Семейство и здраве – ролята на общопрактикуващия лекар като семеен лекар

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Определение

Семейство са две или повече лица, свързани помежду си с определена степен на родство по кръвна връзка или брак, живеещи съвместно и имащи общ бюджет (ООН).

Както се вижда от определението, семейството е основано на родство, на биологична връзка между своите членове, но заедно с това са въведени и две социални категории – съвместно съжителство (в едно жилище) и наличие на общ бюджет, т.е. обща икономика на семейството. Членовете на семейството са взаимосвързани с морална отговорност и социална необходимост, породени от нуждата на обществото да се възпроизвежда физически и духовно.

В последните години при изследване на съвместното съжителство на хората се използва и друго икономическо понятие – домакинство. Според определението на ООН домакинството може да се състои от няколко семейства или от едно или няколко семейства, съжителстващи заедно с едно или няколко несвързани с родство лица. Т.е. домакинството е съвместно съжителство на лица, които нямат родствена връзка или брак, и имат съвместен бюджет.


Структура на семейството

 • форма на брака – моногамни и полигамни семейства, граждански или църковен брак;
 • структура на родствените връзки – съпружеска двойка с неженени деца образува нуклеарно семейство, но ако някое от женените деца остане да живее в семейството се създава разширено (сложно семейство);
 • наличие на двамата съпрузи в семейното ядро – пълно семейство; при отсъствие на един от съпрузите (смърт, развод) – непълно семейство;
 • фаза на развитие на семейството;
 • наличие на бременност при новобрачните семейни двойки към момента на изследването, поради това, че развитието на семейството е процес, който трябва да се отчита;
 • родствени връзки между членовете на семейството при сложните семейства – по пряка и  съребрена линия;
 • наличие на неродствен член в сложното семейство (домакинство).

Според състава семейството може да е:

 • пълно нуклеарно семейство – състоящо се от родителите и неженените им деца;
 • непълно нуклеарно семейство – когато брачните партньори нямат деца или с неженените деца е останал един от родителите или член от предходното поколение (баба, дядо);
 • сложно семейство – освен родителите и децата са включени и други поколения (баба, дядо, прабаба, прадядо или друг роднина –леля, вуйчо, чичо и т.н.).

Според господството или подчинението  семейството може да е:

 • матриархално – водеща фигура в семейството е майката;
 • патриархално – водеща фигура е бащата;
 • дружеско (съпружеско) – споделена роля на господство.

Според отношенията на власт семейството може да е:

 • с авторитарна структура – характеризиращо се с твърдо подчиняване на жената и децата на мъжа и строга дисциплина във взаимоотношенията между родители и деца;
 • с демократична структура – характеризиращо се с разпределение на ролите в съответствие не с традициите, а с личностните качества и особености, със способностите на съпрузите, на равното участие на всеки от тях във вземането на решения, в доброволното разпределение на задълженията и възпитанието на децата, на основата на съзнанието, а не на принудата;
 • с либерална структура – членовете на семейството действат самостоятелно, често не съгласуват решенията си, може да нямат сключен брак и да са фактическо, а не юридическо семейство, въпреки че бащата е припознал родените деца.


Жизнен цикъл на семейството

 • Създаване – от сключването на брак до раждането на първо дете;
 • Разрастване – от раждане на първото дете до раждането на последното дете;
 • Намаляване – от напускането на първото дете до напускане на последното дете от дома на родителите;
 • Пълно намаляване – от напускането на последното дете от дома на родителите до смъртта на единия съпруг;
 • Разпадане – от смъртта на единия съпруг до смъртта на преживелия съпруг.


Функции на семейството

 • Репродуктивна – възпроизводство и поддържане на биологичната непрекъснатост на обществото;
 • Възпитателна – предаване на културното наследство, възпитаване на детето на основни ценности, навици, нрави; подготовката му за социален живот;
 • Стопанско – икономическа – свързана с участие в производството на средствата за живот и организацията на тяхното потребление;
 • Комуникативна – задоволяване на определени емоционални и сексуални потребности;
 • Рекреативна – взаимопомощ, поддържане на здравето на членовете на семейството, организацията на труд и почивка;
 • Регулативна – първичен социален контрол и реализация на властта и авторитета на семейството.


Фактори, въздействащи върху семейството

Вътрешни фактори
 • взаимната любов;
 • чувството на дълг към съпруга/та и децата;
 • взаимния стремеж за издигане, кариера, благоустроеност и благополучие;
 • грижите за общото жилище, дом, домашно стопанство, грижите за децата, разделението на труда в тази сфера;
 • стремеж за оправдаване на очакванията на близките, роднините и т.н.
 • осъществяването на собствените мечти и представи от периода на избор на партньор и реалното съжителство;
 • възможност за хармонично развитие на личността и използването на брака като средство за реализиране на стремежите на личността;
Външни фактори
 • магически санкции, правещи невъзможен развода – църковен брак;
 • икономически условия – бедност, криза, доходи на семейството, безработица;
 • обществено мнение – система от санкции спрямо лицата от разпадналите се семейства (присмех, отказ за работа и прочие); влияние на масмедиите;
 • изисквания към грижите за децата – училище, културни институции, държавата;
 • приятелски кръг – взаимодействие с други семейства или отделни приятели.

Семейно здраве – здравни потребности на семейството

 • Биологична страна – различни рискови фактори и рискови членове на семейството като наследственост, изменчивост и адаптивност;
 • Психологическа страна  – характеризираща се с психоклимата в семейството, взаимоотношенията в него, наличието на определени отклонения в поведението  – алкохолизъм, наркомании, психични заболявания на членове от семейството, наличието на неврози и т.н.;
 • Социална страна – бит, трудоспособност, финансови възможности и т.н.
Основните критерии на оценка на семейното здраве
 • наличие в семейството на определен медико-социален риск;
 • психоклимат в семейството – наличие на болен, вкл. и с психични нарушения;
 • трудоустроен член или членове на семейството, болни на легло;
 • диспансеризиран член на семейството за хронично заболяване;
 • здравни потребности на семейството – извеждат се от индивидуалните потребности на членовете му и се характеризират чрез необходимостта от определени медицински или социални мероприятия.

Медицински мероприятия – амбулаторно, стоматологично, стационарно лечение, физиотерапия, рехабилитация и т.н.;

Социални мероприятия – лечебно хранене, трудоустрояване, социален патронаж, социални грижи или подпомагане, безплатни лекарства и т.н.

Класификация на семейното здраве
 1. много добро – семейството не спада към никоя или е към лека рискова група, психоклимата е добър, няма болен с невроза, няма трудоустроен член, болен на легло, диспансеризиран член за хронично заболяване или има но е в начален стадий, няма нуждаещ се от лечение;
 2. добро – когато семейството спада към 1-2 от по-леките рискови групи (без групата „единствено дете в семейството”), има болен с невроза, диспансеризиран и член, нуждаещ се от едно или няколко медицински и социални мероприятия;
 3. задоволително – гореизброените критерии са налице, но двама или повече членове от семейството се нуждаят от определени медицински и социални мероприятия;
 4. незадоволително – семейството спада към сериозна рискова група (с нежелано дете, с дете с недъг или хронично болен, има трудоустроен член, инвалид, болен на легло през годината), определя се като несплотено (нарушен психоклимат и липса на взаимопомощ), повече от двама души се нуждаят от медицински и социални мероприятия;
 5. лошо – същото, но включва повече лица и повече потребности.

Семейството влияе върху здравето на своите членове директно и индиректно.

 • Пряка зависимост има при наследствените заболявания, болестите предавани по полов път, при въздушно-капковите инфекции, при болести, в патогенезата на които роля играе битовия контакт и лошите хигиенни навици.
 • Непряката (индиректната) зависимост във връзката „семейство-здраве” се наблюдава при всички заболявания, които възникват във връзка с: начина на живот (хранене, режим на труд и почивка, вредни навици и др.), ниска здравна култура и нездравословен психоклимат.

Здравето от своя страна може да влияе позитивно или негативно върху семейството и отделни негови функции, както и да доведе до пълното му разпадане. Основните влияния могат да бъдат посочени върху:

 1. възпроизводителната функция – нарушена поради стерилитет на брачните партньори, или нарушена поради различни етиологични заболявания;
 2. икономическата функция – при наличието на болен член от семейството с хронично заболяване и продължителна неработоспособност, инвалидизиран, психично болен, алкохолик, наркоман и т.н.;
 3. комуникативната функция – нарушени емоционални или сексуални потребности поради настъпили заболявания, които протичат с нарушаване на потентността и психическото равновесие;
 4. рекреативната функция – нарушена подкрепа между членовете на семейството, когато при трайно нарушение на здравето на член от семейството се изчерпи емоционалната и физическата сила на останалите и/или се засегне икономическата стабилност на семейството;
 5. възпитателната функция – страда особено силно при стрес, психично болен родител, алкохолик или наркоман.


Оценка на семейното здраве – примерна схема

Структура на семейството
 1. Име
 2. Възраст
 3. Пол
 4. родство
 5. Образование
 6. Трудова заетост
Жилищни условия
 1. Вид на жилището
 2. Брой обитавани стаи
 3. Брой лица, живеещи в жилището
 4. Оценка на жилищните условия
 5. Отопление
 6. Домашни животни
 7. Вредители (преносители на зарази)
 8. Посочете какви други потребности имате за подобряване на жилищните условия, свързани със здравето
Икономически възможности на семейството
 1. Достатъчни ли са средствата ви за изхранване?
 2. Имате ли достатъчно средства за закупуване на дрехи?
 3. Имате ли достатъчно средства за културни развлечения?    
Психо-социални фактори
 1. Работа – да, не
 2. Работен ден /часове/
 3. Хранене  – редовно, нередовно
 4. Къде се хранят? - в къщи, в стол, на крак (сандвичи)
 5. Кой от членовете на семейството извършва следните дейности:
  покупки, пране, готвене, чистене, помощ на децата
 6. Тютюнопушене - да, не
 7. Алкохол – често, рядко, не
 8. Лекарствена зависимост – да, не
 9. Двигателна активност (спорт) – да, не
Взаимоотношения в семейството
 1. Посочете члена на семейството с най-голям авторитет
 2. Считате ли, че семейството е способно да вземе общо решение по важни въпроси?
 3. Какви според вас са взаимоотношенията на семейството ви с приятели, съседи и други?
 4. Определете взаимоотношенията между
  съпрузите, децата, майка – деца, баща – деца, други членове
 5. Може ли да разчитате на останалите членове на семейството при нужда?
 6. На кой член от семейството бихте разчитали най-много?
Оценка на здравен статус на член от семейството
 1. Възраст
 2. Пол
 3. Работи ли
 4. Как оценявате своето здраве?
 5. Боледувате ли често? 
 6. Страдате ли често от главоболие? 
 7. Чувствате ли се често отпаднал?
 8. Имате ли често безсъние?
 9. Често ли изпитвате чувство на безпокойство? 
 10. Употребявате ли сънотворно повече от 2 пъти седмично?
 11. Уморявате ли се бързо?
 12. Вземате ли редовно болкоуспокояващи лекарства (напр. аналгин)? 
 13. Имате ли нарушения в храносмилането (запек, диария и др.)? 
 14. Дразнят ли ви дребни неща?
 15. Нуждаете ли се от помощ при самообслужването (миене, бръснене)?
 16. Нуждаете ли се от помощ за да се придвижвате извън жилището? 
Отношение към здравната служба
 1. Колко пъти годишно посещавате личния си лекар?
 2. Вярвате ли на личния си лекар?
 3. Кога за последен път сте посетили лекар?
 4. Бихте ли споделили домашен проблем с личния си лекар?           
 5. Обръщали ли сте се за помощ към лице, което не е с медицинско образование по повод на здравен проблем?      

 

Share this