Симптоматика и диагностика на заболяванията на млечната жлеза

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012

Анамнеза

 • болка
 • изтичане на секрет
 • кожни промени
 • „бучка”
 • промени във формата и конфигурацията
 • бучка в аксилата – мета

Уточняващи въпроси

 • възраст
 • история на МЦ
 • бременност и лактация
 • ХЗЛ или ОКС
 • хистеректомия, овариектомия – защо?
 • фамилност

Физикално изследване

Описанието на патологиите на МЖ се описва по квадранти – МЖ се разделя на 4 квадранта от две перпендикулярни линии минаващи през мамилата – ГОРЕН / ДОЛЕН / ВЪНШЕН / ВЪТРЕШЕН.

Оглед

В право положение – с отпуснати ръце, с ръце на кръста и с вдигнати ръце

 • Форма – има ли асиметрия м/у двете гърди, промяна в контура над тумора
 • Размер -  увеличена поради оток при възпаление; намалена  при скирозен рак.
  • Хипопластични – млади, слаби, многораждали, ендокринни З
  • Хипертрофия
   • двустранна – бременност, вродена
   • едностранна – остър мастит, карциноматозен мастит, вродена
 • Състояние на кожата – цвят, разширени вени, разязвяване, „портокалова кожа”
 • Ареола и мамила – деформация, придърпване, уплътняване, екземи (Б Paget)
Палпация

Най-важния физикален метод!

 • винаги се изследват и двете гърди, като се сравняват
 • палпацията се извършва в право и в легнало положение, първо с ръце прибрани към тялото, а после с вдигнати ръце
 • започва се с ориентировъчна палпация – с плоско положена ръка като мамилата е в средата на дланта. С въртеливо движение гърдата се притиска към гръдната стена.
 • следва последователна палпация по квадранти.
 • при хипертрофилали гърди – с две ръце – едната ръка е под гърдата.

Самоизследване

70% от карциномите

ЦЕЛ – жената да познава гърдите си, за да може да установи всяка настъпила промяна.

 • всеки месец след мензис
 • оглед в право положение – първо с прибрани, а после с вдигнати ръце
 • палпация + аксили
 • патологична секреция
Описване на уплътнение  „бучка”:
 • квадрант? Дълбоко или пъвърхностно?
 • големина в мм
 • има ли срастване с надлежащите тъкани
 • консистенция
 • състояние на пъвърхността – гладка, налобена и пр.
 • състояние на ареолата и зърното – форма, положение, патологична секреция
 • болка при палпация
 • симптоми на остро възпаление - dolor, rubor, tumor, calor, fluctuatio
 • палпация на ЛВ
  • аксиларни – в право положение с леко отведена странично ръка
  • надключечни – лекаря е зад болния
  • подключечни – в легнало положение

Лабораторни изследвания

 • ПКК
 • урина
 • секрет за посявка и антибиограма.

Инструментални изследвания

 • УЗД – основен! При млади жени, при които преобладават бенигнени З. Позволява да се определи локализиция и форма на патологичната формация, както и дали е солидна или кистозна. Могат да се изследват ЛВ, чернодробни мета, а също и под ехографски контрол да се вземе биопсия.
 • Доплер УЗД – за изследване на кръвоснабдяването на папологичната формация
 • Мамография – основен! Може да се прави и ДУС.
  • пневмоцистография – прави се пункция на кистата, евакуира се съдържимото, след което кистозната формация се изпълва с въздух. Търсим папиломи.
  • дуктография – котрастно Ro изследване на каналите. Прави се при наличие на патологична секреция
   • дефекти в изпълването – папиломи
   • добавни сенки
   • стоп
 • КТ – рутинен!
 • ЯМР – за проследяване ефекта от химио – и ЛЛ
 • Сцинтиграфия – за стадиране – търсим мета
 • Други – Лимфография, Термография

Биопсично изследване

 • ТАБ – при солидни и кистозни Ту
 • Дебелоиглена – повече материал
 • Ексзизионна – последен етап – гефрир – след отстраняване на патологичната формация
 • Инцизионна – под локална анестезия – изрязва се част от ТУ
 • Ексфолиативна – при Б на Paget- повърхностно отнемане на най-горния слой на кожата
 • Цитологично изследване на мамарен секрет – нисък процент на достоверност
 • Костномозъчна – за диагностика на костни мета

Класификация на З на МЖ

Аномалии в развитието и растежа
 • Amasthia
 • Polythelia, Athelia
 • Mamma accessoria
 • Hypo / Hyperplasia
 • Hyperthrophia
 • Gynaecomastia
  • ювенилна
  • сенилна – идиопатична, симптоматична, псевдогинекомастия
Аномалии в секрецията и лактацията
 • физиологична
 • патологична
 • galactorrhoea
 • galactocele
Възпалителни З
 • Лактационен мастит
 • Хроничен субареоларен мастит
 • Мастна некроза
 • Граниломи тип „чуждо тяло”
 • ТВС
Доброкачествени Ту
 • Фиброаденом
 • Интрадуктален папилом
 • Фалоиден тумор
 • Фиброкистична болест
Рак на МЖ
 • Ca in situ- неинвазивни – Дуктален и Лобуларен
 • Инвазивни
  • Дуктален -70%
  • Лобуларен
  • Медуларен
  • Редки тумори
   • Муцинозен
   • Папиларен
   • Комедо
   • Инфламаторен
   • Анапластичен
   • Б на Paget

 

Share this