Закрити травми, общи положения, първа помощ

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012


Закрити механични травми – класификация
 • contusio – натъртване
 • distorsio – разтягане
 • ruptura – разкъсване
 • fractura – счупване
 • commotio – сътресение
 • compressio – притискане
 • luxatio – изкълчване
 • conquasstio – размачкване
 • decolman traumaticae – отлепване на кожата с подкожието и мускулно-фасциалния слой
 • травматична токсикоза


Усложнения
 • Непосредствени – възникващи в момента на травмата
 • Ранни – 1-3 дни след (двуетапна руптура на далака)
 • Късни (церебрастения след ЧМТ)


Contusio – натъртване

Тази травма се причинява от бързо и едносраnно действие на увреждащия агент, без да се получи разкъсване нa кожата и да се полyчи рана. Увреждат се меки тъкани +/- вътрешни органи.
За тежестта на една контузия значение има:

 •  сила, форма и големина на увр агент
 • локализация на коттузията, вид на уврезената тъкан, възраст и общо състояние

Видове контузии:

 • contusio capitis
 • contusio thoracis
 • contusio abdominis
 • contusio femoris
 • contusio cerebri
 • contusio pulmonum
 • contusio cordis

Клиника

 1. болка и нарушена функция на засегнатия орган
 2. болката обикновено е тъпа и се засилва при натиск и движение
 3. шок
 4. неврологичен дефицит при увреда на нерви
 5. кръвонасядания – еволюция – Petechia; Purpura; Ecchimoses;Vibices; Sugellacio; Suffusio; Haematoma

Характерни локализации на кръвонасяданията при някои травми

 • по перинеума – при фрактура на тазови костию
 • травматични очила при фрактура на носа

Диагноза

 • анамнеза
 • физикално изследване
 • Ro, Ехо, лапароскопия, торакоскопия …


Conquasstio – затворено размачкване

Разновидност на контузията, но с много по-тежка КК. Получава се от въздействие на голяма тежест и главно върху крайниците, при което кожата не се разкъсва, а са размачкани мускулите, съдове, нерви, кости.
Размачкатата област е оточна, с множестно кръвонасядания и охлузвания, ливидна, нечувствителна.

Лечение

 • първична хирургична обработка
 • евакуация на хематомите
 • имобилизация
 • аналгетици и АБСр
 • при обширни размачкани маси не се пристъпва веднага към ампутация, а се изчаква един ден, когато се прави нова ревизия.


Decolman traumaticae – отлепване на кожата с подкожието и мускулно-фасциалния слой

Получава се при тангенциално действие на увреждащия механичен фактор.

 • кожата е бледо-цианотична, оточна, с множество охлузвания и кръвонасядания, нечувствителна
 • отдолу – мековат тумор с флуктоация – лимфа и кръв
 • при обширен деколман – хеморагичен шок
  • снадане на артериалното и централното венозно налягане
  • бедост на кожата и лигавиците
  • тахикардия с глухи СТ
  • мек и лесно потискащ се пулс
  • олиго-анурия

Лечение

 • при малките деколмани – пункция с евакуация на кръвта и лимфата + компресивна превръзка
 • при големи – резекзия на деколвмана и свободна кожна пластика


Травматична токсикоза – Синдром на затрупаните = исхемична мускулна некроза с развитие на БН и ЧН от интоксикацията с разпадни белтъчни продукти. Пирогов – „местна травматична вкочененост”
 • клиничните изяви се развиват няколко часа след освобождаване на затрупаните
 • при изваждане на пострадалите, затрупаните крайници са бледи, студени и сковани, общото състояние е добро
 • за няколко часа се развива шоково състояние
 • при адекватно лечение настъпва светъл период и после общото състояние отново се влошава
  • ОБН с анурия
  • жажда
  • повръщане
  • субиктер
  • периоди на възбуда се редуват с апатия

Диагноза

 • анамнеза
 • миоглобин в урината
 • признаците на шока и интоксикацията

Лечение

 • постепенно и бавно освобождаване на пострадалите от притискащите ги земни маси
 • предварително се поставя есмарх, преди пълното освобождаване на крайника
 • незабавна интравенозна инфузия на елекролитни р-ри
 • лед на крайниците
 • при необходимост – ексцизио на нектотичните тъкани
 • при оток – разрези по кожата и фасцията за подобряване на микроциркулацията
 • възстановяване на водно – електролитните нарушения
 • борба с ОБН – форсирана диуреза, хемодиализа при тежки форми


Commotio – сътресение

Води до функционални разстройства при видимо отсъствие на морфологични промени. Наблюдават се преходни промени в микроциркулацията. Степента на сътресението (лека и тежка) се определя от степента на функционалните разстройства.
Най-голямо значение имат:

 • commotio cordis
  • СН
  • РПН
 • commotio cerebri
  • главоболие
  • позиви за повръщане
  • нистагъм
  • ретроградна амнезия
  • бледост на кожата и лигавиците
  • забавени реакции и отслабени рефлекси
 • commotio pulmonis
 • вибрационна болест – хронично сътресение на тъканите при работещи с вибриращи машини


Compressio – притискане и contusio – натъртване

Клиничните белези са подобни на контузията на органите

 • compressio cerebri
  • прияви на ИКХ – може да има фрактури на кости и вътречерепни кръвоизливи
  • главоболие
  • повръщане на фонтан
  • брадикардия
  • брадипнея
  • застойни папили
  • огнищна неврологична симптоматика
  • трепанация, евакуиране на хематом
 • contusio cerebri
  • нарушение целоста на мозъчната тъкан в зоната на удара и в зоната на контраудара
  • кръвоизливи, травматичен оток, загиване на нервни кл,
  • комоционно –контузионен сд
   • кома
   • огнищна + общомозъчна симптоматика
 • compressio еt contusio medullae spinalis
  • отпадна неврологична симтоматика според нивото на травмата


Distorsio – разтягане

Получава се при травма, при която тъканите за отределено време се разтягат извънмерно, но приложената сила не е била достатъчна, за да се наруши тяхната цялост ~ преразтягане на сухожилия, мускули, ставни връзки.

Дисторзия на става = навяхване – покой и студени компреси

 • Болка
 • Оток
 • Смутена ф-я
 • Петехии, екхимози, суфузии по кожата


Ruptura – разкъсване

Мускули – пълни и непълни – при внезапно и силно мускулно съкращение, тетаничин гърч, при падане.

 • при пълна руптура – двата края на мускула се раздалечават
 • болка, кръвоизлив и ограничения в движенията, по-късно мускулна херния
 • покой, компрес, имобилилация, при пълна руптура – сутура

Сухожилия

 • често се получава и отломъчна фрактура
 • шев + имобилицазия

Фасции, ставни връзки и ставна капсула


Fractura – счупване – нарушение целоста на коста под действие на механична травма / патологичен п-с

Видове фрактури

 • вид на счупената кост
  • дълги тръбести кости
  • плоски кости
  • мозъчен и лицев череп
  • гръбначни прешлени
  • таз
  • малките кости на  Г и Д крайник
 • брой заегнати кости
  • единични
  • многофрагментарни – една кост на много места
  • съчетани – на няколко кости
 • според увреда на околните тъкани и съотношението с околната среда
  • отворени – счупената кост се паказва от раната
  • закрити- без рана
  • със /без увреждане на меките тъкани
  • с увреждане на нерви и магистрални съдове
 • по патогенеза
  • травматични
  • патологични – всл на болестен п-с
  • вътреутробни
  • получени по време на родовия акт
 • по локализация по дължината на костта
  • епифизарни
  • метафизарни
  • диафизарни
  • отлепване на епифизата от тялото на костта
 • според хода на фрактурната линия
  • напречни
  • коси
  • тип „върбова клонка”
  • отломъчни – при рязко натоварване – сухожилието се откъсва заедно с парче кост от залавното си място.
 • Усложнени фрактури – тези при които по време на счупването или разместването на фрагментите се увруждат тъкани, нирви, кръвносни съдови  или се развива инфекция.
 • Видове размествания
  • dislocatio ad axim – под ъгъл
  • dislocatio ad latum – встрани
  • dislocatio ad breviam – скъсяване – по дължина
  • dislocatio ad longitudineum – удължаване – по дължина
  • dislocatio ad ratotionem – ротация
 • Вклинени фрактури – без разместване, но двата фрагмента са вклинени един в друг

Клинична картина

 • болка – спотнтта и при движение
 • оток
 • хематом / кръвонасядания
 • патологична подвижност
 • деформация на анатомичната област
 • отпадане на ф-я


luxatio – изкълчване

Трайно разместване на ставните повърхности.
Видове

 1. със / без увреждане на меките тъкани, ставната капсула и лигаментите
 2. Luxatio completa et incompleta – пълни и непълни
 3. Luxatio congenita et aquisita – вродени и придобити
 4. Luxatio habitualis – многократно повтаряща се при незначителни усилия и слаба болка
 5. травматични – най-честите придобити луксации
 6. патологични

КК

 • болка
 • ограничение / невъзможност за движение в ставата
 • промяна в конфигурацията на ставата
 • оток
 • кръвонасядания

Лечение

 • обезболяване – репозиция – имобилизация
 • усложнения след имобилизация – Сд на Зудек или остеопороза от имобилизирането

 

Share this