Злокачествени тумори на млечната жлеза

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012
Рак на млечна жлеза
 • Ca in situ- неинвазивни – Дуктален и Лобуларен
 • Инвазивни
 • Дуктален -70%
 • Лобуларен
 • Медуларен
Редки тумори
 • Муцинозен Са
 • Папиларен Са
 • Комедо – Са
 • Инфламаторен Са
 • Анапластичен Са
 • Б на Paget

Рак на млечна жлеза

 • 1/4 от всички новообразувания
 • 50 -60 г.в
Етиология и патогенеза
 • Генетични мутации в протоонкогени или туморсупресорни гени
 • Фамилност – унаследяване на мутациите – синдромни З
 • Ф-ри свързани с формоналния статус

РФ, повишаващи вероятността от развитие на рак на млечна жлеза

 • Възраст над 40г
 • Фамилна обремененост по майчина линия
 • Нераждали жени или първа бременност след 30г.в
 • Ранно менархе – под 11г
 • Късна менопауза – над 53г
 • Високи постменопаузни естрогени
 • Анамнеза за рак на контралатералната гърда, на ендометриума, на яйчницини, на д. черво
 • Продължително ХЗЛ или ОКС
 • Фиброкистична Б
 • Обезитас

Протективни фактори

 • Късно менархе – след 15г
 • Кърмене – над 1г
 • Диета богата на ПНМК
 • Физическа активност
Патоанатомия
 • Според това от епитела на кои каналчета се развива – ДУКТАЛЕН и ЛОБУЛАРЕН
 • Според биологичнотоси поведение – ИНВАЗИВЕН и НЕИНВАЗИВЕН
 • Според диференциацията на Ту клетки – ВИСОКО, УМЕРЕНО и НИСКО
 1. Ca in situ- неинвазивни – Дуктален и Лобуларен
 2. Инвазивни
  • Дуктален -70%
  • Лобуларен
  • Медуларен
  • Редки тумори
   • Муцинозен
   • Папиларен
   • Комедо
   • Инфламаторен
   • Анапластичен
   •  Б на Paget
КК
 • туморна формация срастнала с околната тъкан
 • „портокалова кожа”
 • асиметрия
 • деформация на гърдата
 • придърпване на мамилата
 • патологична секреция
 • УПЛВ

Дуктален Са

 • първи по честота
 • Неинвазивни
  • не преминава базалната мембрана
  • оформя се палпируем тумор
  • открива се мамографски
  • мултицентричност в една и съща гърда
 • Инвазивни
  • инфилтративен растеж
  • по-често мултифокалност (и в двете гърди)

Лобуларен Са

 • Неинвазивни
  • никога не се оформя палпируема маса
  • не се открива мамографски
  • мултифокалност
 • Инвазивни – по-добра прогноза от дукталния
Диагноза
 • Основни РФ – най-важни са фамилност и липса на раждане над 35г
 • Оглед и палпация
 • Мамография,  за мета – Ехо, Ro pulmo, КТ, ЯМР
 • Биопсично изследване
Стадиране
 • cTNM – клинична класификация
 • pTNM – патологична – на база рецезираният Ту по време на операцията
 • І-ви – Ту с размери до 2см, N0 , M0
 • ІІ-ри – наличие на мета в 1 аксиларен ЛВ
 • ІІІ-ти – наличие на мета в повече от 1 ЛВ, вкл и контралатерално
 • ІV-ти – тумор инфилтриращ гръдната стена и кожата + мета в РЛВ + далечни мета
Лечение

Комплексно

 • Хирургично – показания
  • І-ви и ІІ-ри, ІІІ-ти стадий след неоадювантна терапия
  • РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ + АКСИЛАРНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ
  • ОРГАНОСЪХНАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ (в І-ви и ІІ-ри)
 • ЛЛ – цели да  намали риска от рецидив, а също и при иноперабилни болни
 • Химиотерапия – локална / системна / предоперативна / следоперативна
 • Хормонотерапия – антиестрогени и инхибитори на естрогеновата секреция

Контролни изследвания – за ранно откриване на рецидиви

Скрининг
 • Масов след 40г.в.
 • Ежемесечно самоизследване след 20г
 • Клиничен преглед – ежегодно след 35г
 • Мамография – ежегодно след 50г и на 2г до 50 г.в.

 

Share this