигиенни навици, социално-икономически фактори – проституцията и други.

Към тази група заболявания се отнасят

 • Сифилис
 • Гонорея
 • Хламидиоза
 • Трихомониаза
 • Папирола вирусни инфекции
 • HIV/СПИН.

Тези заболявания (освен СПИН) са лечими, но при късно откриване или неправилно лечение могат да доведа до различни усложнения, както и да нарушат репродуктивните функции на индивидите, или да бъдат предадени на поколението (от бременната на плода). Именно затова специалистите в областта на общественото здравеопазване и обществото като цяло трябва да създадат специфични мерки за контрол, ранно откриване и лечението им.

 

Година

Заболеваемост от

Сифилис

Гонорея

Клинично  диагностициран СПИН

1990

4,2

61,12

0,0445

1991

5,03

64,24

0,0223

1992

7,44

58,27

0,0703

1993

11,12

54,71

0,0708

1994

14,48

44,51

0,1184

1995

20,08

23,26

0,0119

1996

27,17

20,24

0,1196

1997

15,09

19,15

0,0962

1998

32,87

16,58

0,0363

1999

30,56

10,9

0,134

2000

19,77

6,74

0,1958

2001

18,39

4,6

0,1769

2002

 

 

0,1652

2003

 

 

0,0639

 

Share this