Тумори на бъбрека, бъбречното легенче и уретра

Categories: Урология
Tags:
Published on: 12.03.2012

Тумори на бъбрека.

 • бенигнени – 70% кисти
  • онкоцитом
  • ангиомиолипома – жени, 30% при болни с тубирозна склероза, усложнение – ретроперитонеален кръвоизлив
 • малигнени
  • бъбречно-клетъчен карцином (хипернефрома, темор на Гревиц)
  • нефробластома (тумор на Wilms)
  • наследствен БКК- ранно начало, двестранен, множествен (мозъчен ангиобластом, феохромоцитом)
Стадиране – от І до ІV по TNM
Клиника
 • болка, хематурия, палпируема туморна формация – 10% в много напреднал стадий (метастази)
 • Щалфер синдром – наришение на чернодробната функция – хепатит
  • лезии, които след премахване на тумора изчезват, не са метастази
  • лош прогностичен белег
 • варикоцеле
 • паранеопластичен синдром
  • ускорено СУЕ, анемия
  • амилоидоза
  • редукция на теглото, гадене, повръщане
 • метастазиране
  - по-често по хематогенен път

  • тромб във v. cava inferior (ако е изолиран, без да инвазира стената – сравнително добра прогноза)
  • бял дроб – задух, сеха кашлица, кръвохрак
  • кости – осалгия, неповрияваща се от аналгетици
  • лимфни възли
Диагноза
 • реновазография
 • ехография
 • КАТ
Прогностични фактори
 • стадий, метастази
 • хистологичен вариант
 • общо състояние
 • паранеопластичен синдром – анемия, ускорено СУЕ, тромбоцитоза, калциемия
Рискови групи болни
 • ХБН
 • кистични заболявания на бъбрека
 • туберозна скрероза
 • фамилен бъбречно-клетъчен карцином
Лечение
 • емболизация – с цел по време на операцията да се намали кръвотечението
 • парциална нефректомия – при единствен бъбрек, локалициран, едностранен тумор
 • аблация – крио / разиочестотна
 • химиотерапия – INF, тирозинкиназни инхибитори

Тумори на бъбречното легенче и уретрата.

 • 50% в дистална трета на уретрата
 • мъже след 65г
 • унилатерални / мултифокални / преходноклетъчен, сквамозноклетъчен, аденокарцином
 • разпространение – епително, лимфогенно в малкия таз, хематогенно
 • 80% хематурия, 40% болка
 • диагноза – УЗД, ВУГ, КАТ, уретероскопия
 • лечение
  • нефректомия
  • дистална уретеростомия (5г преживяемост над 80%)
  • аблация – рецидив при 25%
 • проследяване – 80% риск от рецидив

 

Share this