Промоция на здравето – същност и социално-медицинско значение

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

Промоция на здравето е водеща концепция, включваща дейности по повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие. Термина промоция на здравето съдържа две компоненти: промоция и здраве. Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поддръжка, подкрепа на растеж или развитие на нещо”.  Именно затова промоцията на здравето е свързана с философията за „здраве за здравите” и включва следните елементи:

 • Целенасочени действия за елиминиране на рисковите фактори;
 • Подкрепа на факторите, водещи до по-добро здраве на населението;
 • Подкрепа за подходяща здравна, социална и екологична политика;
 • Окуражаване участието на здравните професионалисти в здравното възпитание и здравната подкрепа.

Основни принципи

 • създаване на политика, укрепваща здравето;
 • създаване на подходяща жизнена среда, укрепваща здравето;
 • засилване на общественото участие в здравните дейности
 • засилване на личната отговорност и развитие на лични умения, знания и възможности за укрепване на индивидуалното и общественото здраве;
 • преориентация на здравната служба към промоция на здравето
 • развитие на социална отговорност за здравето;
 • нарастване на инвестициите в здраве;
 • разширяване на партньорството за здраве;
 • повишаване на възможностите на личността и обществото;
 • осигуряване развитие на инфраструктурата за промоция на здравето.

Основните механизми за осъществяване

 • Създаване на равни възможности – осигуряване на еднакви възможности на всички хора за здраве чрез осигуряване на поддържаща жизнена среда, достъп до информация, контрол над детерминантите;
 • Подкрепа – комбинация между индивидуални и социални действия с цел ангажираност, социално приемане и системно подпомагане;
 • Посредничество – координиране на действия на всички заинтересовани за здравето и балансиране на различните интереси в обществото;
 • Включване – уважение към всички идеи, ценности и стандарти от организационната и културна структура на обществото с цел постигане по-високо ниво на здраве;
 • Уважение – уважение на човешкото достойнство, равенство, солидарност при отчитане на разликите в потребностите, ценностите и културата на отделния индивид или група;
 • Фокусиране – определяне на приоритета здраве

Теоретичен модел за промоция на здравето

Включва следните елементи:

 1. Здравно възпитание – целенасочен метод за създаване на положително лично поведение и подпомагане на индивида, групата и обществото като цяло, чрез придобиване необходимата информация за развитие на позитивни здравни характеристики, здравна мотивация и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения.
 2. Здравна защита – съвкупност от  мерки, целящи повишаване на позитивното здраве и създаване на благоприятна за здравето жизнена среда.
 3. Здравна профилактика – всички мерки, предприемани от здравните специалисти и обществото по предотвратяване разпространението на рисковите фактори и заболяванията и техните усложнения сред населението.

Жизнената среда е съвкупността от всички предмети, явления, свойства и отношения, с които човек взаимодейства през своя живот и се разделя на два основни компонента: физическа и социална.

Физическата среда включва природната среда, преобразуваната от човека или създадена от него физическа среда – атмосфера, почви, води, отпадъци и т.н.
Социалната среда са всички елементи на социалната, икономическата и политическа инфраструктура, в която функционира индивида, и която регулира и контролира неговия живот.

Жизнените умения са способностите на индивида за адаптиране и позитивно поведение, което му позволява да се справи с изискванията и предизвикателствата на всекидневния живот.

Здравна мотивация (от лат. moveo – движа)

 • мотиви от здравно-рационално естество – основаващи се на познаването и рационалното оценяване на ползата от извършване на определено здравно действие;
 • мотиви от психо-физиологическо естество – основаващи се на емоциите или физическите преживявания, свързани с определено здравно действие (страх, болка)
 • мотиви от естетическо естество – базирани на определени естетически възгледи и идеали на личността;
 • мотиви от социално-психологическо естество – базирани на влиянието на общественото мнение и нормите на неформалната група;
 • мотиви от морално естество – опиращи се на съзнанието за морален дълг, хуманност, взаимопомощ, солидарност;
 • мотиви от икономическо естество – свързани с материалното състояние, цени и т.н.

В последните години практическото приложение на концепцията за промоция на здравето намери своето отражение в различни международни проекти, които оказват своето благоприятно влияние върху общественото здраве, а именно:

 • Проект „Градове, укрепващи здравето” – 1987 г. България също взема участие в него, като над 450 градове са включени в него.
 • Проект „Училища, утвърждаващи здравето” – 1986-1990 като първи етап, а по-късно (1995) прерастващ в глобална инициатива на СЗО за училищното здраве. България се включва в проекта през 1993 год.
 • Проект „Болници за промоция на здравето” – 1988 г. – профилактични функции, свързани с болничната екология, ергономия и благоприятна жизнена среда.
 • Проект „Работно място, укрепващо здравето” – насочен към осигуряване на благоприятна жизнена среда на работното място.

Основни разлики между промоция и профилактика

Промоция на здравето

Профилактика на болестите

Здравето е позитивна и многомерна категория

Здравето е липса на болест

Модел на здравето, базиран на участието на индивида

Медицински модел

Насочена към индивида, населението и околната среда в която те живеят

Насочена предимно към рисковите групи или фактори

Отнася се към множество проблеми

Отнася се към конкретна патология или фактор

Предлага на населението стимулиращи мерки

Привежда в изпълнение директни мерки

Търси промени в здравния статус на индивида или в околната му среда

Центрирана върху определени рискови групи, индивиди или фактори

Използва всички възможни организирани форми на обществеността

Използва предимно здравни специалисти

 

Share this