Методи за изследване в гръдната хирургия

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Неинвазивни

Конвенционална рентгенография
 • първи основен метод.
 • започва се с фасова снимка и снимка в ляво странично положение.
 • Коси и прицелни Ro gr– когато има нодуларни засенчвания, за изследване на медиастинум. Позволяват отдиференцирането на патологични формации от нормални анатомични структури -  дъга на аорта, пулмонолни съдове, хранопровод.
 • Латерография – за Д на пневмоторакс. Болният лежи на здравата си страна – въздухът се издига и виждаме заличен контур на частично или пълно колабиралия бял дроб.
Рентгеноскопия
 • оценка функционалното състояние на диафрагмата
 • Д на плевралните изливи.
Томография
 • послойно Ro изследване, к` позволява да се видят детайли в патологични процеси
 • основно приложение при анализ и откриване на кухинни сенки, туморовидни п-си, промени в ЛВ.
Компютърна томография (Скенер)
 • висока разделителна способност, няма наслагване на сенките, може да се проведе със или без контраст
 • oсновно приложение при паренхимни промени
 • КТ – ангиография – измества инвазивната ангиография при оценка състоянието на ССС. Използва се за Д на БТЕ, белодробни и съдови заболявания, тръвми на гръдния кош.
 • КТ – бронхоскопия – реконструирани 3D образи на трахео – бронхиалното дърво.
Магнитно-резонансна томография (MRI)
 • няма лъчево натоварване.
 • за различаване на солидни от кистозни стр-ри, кръв, некроза, едем.
 • 2 недостатъка при изследване на гръдния кош:
  • не се получава образ на белия дроб – само съдове се виждат
  • силно повлияване от дишане и сърдечна дейност
 • Основни показания: процеси от съдов произход
  • Сд на vena cava superior
  • венозни оклузии
  • патология на гръдната стена и диафрагмата
  • медиастинални тумори
  • стадиране и проследяване ефекта от лечетието при лимфоми
Гама – камера
 • SPECT – гама камера + КТ–ротационна гама камера. 3D
 • PET – най-нова дума на техниката! Огромна разделителна способност – 5мм – диагноза на клетъчно ниво
 • и двата апарата дават едновременно морфологична и функционална оценка
УЗД
 • сърце
 • малки плеврални изливи
 • ДД между плеврален излив и срастване, киста и тумор
 • биопсии
Ангиография
 • селективна ангиография – рядко при БТЕ
 • каваграфия
Езофагография
 • с Ва –каша и се гледа скопично
Нуклеарно – медицински методи
 • Перфузионна сцинтиграфия
  • на бял дроб
   • дава информация за кръвоснабдяването
   • при здрави хора радиофармацевтика не се натрупва в белия дроб
   • БТЕ, редукция на белодробната капиларна мрежа.
  • на сърце
   • радиофармацевтика се натрупва в здравите участъци
   • изследването се прави при покой и след мах физическо натоварване. Ако измененията при стрестеста са обратими – стенокардия, а ако са необратими – цикатрикси след инфаркт
 • Вентилационна сцинтиграфия
  • информация подобна на бронхографията
  • радиофармацевтика се инхалира и се получава информация за бронхиалното дърво.
 • Сцинтиграфия с туморотропни радиофармацевтици
  • неспецифичен метод за Д на НЕО и възпалителни З
  • 99% сигурност при Са на белия дроб
  • прилага се и при опортюнисттични инфекции при ИДС ~ СПИН – Пневмоцистис пневмония.
 • Сцинтиграфия с I 131 – за търсене на мета при Са на ЩЗ.


Инвазивни

Неендоскопски

Трансторакална биопсия под Ехо или Ro контрол
 • Трансторакална тънкоиглена биопсия – бива  аспирационна и режеща
 • Перкутанна трансторакална биопсия
 • Основни индикации
  • Д на периферно разположени лезии  подозрителни за НЕО
  • Д на медиастинална, хилусна и плеврална Ту маса
  • тежки проблемни пневмонии за микробиологична диагноза
 • Високо рискови пациенти
  • лезии в близост до магистрални съдове
  • резуцирани белодробни ф-ии
  • нарушен коагулационен статус
  • тежка ИБС
 • Усложнения
  • кръвохрак
  • пневмоторакс (особена при викарен емфизем около лезията)
Отворена белодробна биопсия
 • прави се под обща анестезия, ендотрахеална интубация и торакотомия
 • дава възможност за директен достъп за оглед и взимане на биопсия
 • прилага се при негативни резултати от другите методи

Ендоскопски

Бронхоскопия
 • етиологична Д на белодробните З
 • Основни индикации
  • Анамнеза за чуждо тяло
  • Ro данни за патологичен п-с в белия дроб (кръгли сенки, хилусни засенчвания)
  • плеврални изливи
  • Ту кл в храчките
  • Терапевнична бронхоскопия – екстракция на чуждо тяло, запушване от гъст секрет
   • прави се БАЛ + аспирация
 • Абсолютни противопоказания – ДН, Тежко сърдечно заболяване
Бронхоскопска биопсия
 • Щипкова, Четкова, Катетърна
 • ТБПБ (трансбронхиална аспирационна пункционна биопсия)
  • Индикации
   • за стадиране на Са на белия дроб – биопсия на ЛВ
   • Д на ТВС
   • Перибронхиални ЛВ и тумори
   • Медиастинални Ту и ЛВ
  • Диагностична стойност – 70%
  • Усложнения
   • кървене в мястото на пункцията
   • пневмоторакс
   • медиастинална инфекция
Методи на «сляпо»
 • ТАБ
  • прави се под Ro конпрол за определяне точното място
  • при интерстициални и дифузни белодробни засенчвания
  • усложнения – хеморагия
 • БАЛ
  • цели възстановяване на бронхиалната проходимост и механизмите на самоочистване – наличие на гъст секрет, инхалаторни агенти, при ХОББ
  • Усложнения
   • Повръщане
   • Бронхоспазъм
   • Фебрилитет
   • Преходни нарушения във вентилацията и перфузията
 • Ендобронхиална ехография
Торакоскопия
 • основен метод за Д на заболяванията на плеврата
  • плеврити с неясна етиология
  • спонтанен пневмоторакс
  • пиопневмоторакс
  • рецидивиращи плеврални изливи при НЕО
 • Техника – прави се торакоцентеза
 • Усложнения
  • хеморагия
  • пневмоторакс
  • въздушна емболия
Медиастиноскопия с биопсия
 • стадиране на болни с Са на белия дроб и при лимфоми
 • достъпни за оглед са горния медиастинум и трехеята
 • прови се под обща упойка и ендотрахеална интубация

Критерии за абсолютна иноперабилност при белодробни резекции

 • възраст над 75г
 • Пресен ОМИ или тежка НАП
 • ХОББ
 • Тежки РПН
 • Клапни пороци
 • Нарушения във ФИД – ФЕО под 50% от предвидения. Важно е да се определи постоперативната остатъчна функция във връзка с планирания обем на операцията – пулмектомия, лобектомия, сегментна резекция.

 

Share this